logo yeni

calisanlar2 copy

MEVZUATI YANLIŞ YORUMLAYAN KURUMLARIN YAPTIĞI FAZLA ÖDEMELER GERİ ALINIR MI?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para1Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatı yanlış yorumlamalarından dolayı Devlet memurlarına yapılan fazla ödemelerin geri istenmesinin ancak idari dava açma süresi içerisinde mümkün olabileceğine hükmedildi.

Kariyer Uzman olarak görev yapan personele 2005 - 2009 yılları arasında yersiz ödendiği tespit edilen denetim tazminatı tutarının hesaplanacak faiziyle birlikte geri ödemesi ve ilgili kişiye denetim tazminatı ödenmemesi yönünde işlem tesis edilmesi üzerine, idarenin bu işlemi dava konusu edilmiştir.

**Davaya bakan Ankara 6. İdare Mahkemesi davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.

**Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 2. Dairesi; denetim tazminatı ödenmemesine yönelik işlemin geri alınarak söz konusu tazminatın artık ödenmemesi yönündeki işlemin iptali isteminin incelenmeksizin reddine dair Kararı, İdare Mahkemesinin işin esasına girerek karar vermesi gereken bir konu olduğu gerekçesiyle bozmuştur.

**Ankara 6. İdare Mahkemesi Danıştay 2. Dairesinin bozma kararına uyarak;  kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılan Uzman ve Uzman Yardımcılarına, Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararnamede düzenlenen Özel Hizmet Tazminatının ödeneceği, ancak Denetim Tazminatının ise ödenemeyeceğine;  Davacıya yapılan ödemenin açık hatadan kaynaklandığına ve süre sınırı aranmaksızın idare tarafından geri istenebileceğine hükmedilerek davanın reddine Karar vermiştir.

**Mahkeme kararının Temyize konu edilmesi üzerine, konuyu değerlendiren Danıştay 2. Dairesi;

Davalı kurumda kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen davacıya, denetim tazminatının yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine, fazla ödenen tutarın hesaplanacak faiziyle birlikte geri ödemesinin istendiği,

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı Kararında; idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğunun ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceğinin belirtilmiş olduğu,

Anılan kararın gerekçesinde iyi niyet kuralı üzerinde de durularak idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmayacağı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği; ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin ancak dava süresi içinde geri alınabileceğinin  vurgulandığı,

Yapılan ödemenin her zaman geri alınabilmesi olanağını tanıyan "Açık hata" halinin ise; yapılan ödemede, ödemenin muhatabı olan kişinin (idare edilenin) kolayca anlayabileceği kadar açık bir hatanın mevcudiyetini ifade ettiğinin kabul edildiği,

Dava konusu olayda da, davalı idarenin mevzuatı yanlış yorumlayarak davacıya denetim tazminatı ödediği ve bu ödemeye davacının hilesinin veya gerçek dışı beyanının neden olmadığı, ayrıca ödemede açık hatanın da bulunmadığı,

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararında belirtilen ilkelere göre, söz konusu hatalı ödemenin idari dava açma süresi içerisinde geri istenmesi mümkün iken, bu süre geçtikten sonra geri istendiği

şeklinde açıklamalarda bulunularak,  denetim tazminatının ödenmesine devam edilmesi için davacı tarafından yapılan itirazın reddinin hukuka ve usule uygun olduğuna; sehven ödendiği tespit edilen denetim tazminatının geri istenmesine karşı davacının yaptığı itirazın reddinin ise hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar… 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.