logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZEL SINAVLA KARİYER MESLEKLERE ATANANLARIN EK GÖSTERGESİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel6Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan özel sınavlar sonucunda, kurumlardaki kariyer meslek diye nitelendirilen kadro unvanlarına yapılan atamalar sonrasında, bu unvanlarda görev yapan personel hakkında uygulanacak ek gösterge konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Özel yarışma sınavı ile girilerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atama yapılan mesleklere, sadece özel bir sınav sonucuna göre doğrudan atanma nedeniyle, ek gösterge ödemesi bakımından yaşanan karışıklık idari yargı yerlerinde dava konusu da edilmiştir.

Ek gösterge konusundaki ilgili düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinde, “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. …” denilmiştir.            

Öte yandan, kurumlardaki kariyer meslek diye nitelendirilen kadro unvanlarına ilişkin ek göstergelere ise 657 sayılı Kanun eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin” 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) ve (h) bentlerinde yer verilmiştir.

Bu bentlerde yer alan ek göstergelerden yararlanabilmek için; 

**(g) bendinde sayılanların, bu unvanları; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı girip, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanma suretiyle kazanmış olmaları,

**(h) bendinin ilk ibaresinde sayılanların, bu unvanları; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girip, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanma suretiyle kazanmış olmaları,

**(h) bendine eklenen ibarede sayılanların, bu unvanları; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla kadrosuna atanma suretiyle kazanmış olmaları

gerekmektedir.

Öte yandan, (g) bendinde sayılan unvanları; yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanmak suretiyle kazanmış olanların da bu bent uyarınca ek göstergeden yararlanacakları düzenlenmiştir.

(i) bendinde ise, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, unvanları itibariyle ek gösterge belirlenmemiş olanlar hakkında eğitim durumları ve dereceleri itibariyle uygulanacak ek gösterge rakamları belirlenmiştir.

Bu düzenlemeler karşısında, özel sınavla atananların ek göstergesi nasıl olur?

657 sayılı Kanundaki mevcut düzenlemelere göre, memurunyeri.com olarak değerlendirmemiz;

**(h) bendinde sayılan unvanlara, özel sınav sonucuna göre doğrudan atanmış olanların, bu bentte sayılan ek göstergeden yararlanamayacakları, bu personel hakkında (i) bendinde belirtilen ek göstergelerin uygulanması gerekeceği,

**(g) bendinde sayılan unvanlara; özel sınav sonucuna göre doğrudan atanmış olanların, bu bentte sayılan ek göstergeden yararlanamayacakları, bu personel hakkında (i) bendinde belirtilen ek göstergelerin uygulanması gerekeceği,  ancak yükseköğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyan ve en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra özel sınavla atanmış olanlar hakkında ise (g) bendinde belirtilen ek göstergelerin uygulanması gerekeceği 

şeklindedir. 

(g) bendinde hangi unvanlar var?

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları, Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları.

(h) bendinde hangi unvanlar var?

-İlk ibarede; Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları

-Ek ibarede; Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları.

(g), (h) ve (i) bentlerine ilişkin ek gösterge rakamları

İLGİLİ BÖLÜM

DERECE

EK GÖSTERGE

(g)

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

(h)

1

2

3

4

5

6

7

8

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450

(i) Yüksek öğrenimliler

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

Konuya ilişkin örnek Danıştay Kararı için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.