logo yeni

calisanlar2 copy

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLECEK BAZI PERSONELİN EK ÖDEMESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

para4Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personelinden Başbakanlıkta geçici olarak görevlendirileceklere döner sermayeden yapılacak ek ödemler  konusunda değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personelinden Başbakanlıkta görevlendirilecek olanlara, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak yapılmakta olan ek ödemenin, hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman tabip ve uzman diş tabiplere % 50, tabip ve diş tabiplerine % 70, diğer personele ise % 40 oranında arttırılarak ödenmesi imkanı getirildi.

Bu şekilde görevlendirilen personele halen, kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ödeme yapılmaktaydı.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1– 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ş) bendi eklenmiştir.

“ş) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında görevlendirilen personele görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde % 50, tabip ve diş tabiplerinde % 70, diğer personelde ise % 40 oranında arttırılır.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğe ekli 4 sayılı Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun 5 inci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan satır:

5

3056 sayılı Kanunun 36 ncı addesinin ikinci fıkrası kapsamında Başbakanlık Makamı emrine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme 

süresince

Sağlık tesisi puan 

ortalamasından

MADDE 3– Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

3046 sayılı Kanunun söz konusu 36 ncı maddesi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi

Madde 36– “(1) Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar …”

“(3) Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.