logo yeni

calisanlar2 copy

YENİ ATANAN PERSONELE PROMOSYON ÖDENMEDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas3Banka ile yapılan sözleşmeden sonra göreve başlayan personele promosyon ödenmemesi üzerine açılan davaya bakan mahkeme idareyi haklı buldu.

Banka ile yapılan promosyon anlaşmasının maddeleri gereğince promosyonların personel hesaplarına eşit olarak tek seferde aktarıldığı gerekçe gösterilerek, banka ile yapılan sözleşmeden sonra göreve başlayan personele promosyon ödenmemesi üzerine açılan dava reddedildi.

Tekniker olarak görev başlayan personelin, banka promosyonundan faydalanmak amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Mahkeme; banka ile yapılan protokolden ve promosyon ödemelerinin personele dağıtımından sonra ilgili kuruma atanan davacının, kendisine promosyon ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Söz konusu Karar:

T.C.

ANTALYA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/997

KARAR NO: 2013/888

DAVACI:

VEKİLİ

DAVALI: TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

VEKİLİ:

DAVANIN ÖZETİ: Antalya İli, Aksu Tapu Müdürlüğü'nde kadastro teknikeri olarak görev yapan davacının, banka promosyonundan faydalandırılma talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; banka promosyonu hususunda imzalanan protokolün ileriye dönük sonuçlar doğurduğu ve protokol imzalandığı ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı hususu göz önünde bulundurulmaksızın davalı idare tarafından promosyon verilemeyeceğine dair tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek iptali ile maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davada süre aşımının bulunduğu, 2009 yılında promosyon anlaşmasının maddeleri gereğince promosyonların personel hesaplarına 15.08.2009 tarihinde eşit olarak tek seferde aktarıldığı ve banka ile yapılan sözleşmede sonradan gelenlere de promosyon ödenebileceğine dair madde bulunmadığı, bu nedenle davacıya ödeme yapılması söz konusu olmayıp davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Antalya 1. idare Mahkemesi'nce davalı idarenin usule ilişkin süre aşımı itirazı yerinde görülmediğinden dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 164. maddesinde; Kanun kapsamındaki personele çeşitli adlar altında yapılan ayni ve nakdi tüm ödemelerle ilgili esas ve usulleri belirlemek, tahakkuk ve ödemeye karar almak hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış, bu bağlamda aylık ve ücret ödemeleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 6 sıra nolu Genel Tebliğin " Tahakkuk Dairelerince Yapılacak İşlemler " bölümünün 2. maddesinde " ilgili tahakkuk dairesi, banka şubesinin kurum ya da kuruluşa yakınlığı, lokal genişliği, personel, makine ve ekipman imkanları, işlem hacmi otomasyon uygulamasına geçip geçmediği, otomatik para çekme makineleri (ATM) vasıtasıyla para çekme imkanı sağlaması gibi hususları dikkate alarak aylıkların hangi banka ve şubeden ödeneceğini belirleyecektir...", 3. maddesinde de; " Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenecek banka şubesi ile aylıkların zamanında ödenmesini sağlayan ve bunun için gerekli şartlar ve alınacak tedbirler ile bu Tebliğde belirtilen esasları içerecek şekilde bir protokol yapılacaktır..." düzenlenmesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, önceki yıllarda kamu kurumlarının aylıkların ödeneceği bankalarla protokol imzalamaları karşılığında sunacakları hizmet kalitesinin dışında ilgili kurumlara promosyon adı altında ayni veya nakdi ek mali imkanlar sunmuş, ancak sunulan bu ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından uygulamada bu imkanlar kurum hizmetlerine tahsis edilmiş ve/veya çalışanlarına paylaştırılmış, yani bu husus ilgili kurumların taktirine bırakılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1. maddesinde; Bu kanunun amacının, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini , kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin mulıasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek olduğu belirtilmiş, 2. maddesinde ; bu Kanunun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kamu yönetim ve kontrolünü kapsadığı kuralına yer verilmiş, 83. Maddesinde de, bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir.

Öte yandan 20.07.2007 tarih ve 26888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Banka Promosyonları " konulu 2007/21 sayılı genelgenin 1. Maddesinde; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra nolu Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmesine devam edileceği maddesinde; aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceğinin, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edileceği, 3. maddesinde; bankalar ile yapılacak protokollerin süresinin iki yıldan az, beş yıldan çok olmayacağı, 4. maddesinde; yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarının üçte birini geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutarın, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabileceği, 5. maddesinde dağıtılacak promosyonların, ilgili banka tarafından personel adına açılan her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödeneceği, 6. maddesinde bu Genelgenin yayımı tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokollerin sürelerinin bitimine kadar geçerli olacağı öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Tapu ve Kadastro Samsun X.Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine istinaden sözleşmeli kadastro teknisyeni olarak görev yapmakta iken 18.08.2009 tarihinde Antalya VI.Bölge Müdürlüğü emrine atandığı, Antalya Bölge Müdürlüğü ile Halk bankası Çallı Şubesi arasında 30.07.2009 tarihinde 3 (üç) yıl süreli maaş ödeme protokolü imzalandığı, bu protokol kapsamında Antalya Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele 15.08.2009 tarihinde promosyon ödemesi yapıldığı, davacının kendisine promosyon ödemesinde bulunulması istemiyle 18.05.2012 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacı tarafından Antalya Bölge Müdürlüğü ile Halk bankası Çallı Şubesi arasında imzalanan ödeme protokolünün dava konusu edilmediği ve anılan protokolün, Banka Promosyonları başlıklı Genelge hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi esnasında göz önünde bulundurulacağı dava konusu edilen ve davacıya promosyon ödenmeyeceğine ilişkin işlemin ise Antalya Bölge Müdürlüğü ile Halk bankası Çallı Şubesi arasında imzalanan protokole uygun olduğu görülmektedir.

Bu durumda, banka ile yapılan protokolden ve promosyon ödemelerinin personele dağıtımından sonra davalı idare bünyesine atandığı konusunda çekişme bulunmayan davacının, kendisine promosyon ödemesi yapılması istemli başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 107,60.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile 659 sayılı KHK uyarınca belirlenen 660,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 13/06/2013 tarihinde karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.