logo yeni

calisanlar2 copy

DÖNER SERMAYESİ OLMAYAN KURUM DOKTORLARINA İLAVE EK ÖDEME TEKLİFİ YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglikMahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışmakta olan doktorlara, ilave ek ödeme yapılmasının sağlanması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi verildi.

İzmir milletvekili Prof.Dr. Hülya GÜVEN tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifinde; “Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı her derecedeki tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılar ile diğer sağlık personeline ek ödeme yapılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kanunlaşan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37 nci maddesiyle 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere eklenen cümle ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda asaleten veya vekaleten çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara, en yüksek devlet memuru aylığının %700’ü oranında; 73 ncü maddesinin (o) bendinin (3) numaralı sırasıyla 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen ek 3 üncü madde ile ise, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görev yapan tabiplere %400 oranında ek ödeme yapılması kabul edilmiştir.” denildi.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Bu Kanuna tabi kurumlarda sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermaye işletmesi olmadığı için ek ödeme alamayan tabip, diş tabibi ve eczacılara, yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %700’üne, diğer sağlık personeline %300’üne kadar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılabilir. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılamaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.