logo yeni

calisanlar2 copy

BİLGİSAYAR İŞLETMENİNİN THS ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANMASI

Aktif . Yayınlanma Ücret

bilgisayar-isletmeniBilgisayar İşletmeni olarak görev yapan personelin, teknik hizmetler sınıfında öngörülen özlük haklardan yararlandırılmak istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, başka bir sınıfa ait özlük haklardan yararlanılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığına karar verildi.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteği üzerine aynı Kurumda Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanan personelin, aynı işi yapan farklı statülerdeki kişilerin özlük hak dağılımında adaletsizliğe yol açıldığı gerekçesiyle,  Teknik Hizmetler Sınıfındaki özlük haklarının yeniden verilmesi talebinin Kurumu tarafından reddedilmesi üzerine dava açıldı.

Davaya bakan Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun mali hükümlere ilişkin maddelerinde ve diğer hükümlerinde;

**Hangi sınıftaki memurun ne kadar maaş, zam ve tazminattan (özlük ve mali haklardan) yararlanacağının ayrıntılı olarak sayma yoluyla sıralandığı,

**Yaptığı işin nitelik olarak aynı olmasından yola çıkılarak, başka bir sınıfa ait özlük haklarından yararlanılabileceğine yönelik her hangi bir düzenlemenin yer almadığı

kanaatine varılarak, Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yaparken Teknik Hizmetler Sınıfının özlük haklarından yararlandırılmamakta hukuka aykırılık görülmediğine hükmedildi.

 

Söz konusu Karar

T.C.

KAYSERİ

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/537

KARAR NO: 2013/84

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, teknik hizmetler sınıfında öngörülen özlük haklardan yararlandırılmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 04.11.2011 gün ve 31121 sayılı işlemin; mali hakları bakımından mağduriyetine yol açtığı, aynı işi yapan ve aynı niteliğe sahip olan personelle aynı özlük haklardan yararlandırılması gerektiği, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile görev yaptığı Acıgöl ilçe Tapu Sicil Müdürlüğündeki idari hizmetler sınıfı kadrosundan teknik hizmetler sınıfına atamasının yapılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davacının talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve idarelerin, işlemlerini tesis ederken hizmet verimliliği için kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmelerinde zorunluluk bulunduğu, takdir hakkına dayalı konularda işlem tesis etmesi noktasında yargı kararı ile zorlanamayacakları, konu ile ilgi yapılan atamaların mevzuat hükümlerinden kaynaklandığı, olayda dava konusu işlemin iptalini gerektirebilecek herhangi bir hukuka aykırılık nedeninin bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kayseri 2. idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, teknik hizmetler sınıfında öngörülen özlük haklardan yararlandırılmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 04.11.2011 gün ve 31121 sayılı işlemin iptali ile görev yaptığı Acıgöl ilçe Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki idari hizmetler sınıfı kadrosundan teknik hizmetler sınıfına atamasının yapılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde; bu Kanunun temel ilkeleri "sınıflandırma", "kariyer", "liyakat" ilkeleri olarak sayılmış; kariyer ilkesi, Devlet Memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi de, Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.            

Aynı Kanun'un 76/1 maddesinde, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları' bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almış, V nolu kısmında mali hükümlerin yer aldığı 146. ve devam eden maddelerinde, hangi sınıftaki bir memurun ne kadar maaş, zam ve tazminattan (özlük ve mali haklardan) yararlanacağı ayrıntılı olarak kaleme alınmıştır.

Mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; yönetimlere memurlarını yer, görev ve unvan değişikliği ile atamak konusunda takdir hakkı tanındığı ve bu takdir hakkının da verilen yetki uyarınca bu yönetimlerce de ölçülü kullanıldığı durumlarda, idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu ve idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği kuralı yapılan yargısal denetimde idari yargı mercilerince gözetilen idare hukukunun bilinen ilkelerinden birisidir. Bununla birlikte bu atamalara bağlı olarak memurların, hangi mali ve özlük haklardan yararlanacağı hususu, Yasa ile görev yaptığı hizmet sınıfının kadrosu için öngörülen ve tek tek sayılan mali kalemlerle sınırlı tutulmuştur.

Dava dosyasının incelenmesinden; Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İdari ve Malı işler Dairesi Başkanlığı İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken isteğe bağlı olarak (Tapu Müdürlüklerinde THS’ ya bağlı bir kadronun bulunmaması nedeniyle unvanlı kadro hakkından feragat etmek suretiyle) bulunduğu yerdeki GİS’ ye atandığı, bilahare sözleşmeli statüde çalışan personelin THS’ ye geçirildiği ve aynı işi yapan farklı statülerdeki kişilerin özlük hak dağılımında adaletsizliğe yol açıldığı nedeniyle THS’ deki özlük haklarının iade edilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı 05.10.2011 günlü başvurusunun, 04.11.2011 gün ve 31121 sayılı işlemle "söz konusu statüdeki kişilerin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında SHS’ ye atamalarının yapıldığı, kendisinin daha önce isteğiyle bu sınıftaki görevinden ayrıldığı ve yeniden Tekniker kadrosuna atamasının yapılamayacağı gerekçesiyle" reddedildiği, davanın da bu ret işleminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Bilgi ve yeteneklere göre statüye girilebilme olanağının bulunduğu memurluk mesleğinde; memurların liyakatine göre idarelerin tek yanlı tasarrufuyla genel, kişilik dışı, soyut bir işlemle pozisyonuna uygun bir memuriyet kadrosuna ataması ile birlikte statü içerisinde kariyer ve sonradan elde ettiği yeni liyakate göre idarelerce hukuki koşullara göre memurun bulunduğu pozisyonda her zaman değişiklik yapabileceği memur hukukunun statü hukukunun bir parçası olması gereğidir.

Bakılan davada; memurun bulunduğu sınıftaki bir kadrodan başka hizmet sınıfındaki bir kadroya atama yapıp yapmaması konusunda mevzuat hükümleri ile yönetimlere verilen yetkinin takdir hakkı kapsamı içerisinde kalması karşısında idari yargı organlarınca idareleri belirli bir yönde atama yapmaya zorunlu kılacak bir karar veremeyecekleri ilkesi uyarınca dava konusu işlemin, davacının Tekniker kadrosuna atamasının yapılamayacağına yönelik kısmının, davalı idarenin söz konusu yetkisini keyfi ve sınırsız kullanmadığı kanaati ile mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Olayda; dava konusu işlemin, davacının 05.10.2011 günlü başvurusuna konu "sözleşmeli statüde çalışan personelin THS’ ye geçirildiği ve aynı işi yapan farklı statülerdeki kişilerin özlük hak dağılımında adaletsizlik olduğu nedeniyle THS'deki özlük haklarının iade

edilmesi" istemini reddeden kısmına gelince; Anayasa'nın 128. maddesi ile "memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenleneceği" emredici olarak hüküm altına alındığından ve bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun V nolu kısmında malı hükümlerin yer aldığı 146. ve devam eden maddelerinde ve diğer hükümlerinde, hangi sınıftaki bir memurun ne kadar maaş, zam ve tazminattan (özlük ve mali haklardan) yararlanacağı ayrıntılı olarak sayma yoluyla sıralandığından ve aynı zamanda yaptığı işin nitelik olarak aynı olmasından yola çıkılarak başka bir sınıfa ait özlük haklardan yararlanacağına yönelik her hangi bir hüküm bulunmadığından bu durum itibariyle de hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Diğer taraftan; davacının mahkememizden, Acıgöl İlçe Tapu Sicil Müdürlüğündeki idari hizmetler sınıfı kadrosundan teknik hizmetler sınıfına atamasının yapılmasına karar verilmesine yönelik isteminin de; idari yargılama usul tekniğinde bulunmayan bir eda istemi niteliğinde idari işlem tesis talebi mahiyetinde olduğu, mevzuatla idari mahkemelerin idari işlemlerle ilgili yetkilerinin sadece bunların hukuka uygun olup olmadıklarının denetimi ile sınırlı tutulduğu, yerindelik denetimine girecek idari işlem tesisine yönelik hüküm kuramayacakları nedeniyle kabulüne hukuken olanak bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan 79,90-TL. Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen 660,00-TL. Vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a "Temyiz Yolu" açık olmak üzere, 31/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.