logo yeni

calisanlar2 copy

SİVİL SAVUNMACILARIN ÜCRET ARTIŞI İSTEĞİNE MALİYE'DEN CEVAP GELDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

maliye bakanligiUzun süredir kariyer uzmanlar arasında değerlendirme mücadelesine devam eden sivil savunma uzmanlarının, özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapılması konusunda verilen önergelere Maliye Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Maliye Bakanlığının, eşit işe eşit ücret prensibi gereğince sivil savunma uzmanlarının ücretlerinde artışa gidilmemesi gerektiğini ileri sürdüğü yazıda, ayrıca ücret artışıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını da belirtildi.

Bakanlığın yazısı:


 

Bilindiği üzere, kamuda istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları; hizmet sınıfı ve kadro unvanı başta olmak üzere öğrenim durumu, görev mahalli ile görev, yetki ve sorumluluklarına göre farklı personel kanunlarında veya diğer ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla kamu personelinin mali hakları; hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile görev, yetki ve sorumlulukları nedeniyle farklılaşmaktadır. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar ise Devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca, 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla genel idare hizmetleri sınıfında 1 inci derecenin dördüncü kademesinde istihdam edilen bir sivil savunma uzmanının kadrosuna bağlı olarak alabileceği aile yardımı hariç yaklaşık net maaşı 2.442 TL iken; genel idare hizmetleri sınıfında 1 inci derecenin dördüncü kademesinde istihdam edilen kariyer meslek grubu dışında “uzman” unvanlı bir personelin kadrosuna bağlı olarak alabileceği aile yardımı hariç yaklaşık net maaşı ise 2.264 TL’dir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik sonucunda getirilen eşit işe eşit ücret politikasıyla temel olarak farklı kamu idarelerinde, aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda istihdam edilen personel arasında kurumsal ilave ödemelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan ücret dengesizliği, tüm kurumsal ek ödemelere son verilmesi ve tek bir ek ödeme getirilmesi suretiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenlemeyle farklı kamu idarelerinde genel idare hizmetleri sınıfında çalışan sivil savunma uzmanlarının aynı tutarda ek ödemeden yararlandırılması suretiyle söz konusu personel arasında ücret eşitliği sağlanmıştır.

9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, sivil savunma uzmanı kadrolarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılacağı, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasında da; Sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma usul ve esaslarının Başkanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 10/8/2010 tarihli ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise “sivil savunma uzmanı” olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel koşullara ek olarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun açacağı görevde yükselme sınavında başarılı olma koşulu aranacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin” 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan atamalar A ve B grubu kadrolar olarak tanımlanmıştır.

Kamuoyunda kariyer meslekler olarak da bilinen A Grubu kadrolara atanabilmek için özel yarışma sınavı ve belirli bir yetişme programı sonrasında yeterlik sınavı öngörülmüştür.

Nitekim, 657 sayılı Kanunun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin “Ortak hükümler” bölümünün A bendinin onbirinci fıkrasında da stajyerlik veya yardımcılık sonrası mesleğe atanılması durumunda kazanılmış hak aylık derecelerinde dikkate alınmak suretiyle bir derece yükselmesi uygulanacak unvanlar tek tek sayılmıştır.

Bu itibarla, ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, sivil savunma uzmanlığının, A grubu kadrolar içerisinde sayılmadığı ve hizmete alınma şartlarının kariyer meslek mensupları için öngörülen koşullardan farklı olduğu ve görevde yükselme yoluyla atamasının yapıldığı dikkate alındığında, sivil savunma uzmanlarının A grubu kadrolar için belirlenmiş olan mali, özlük ve sosyal haklardan aynı Şekilde yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre yapılan genel ek ödeme ile mevzuatı uyarınca yapılmakta olan tüm kurumsal ek ödemeler, ikramiye ödemeleri ve fazla çalışma ücreti gibi çeşitli adlar altında yapılan ilave ödemeler kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir. Bu nedenle, anılan düzenleme ile bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatlarında özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara ( mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atanan personele aynı oranlarda ek ödeme öngörülmüş olup, soru önergesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.