logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIKTA BAZI PERSONELE ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik1Meclis Başkanlığına sunulan ve “Devlet Memurları Kanunu” ile “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nda değişiklik öngören Kanun Teklifi, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bazı unvanlardaki personel ile bunların emeklilerinin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler öngörüyor. 

Antalya Milletvekili Arif BULUT tarafından hazırlanan Kanun Teklifi;

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapıyor: Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan “Eğitim Görevlisi”, “Başasistan”, “Uzman Tabip” ve “Tabip”lerin; Özel Hizmet Tazminat oranı ve Ek Göstergeleri yükseltilirken, bu unvandaki personel için Makam Tazminatı ve dolayısıyla Temsil/Görev Tazminatı ödenmesi öngörülüyor.

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapıyor: Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda “Eğitim Görevlisi”, “Başasistan”, “Uzman Tabip” ve “Tabip” olarak görev yapmış olanların emekli aylıklarının, bu unvanlar için yapılan iyileştirmeye paralel yükseltilmesi isteniyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde şu hususlar da yer aldı

Kamuda çalışan hekimlerin, yürütmekte oldukları görevler nedeniyle son derece büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldukları, sağlık hizmetlerinin tam olarak gerçekleşmesinde olmazsa olmaz denilecek kilit noktada çok önemli bir rol oynadıkları ileri sürülerek, son dönemlerde elde ettikleri donanıma harcadıkları emek ve bunun sonucunda halkımıza verdikleri hizmet ile hiç de bağdaşmayacak bir şekilde kamu hekimleri aleyhine ücret dengesinin bozulduğu ve mekli aylıkları açısından da yaşanan eşitsizliğin giderilmesi gerektiği belirtildi. 

Gerekçede ayrıca, bu düzenlemelerin yapılması halinde; 

“1. Derecenin 4. Kademesinde bulunan bir uzman hekimin alacağı aylık, birçok kurumda görev yapan bazı orta düzeyde görev yapan devlet memurlarının almış olduğu 4.163,35 TL’ye ancak yükselebilecektir. 

1. Derecenin 4. Kademesinden emekli olan bir uzman hekimin emekli aylığı ise birçok kurumdan emekli olan bazı devlet memurlarının almış olduğu 3.507,41TL'ye ancak yükselebilecektir.” 

ifadelerine yer verildi. 

Söz konusu Kanun Teklifi metni 

14/07/1965 TARİHLİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 31/05/2006 TARİHLİ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “A- Özel Hizmet Tazminatı” nın (b) bendinin (1.) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler ve Tabipler için % 345 ine” 

MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli I Sayılı Cetvelinin; “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan “Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip” için; 

1          7.000

2          6.200

3          6.000

4          5.300

5          4.800

6          4.500

7          3.600

8          3.000 

MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli' ne 11 sıra numarası ile aşağıdaki satır eklenmiştir 

Sıra Numarası

Kadro ve Görev Unvanı

Tazminat Göstergesi

11

Kazanılmış hak aylık birinci derecede

olmak şartıyla;

Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan,

Uzman Tabip, Tabip

 

7.000

MADDE 4-  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun Geçici 4. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu ek düzenlemenin yürürlük tarihinden önce;  eğitim görevlisi,  başasistan, uzman tabip veya tabip olarak görev yapmış olup Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlara bu Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmakta olan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabibin almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir.” 

MADDE 5- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.