logo yeni

calisanlar2 copy

EMNİYET HİZMETLERİNE ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

MHP Samsun milletvekili Celalettin ŞİMŞEK ve arkadaşları tarafından Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çalışanların derece sorunlarının giderilmesi, tazminat ve ek göstergelerinin iyileştirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi sunuldu.

Teklif gerekçesinde, Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer memurların büyük bir kısmının 8. dereceden itibaren ek göstergeye hak kazandıkları, Emniyet hizmetleri sınıfında ise ek göstergenin 4. dereceden başladığı ve ayrıca ek gösterge rakamlarının da emsallerinden düşük tespit edildiği belirtildi.

 Ayrıca gerekçede şu hususlara yer verildi:

“Teklif ile Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşturulmuş olacak ve özlük hakları ile emeklilik durumlarında ciddi bir iyileştirme yapılmış olacaktır.

Emniyet Teşkilatımızın ağır ve yıpratıcı çalışma koşullan göz önüne alındığında senelik ve haftalık izinleri ile Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup devletimizin bütçe imkânları ölçüsünde gerekli iyileştirmeler acilen yapılmalıdır.

Ayrıca, üst düzey emniyet müdürlerimize verilen makam ve görev tazminatlarının rütbeye karşılık değil de makama bağlanması ve çok sınırlı sayıda olması nedeniyle tüm 1 .Sınıf Emniyet Müdürlerimiz dahi makam ve görev tazminatından yararlanamamaktadır. Bu durumdaki personel, Teftiş Kurulunda 2 yıl görevlendirilmek suretiyle bu haktan yararlandırılmakta fakat bu geçici çözüm yeterli olmamaktadır.  1.2.3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlerimizin müşterek kararname ile atanmasını sağlayan ve rütbeye karşılık verilen makam ve görev tazminatları düzenlemesinin süratle kanunlaştırılarak Emniyet Teşkilatımıza kazandırılması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu incelendiğinde mesleğe yarışma ile giren Hazine Uzmanı, Devlet Planlama Uzmanı, Hesap Uzmanı gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Uzman kadrolu personelin, Teknik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfının Özlük haklan açısından emniyet teşkilatı personelinden çok ileride oldukları görünen bir gerçektir. Emniyet Teşkilatına alınan personelin de yanaşma usulü ile kuruma alınması ve çalışanlardan amir sınıfının tamamının, memur sınıfının ise yaklaşık % 80 mm üniversite veya yüksek okul mezunu olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu Özlük haklan iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır.”

Kanun teklifinin metni:

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (B) fıkrasının (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “D”) Emniyet Hizmetleri Tazminatı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için % 335 ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 305 ine,

-Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, POMEM Müdürü, PMEM Müdürü, Polis Koleji. Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 285 ine,

-Diğer1eri için % 265 ine,

3 . İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 245 ine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 230 una,

5 . Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 215 ine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 200 üne,

7. Baş komiser kadrolarına atananlar için % 185 ine,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 170 ine,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 155 ine,

10. Polis Memurlarından;

-1 ve 2. derecelerden aylık alanlar için % 152 sine,

-3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 142 sine,

-5 ve 6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 132 ine,

-7 ve 8. İnci derecelerden aylık alanlar için 122 ine,

- 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 112 sine,

11 . Çarşı ve mahalle bekçileri için %92 sine,

12. a) Zorunlu hizmet bölgesi illerde görev yapan İl Emniyet Müdürü ve Yardımcıları, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürü ve Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü ve Yardımcıları ile İlçe Emniyet Amirleri ve Polis Merkezi Amirleri (sayılanların vekilleri dâhil) için ayrıca % 25’ine,

b) Özel Harekât, Trafik, Asayiş ve Çevik Kuvvet birimleri ile Polis Merkezi Amirliklerinde fiilen görev yapanlar için ayrıca % 15’ine,

MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen 1- Sayılı Ek

Gösterge Cetvelinin “VII -Emniyet Hizmetleri  Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VII.EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

a)Emniyet Genel Müdürü,

 

1

7000

b)Emniyet Genel Müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrosunda beş hizmet yılını dolduranlar

 

1

5800

c)Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

 

1

5300

d)Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri sıfatını kazanmış olanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

4800

4000

3600

3000

2200

1600

1300

1100

e)Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı ve Polis Memurlarından; 

aa)En Az 4 Yıllık Yüksek Öğrenimliler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb)Diğerleri;

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

 

 

 

 

2200

1600

1300

1100

950

850

750

650

MADDE 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli (IV) sayılı makam tazminatı cetvelin;

(4) numaralı sırasına (d) bendi olarak, “d) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri”,

(5) numaralı sırasına (g) bendi olarak, “g) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri”,

(8) numaralı sırasının (e) bendine, İç Denetçilerden sonra gelmek üzere” ile 3. ve 4. Smıf Emniyet Müdürleri”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.