logo yeni

calisanlar2 copy

CEZA İNFAZ KURUM PERSONELİNE TAZMİNAT VE SENDİKA HAKKI

Aktif . Yayınlanma Ücret

Ceza İnfaz Kurumlan personelinin mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.

Ankara milletvekili Emine Ülker TARHAN İle Ankara milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ tarafından hazırlanan teklif ile ceza infaz kurumları personeline, infaz ve güvenlik tazminatı verilmesi, sendika kurmalarına imkan tanınması ve fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesi:

Ceza infazı, yargılamanın tamamlayıcı ve en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenden dolayı, cezaların infazıyla ilgilenen personelin sosyoekonomik koşullarının insanca yaşama düzeyine uygun olması beklenir. Ceza infaz personelinin iyi koşullarda yaşaması hem adalet hem de insan hakları açısından mecburidir. Ülkemiz ise bu konuda iyi bir tecrübeye sahip değildir.

Cezaların infazında görevli olan ve ceza infaz kurumlan personeli olarak anılan yurttaşlarımızın sorunları, yıllardan beridir hem siyasi hem de hukuki birçok çalışmaya konu olmuşsa da bu çalışmalardan bir sonuç alınamadığı mevcut durumdan anlaşılmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumu personelinin yaşadığı sorunlar, bilimsel çalışmalara da konu olmuş ve Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personelin “biyopsikososyal sorunları” ismiyle değerlendirmeye alınmıştır. Bu kişilerin sosyal destek sisteminden yeterince yararlanmadığı, kronik hastalıklara sıklıkla yakalandığı, sosyal fobi ve psikososyal olumsuzluklar yaşadığı, ilaç tedavisi görenlerin sayısının arttığı çeşitli çalışmalarda görülmektedir.

Tüm bunlara rağmen, Ceza İnfaz Kurumu personelinin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarla ya geçici çözümler sunulmuş ve sistemdeki aksaklıklar iyileştirilememiş ya da yeterince meşgul olunmamıştır. 6 Mayıs 2008 tarihiyle TBMM Başkanlığı’na sevk edilen ve süresi içinde görüşülmeyen “Ceza İnfaz Kurumlan Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı” bunun en önemli örneklerindendir. Tasarı; zamanında görüşülmediği gibi, içeriği itibariyle de ceza infaz kurumlan personelinin sorunlarına çözüm niteliğinde olacak türden değildir. Yine çok yakın bir zamanda hazırlanan ve 15 Ocak 2013 tarihiyle TBMM Başkanlığı’na sevk edilen “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı” da benzer nitelikte olup, bahsi geçen personelin sosyo-ekonomik koşullarının iyileşmesine hiçbir biçimde katkı sunmamaktadır. Personelin özlük haklarında düzeltme yerine bireysel silahlanmasının sağlanması temelinde bir tasarı hazırlanmıştır.

İsimleri ve görevleri güvenlik hizmetlerine uygunken, genel idare hizmetleri sınıfındaymış gibi değerlendirilen; ama, sendika kurmaları söz konusu olduğunda güvenlik hizmetleri personeli biçiminde değerlendirilen Ceza İnfaz Kurumu personeline infaz ve güvenlik tazminatı verilmesi; bu kişilerin halk arasında yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammından yararlandırılması, sendika kurmalarının önündeki engelin kaldırılması gerekmektedir.

Bahsi geçen bu nedenlerden dolayı bu kanun teklifiyle Ceza İnfaz Kurumu personelinin sosyo-ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla Ceza İnfaz Kurumu personeline infaz ve güvenlik tazminatı bağlanması ve birbirinden farklı kanunlarda düzenlenen fiili hizmet zammından yararlandırılması ve sendika kurmalarının önündeki engelin kaldırılması için ilgili kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmüştür.

Teklif metni:

 

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNE İNFAZ VE GÜVENLİK TAZMİNATI VERİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Ceza İnfaz Kurumlarında, Kurum personeli ile kurum denetiminde görev yapan personelden;

a) Başkontrolör, kontrolör ve ceza infaz kurumu müdürüne (12.000)

b) Ceza infaz kurumu müdür yardımcısı ve infaz uzmanına (10.000)

e) Stajyer kontrolör, infaz uzman yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, psikolog,

sosyal çalışmacı, veteriner, eczacı, diyetisyen, öğretmen, eğitim uzmanı, mühendis, mimar ve saymana (9.000) .

ç) İnfaz ve koruma başmemuru ve infaz koruma memuruna (7.000)

d) Kurum kadrolarında görev yapan diğer personele (5.000)

gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutan geçmemek üzere infaz ve güvenlik tazminatı ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tâbî tutulamaz.

(2) Denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personel, hizmet  sınıfı unvan ve derecelerine göre ceza infaz kurumunda görev yapan emsallerine bu madde gereğince ödenen infaz ve güvenlik tazminatından yan oranında yararlanır.

MADDE 2- 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 ‘inci fıkrasına aşağıdaki 12’nci bent eklenmiştir:

“ 12. Cezaların infazına ilişkin hizmetler.”

MADDE 3- 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasına aşağıdaki 16’ncı bent eklenmiştir:

Kapsamdaki İşler/İşyerleri                     Kapsamdaki Sigortalılar                  Eklenecek Gün Sayısı

16) Ceza İnfaz Kurumları                     Adalet Bakanlığı Ceza ve                                               90

                                                       Tevkifeleri Genel Müdürlüğü

                                                       merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde

                                                       görevli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,

                                                       Müdür Yardımcısı, İnfaz Uzmanı ve

                                                       Yardımcısı, İnfaz ve Koruma Şefi,

                                                       İnfaz ve Koruma Memurlan

 

MADDE 4- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.