logo yeni

calisanlar2 copy

EK ÖDEME VE ÜCRETE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamu görevlilerinden aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunanların arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, 15.01.2012 tarihinden geçerli olarak uygulanmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranına(kadro ve görev unvanlarına göre belirlenen) karşılık gelen tutarda ek ödeme yapılmasını öngörmüştür.

Kimlere ek ödeme yapılır?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara ek ödeme yapılır.

Nasıl hesaplanır?

En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), kadro ve görev unvanları itibariyle belirlenmiş oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir kesintisine tabi tutulmaz.

Ek ödeme tutarı = [(9500 X 0,073837) X Ek ödeme oranı / 100]

Nasıl ödenir?

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Vekaleten görev yapanların ek ödemesi

Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

Kimlere ek ödeme yapılmaz

Ek ödemeden yararlanamayacak personelden bazıları;

-Aylıkları “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” esas alınarak belirlenenler,

-Düzenleyici ve denetleyici kurum(üst kurul) personeli,

-Bir kadroya açıktan vekil olarak atananlar,

-Kadro karşılığı sözleşmeli personel,

-Döner sermayeden ek ödeme yapılan personel,

-Yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, dekan, dekan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan personel,

-Adlı Tıp Kurumu personeli,

-Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

-Fazla çalışma ücretinden yararlanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personeli.

Şahsa bağlı kadrolarda bulunanların durumu

Ek ödeme, 15.01.2012 tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa bağlı haklardan sayılmakta ve ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmamaktadır.

Fark tazminatı alan personelin durumu

Ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin mali haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

Ek ödeme maaşa ne kadar etki eder?

2013 yılı ilk 6 ayı için belirlenen aylık katsayısına göre, 10 puanlık ek ödeme maaşa Net 69,61 TL etki etmektedir.

Bazı unvanlar için belirlenen ek ödeme oranları şu şekildedir. 

KADRO VE GÖREV UNVANI

 (Kadro derecesi 1 olanlar)

Ek Ödeme Oranı %

Uzman Tabip, Kaymakam

200

Genel Müdür

195

Genel Müdür Yardımcısı

190

Daire Başkanı, Diş Tabibi, Diş Tabibi

185

Defterdar Yardımcısı, Müftü Yardımcısı

180

Şube Müdürü

170

Veteriner

165

Mühendis, Avukat

150

Eczacı

140

Jeolog, Kimyager, Fizikçi, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi ve Astronom     

120

Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı, Hemşire

115

Vaiz

66

Öğretmen

65

 

logokucuk            

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.