logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURULLARIN EMSAL KADROLARI BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Üst kurullar ile bazı diğer kurumlardaki personelden, 375 sayılı KHK’da emsali belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadroları belirlendi. 

Bakanlar Kurulu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarında 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelden 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde emsali belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanlarını belirledi.

Bu kurumlardaki meslek personelinden hangileri için Başbakanlık Uzmanlarının emsal alınacağı belirtilen Kararda, bunların yardımcıları için de Başbakanlık Uzman Yardımcılarının emsal alınacağı belirtildi. 

Bakanlar Kurulu, emsalini belirlediği kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarının, emsal olarak belirlenen Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğini de karara bağladı. Ancak Kurumlar, ilgili mevzuatı çerçevesinde hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla söz konusu tutarın altında bir ücret belirleyebilecek.

Bu kurumlardaki personele yapılabilecek ödemelerin üst sınırının tespitinde, emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet memuruna yapılan ödemeler esas alınacak.

Emsal kadrolar için tıklayınız 

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı.

10.09.2012 tarihli ve 2012/3739 sayılı Karar.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) VE (c) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE EMSAL ALINACAK DEVLET MEMURU KADRO UNVANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Emsal kadro unvanlarının belirlenmesi

MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarında 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelden 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde emsali belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları ekli (I) sayılı listede gösterilmiştir.

Meslek personeli

MADDE 2 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde meslek personeli kapsamında Başbakanlık Uzmanları emsal alınanların kadro veya pozisyon unvanları kurumlar itibarıyla ekli (II) sayılı listede gösterilmiştir. Bunların yardımcıları için Başbakanlık Uzman Yardımcıları emsal alınır.

Ücret sınırı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki (I) ve (II) sayılı listelerde emsali belirlenen kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, emsal olarak belirlenen Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Kurumlar, ilgili mevzuatı çerçevesinde hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla söz konusu tutarın altında bir ücret belirleyebilir.

(2) Yapılabilecek ödemelerin üst sınırının tespitinde, ekli (I) ve (II) sayılı listelerde kadro ve pozisyon unvanları yer alanlar için emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet memuruna yapılan ödemeler esas alınır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.