logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI PERSONELİN MAAŞ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiÜst kurullarda ve diğer bazı kurumlarda 15/01/2012 tarihinden sonra görev alan personelin ücret sistemini de belirleyen 375 sayılı KHK'nın, ilgili düzenlemesinin Mesleki Yeterlilik Kurumu personeli yönüyle iptali talebi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Meslekî Yeterlilik Kurumu personeline fazla ödeme yapılması nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlulardan tahsili yönünde düzenlenen rapor üzerine yapılan yargılamada, sorumluların Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Sayıştay 3.Dairesi; 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ve 375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesinin birinci fıkrasının değişik (c) bendinin ‘'Mesleki Yeterlilik Kurumu ” yönünden  iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin 12/7/2017 tarihli ve Esas: 2017/27, Karar: 2017/117 sayılı Kararı bugün yayımlandı.

İptali istenen hükümler

**5544 sayılı Kanun’un 25. maddesinin (1) numaralı fıkrası: "Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları; bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir. ”

**375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi: "(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) ..... Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez."

Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesi

İptal talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi;

**5544 sayılı Kanun’un 25. maddesinin itiraz konusu (1) numaralı fıkrasının ‘Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları;...’’ ve “...Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.” bölümünün, bakılmakta olan davada uygulanacak kural olmadığını,

**375 sayılı KHK’nm ek 11. maddesinin birinci fıkrasının itiraz konusu (c) bendinin, bakılmakta olan davada sadece Meslekî Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan uzman unvanlı meslek personeline ilişkin olduğunu,

** Meslekî Yeterlilik Kurumunda (MYK) görevli uzman unvanlı meslek personeline yapılacak bütün aynî ve nakdî ödemeler yönünden üst sınır öngören itiraz konusu KHK kuralının, aynı veya benzer kadrolarda olup farklı kurumlarda görev yapanlar arasındaki ücret dengesizliğini gidermeye yönelik olduğunu,

**MYK personelinin, hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduklarını önceden bilerek ve kendi rızaları ile çalışmaya başladıklarını, bu sebeple MYK Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenen ücret, malî ve sosyal hakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürüne yapılan ödemeleri aşamayacağının, MYK kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü aynî ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarının, Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğinin, görevi kabul eden MYK personelince işe girme öncesinde bilindiğinin açık olduğunu,

**Herhangi bir zorlama olmadan, serbest iradeleriyle bu şartlarda çalışmayı kabul etmeleri karşısında MYK personelinin ücret, malî ve sosyal hakları yönünden üst sınırların belirlenmiş olmasının, Devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğüne bir aykırılık oluşturmadığı gibi ülkenin ekonomik ve malî kaynakları, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak ilk defa veya yeniden atanacak olan MYK uzmanları yönünden geçerli olacak, aynî ve nakdî ödemelere ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasının da Devletin, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığını

belirterek, söz konusu düzenlemelerin  iptal taleplerinin reddine Karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.