logo yeni

calisanlar2 copy

YENİ TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALMASI BEKLENEN ZAM VE TAZMİNAT DÜZENLEMELERİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas12Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak toplu sözleşmelerle belirleme yapıldığı durumlarda, konuya ilişkin mevzuat değişiklikleri yapılmadıkça, genellikle bu belirlemelere sonraki toplu sözleşmelerde de yer verilmektedir.

Benzer bir durum, görüşmeleri devam etmekte olan 4.Dönem Toplu Sözleşmede de yaşanacak. Çünkü, toplu sözleşme tanınan hakların sadece ilgili olduğu dönemde geçerli olması ve 2015 yılında imzalanan 3.Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2017 yılından sonra etkisinin kalmayacak olması  nedeniyle, ilgili kamu görevlilerinin söz konusu haklardan 2018-2019 döneminde de yararlanabilmesi için, aynı veya benzer hükümlerin 4.Dönem Toplu Sözleşmede de yer alması gerekecek.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi olanların zam ve tazminatlarıyla ilgili olarak bir önceki Toplu Sözleşmede yer alan hususların, 2018-2019 dönemine ilişkin 4.Dönem Toplu Sözleşmede de aynı şekilde yer alması beklenenlerinden (görüşmeler sonucunda, aşağıda belirtilen zam ve tazminatların artırılması da mümkün olabilir) bazıları şunlar:

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar, bu yazımızda “Yan Ödeme Kararnamesi” olarak ifade edilecektir.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların zam ve tazminatları

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır.

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır.

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı Cetvele göre sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir. 

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

İcra memurlarının özel hizmet tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvele göre icra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Emanet memurlarının iş riski zammı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelde Emanet Memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlerin mali sorumluluk zammı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Mübaşirlerin özel hizmet tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Bazı uzmanların tazminatları

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

Eğitim öğretim tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Uzman hemşire ve uzman ebe tazminatı

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Hayvan sağlığı teknikerlerinin zam puanları

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 6 ncı sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, hayvan sağlığı teknikerleri için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin zam ve tazminatları

Yan Ödeme Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı Cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Orman muhafaza memurlarının tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Musahhihlerin özel hizmet tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı cetvellerde musahhih kadrosunda bulunanlar için dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan tazminat oranları 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Eğitim görevlilerinin din hizmetleri tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvele göre, eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvele göre, murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (III) sayılı Cetvele göre, vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir. 

DÖSİM personelinin ek tazminat

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.

Turizm araştırmacılarının tazminatı

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanır.

Yan Ödeme Kararnamesi eki (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacılarından yukarıdaki hükümden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10, diğerlerine ise 20 puan ilave edilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.