logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURUL PERSONELİNİN KANUNLA DÜZENLENMİŞ ÜCRET HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLMEDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesi2Bazı kurumlarda 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden görev alan personel (kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman hariç) hakkında uygulan ücret sistemini belirleyen düzenlemenin, Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkin talep reddedildi.

Açılan bir davada, 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının 6495 sayılı Kanun ile değiştirilen (ç) bendinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Ankara 15. İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Konuya ilişkin ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi;  “İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,” karar verdi.

İptal talebi reddedilen hüküm neyi düzenliyor?

375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının iptali istenen (ç) bendi;

-5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personelin,

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personelin

mali ve sosyal hak ve yardımlarının,  Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memurlarına göre belirlenmesini öngörüyor. Bu düzenleme çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından kapsamdaki kurumların personelinin emsali personel belirlenmişti. Emsal personel için tıklayınız ...

Aynı maddenin bazı ibareleri, KHK ile düzenlenmiş olmasının Anayasa Aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce iptal edilmiş ve söz konusu (ç) bendi kanunla yeniden düzenlenmişti.

(ç) bendi:

"ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.” 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.