logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURULLAR PERSONELİNİN ÜCRET KONUSU BİR KEZ DAHA ANAYASA MAHKEMESİNDE

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiBazı kurumlarda 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden görev alan personel (kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman hariç) hakkında uygulan ücret sistemini belirleyen düzenlemenin iptali talebi konusunda, Anayasa Mahkemesi 5 Mayıs Perşembe günü ilk incelemesini yapacak.

Açılan bir davada, 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının 6495 sayılı Kanun ile değiştirilen (ç) bendinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Ankara 15. İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

İptali istenen hüküm neyi düzenliyor?

İptale konu (ç) bendi, 15/01/2012 tarihinden sonra;

-5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personelin,

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personelin

mali ve sosyal hak ve yardımlarının,  Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memurlarına göre belirlenmesini öngörüyor.

Bu düzenleme çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından kapsamdaki kurumların personelinin emsali personel belirlenmişti. Emsal personel için tıklayınız ...

Aynı maddenin bazı ibareleri iptal edilmiş ve kanunla yeniden düzenlenmişti

375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; kurul üyesi, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline ilişkin ibareler Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi söz konusu iptal kararlarını verirken, bu düzenlemeleri getiren 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanununun, mali hakların düzenlenmesine imkan vermemesini gerekçe göstermişti.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (b) bendindeki ibareler, aynı şekilde ve yine 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere bu defa da 6704 sayılı Kanunla düzenlenmişti. Kanun metni için tıklayınız … 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin gündeminde (ç) bendi, ilk olarak 666 sayılı KHK ile düzenlenmiş olmasına rağmen, daha sonra çıkarılan 6495 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş olduğundan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vermesi durumunda gerekçesi (b) bendine ilişkin iptal kararlarından farklı olacaktır.

İptali istenen (ç) bendi:

"ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.”  

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.