logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ GÖREVLERDE BULUNURSANIZ GÖREV TAZMİNATINIZ OLUR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 18Makam tazminatı göstergesi belirlenmiş olan görevlerde bulunmakla birlikte, bu tazminat göstergesi 7000’den az olan görevlerde olanlar, görev tazminatından da yararlanabilmektedirler.

Makam tazminatı öngörülen görevlerde bulunanlar hakkında genellikle ücret ve tazminat göstergesine göre maaş ödemesi yapıldığından, bu personel için görev tazminatının etkisi emekli aylığı yönüyle olmaktadır.

Bu itibarla, 1/10/2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olan Devlet memurları, makam tazminatı belirlenmiş görevlerde toplam en az iki yıl çalıştıktan sonra emekli olmuşlarsa, çalışırken yararlandıkları en yüksek makam tazminatı göstergesi ve bu göstergeye karşılık gelen temsil/görev tazminatı göstergesi esas alınarak emekli maaşları hesaplanmaktadır. Öte yandan, bu tazminatlar emekli ikramiyesi miktarını etkilememektedir.

Bu yazımızda, görev tazminatı belirlenen kadro unvanlarında bulunan Devlet memurlarından söz edilecek olup, önceki görevleri nedeniyle temsil tazminatından yararlanabilecek olanlara ve diğer personel kanunlarına tabi olanlara ise değinilmeyecektir.

Görev tazminatı

Makam tazminatından yararlanan Devlet memurlarından, makam tazminatı göstergesi 7000’den az belirlenmiş olan görevlerde bulunanlar, Görev Tazminatından da yararlanabilmektedirler.

Görev Tazminatı belirlene görevlerde bulunanlardan, aylık ücretlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlar için bu tazminat aylık ücret ve emekli aylığı miktarını etkilerken, ücretleri farklı düzenlemelere göre ödenenler için ise sadece emekli aylığı bakımından önem arz etmektedir.

“Görev Tazminatı” düzenlemesi; Makam Tazminatı göstergesi 7000’den az olan görevlerde bulunan Devlet memurları hakkında da uygulanmaktadır. Bu kapsamda, kadro unvanları için geçerli olan Makam Tazminatı göstergelerine göre belirlenen Görev Tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı ile Görev Tazminatı miktarına ulaşılmaktadır.

Görev Tazminatına hak kazanma

Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alan Devlet memurlarının Görev Tazminatı öngörülen bir unvana atanması durumunda, göreve başladıkları tarihten itibaren aylık ücretlerine bu tazminat dahil edilmektedir. Bu ödemeden sadece Damga Vergisi kesilmektedir. Ücret düzenlemesi farklı olan Devlet memurlarının aylık maaşları ise Görev Tazminatından etkilenmemektedir.

Makam Tazminatı öngörülen görevlerde toplam en az iki yıl süreyle asaleten görev yapmış olan Devlet memurları emekliye ayrıldıklarında, memuriyette iken yararlandıkları en yüksek (bir kesenek kesilmesi yeterli) Görev Tazminatı göstergesi (temsil tazminatından yararlanmamış olanlar) üzerinden emekli aylığı alırlar. Bu tazminatın her 1000 gösterge rakamı, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde emekli aylığını net 92,37 TL artırır. Bu tazminat, emekli ikramiyesi miktarını etkilemez.

Görev tazminatı göstergeleri ve bunlardan yararlanan memurlar

(temsil tazminatından yararlananlar da gösterilmiştir)

Sıra No Kadro ve Görev Unvanı Makam Tazminatı Göstergesi Temsil Tazminatı Göstergesi Görev Tazminatı Göstergesi
1 Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı 15.000 20.000 -
2 a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000 19.500 -
b) Müsteşar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 10.000 19.000 -
3 Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 7.000 17.000 -
4

a)  Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde (5300) veya daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

b) 1, 2, 3 ve 4. sıralarda sayılı görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra; Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyesi, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman unvanlı görevlere atananlar

c) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

4.500 - 11.500
5

a) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde (4800) tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

 b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

 c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı

d)  Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)

e) 3 ve 4. Sıraların kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı

f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları

3.000 - 9.000
6

a)Kazanılmış hak aylıkları 1. derecede olmak şartıyla;

  1.Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar

  2.Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)

3.000 - 9.000

b) 1. Dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla:  

 1-Kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar

 2-Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)              

2.000 - 8.000
7 1. dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı, kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Üniversite Genel Sekreterleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü 2.000 - 8.000
8 a) 1.dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Sağlık Denetçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri 2.000   8.000
b) 1. dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla; Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları 2.000 - 8.000
c) 1. dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler  2.000 - 8.000
d) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1.000 - 7.000
9 a) 1. dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir) 1.500 - 7.500
b) 1. dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri       1.000 - 7.000
10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra; Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyesi, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman unvanlı görevlere atananlar 2.000 - 8.000
b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra; Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyesi, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman unvanlı görevlere atananlar 1.000 - 7.000

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.