logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI KURUMLARIN PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN ÜCRET SİSTEMİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiÜst kurullarda ve diğer bazı kurumlarda 14/01/2012 tarihinden sonra görev alan personel (üst düzey personel dışında kalan) personel hakkında uygulan ücret sistemine ilişkin belirlemeler öngören düzenlemenin iptaline ilişkin istem Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek.

Açılan bir davada, 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının 6495 sayılı Kanun ile değiştirilen (ç) bendinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan İstanbul 11.İdare Mahkemesinin istemi, Anayasa Mahkemesinin 10 Şubat 2016 tarihli toplantısında ilk incelemeye tabi tutulacak.

İptali istenen hüküm neyi düzenliyor?

İptale konu olan 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 14/01/2012 tarihinden sonra;

-5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı dışında kalan personelin,

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, TürkStandardlarıEnstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personelin,

mali ve sosyal hak ve yardımlarının,   ilgili kurumların önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memurlarına göre belirlenmesini öngörüyor.

Bu düzenleme çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından kapsamdaki kurumların personelinin emsali personel belirlenmişti. Emsal personel için tıklayınız ...

Aynı maddenin bazı ibareleri iptal edilmişti

375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan bazı ibareler Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 22 Ekim 2015 tarihli toplantısında, 375 sayılı KHK’nın Ek 11. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… murakıp ve…” ibarelerinin iptaline Karar vermişti. Konuya ilişkin ayrıntılı haberimiz için tıklayınız …

Anayasa Mahkemesi, 3 Aralık 2015 tarihli toplantısında, 375 sayılı KHK’nın Ek 11. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… uzman…”, “…ile… uzman unvanlı meslek personeline, …” ve “…unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına…” ibarelerinin iptaline Karar vermişti. Konuya ilişkin ayrıntılı haberimiz için  tıklayınız …

Anayasa Mahkemesi söz konusu ibarelerin iptaline karar verirken, bu ibareleri getiren düzenleme olan 666 sayılı KHK’nın dayandığı yetki kanununun, mali hakların düzenlenmesine imkan vermediği gerekçesinden hareket etmişti.

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin gündeminde olan iptal istemine konu düzenlemenin (375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendi) ilk önce 666 sayılı KHK ile düzenlenmiş olmasına rağmen daha sonra çıkarılan 6495 sayılı Kanunla yeniden belirlenmiş olması nedeniyle, Anaysa Mahkemesinin farklı bir değerlendirme yapması da söz konusu olabilir.

Düzenlemenin son hali

375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (14/01/2012) sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

c) Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, TürkStandardlarıEnstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.

ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.” 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.