logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURUL UZMANLARININ MAAŞ KONUSU ESASTAN ELE ALINACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiÜst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra görev alan “uzman” unvanlı meslek personeli hakkında uygulan ücret sistemine ilişkin belirlemeler öngören düzenlemenin iptali istemine ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Anayasa Mahkemesi, “Esasa geçilmesine” karar verdi.

Açılan bir davada, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… uzman …” ibarelerinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Ankara 9. İdare Mahkemesi, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

İdare Mahkemesinin istemi üzerindeki ilk incelemesini 3 Aralık 2015 tarihli toplantısında yapan Anayasa Mahkemesi, konunun esasına geçilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, belirleyeceği bir tarihte konuyu gündemine alarak Esastan karara bağlayacak.

Düzenleme, üst kurulların “uzman” unvanlı meslek personeli için emsal belirliyor

666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların kadro ve pozisyonlarına14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan uzman unvanlı meslek personeline her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarının uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına yapılan ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğine ilişkin hüküm de yer alıyor.

Bu düzenleme, 12.1.2012 günlü tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle kısmen değiştirilmiş ve madde kapsamındaki kurumlar arasına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da dahil edilmişti.

Düzenleme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) aynı unvanda görev yapan personel arasında ücret farklılığı olması sonucunu doğuruyor.

İptal kararı verilirse düzenleme şu hali alacak

375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

...

ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır."

“Uzman” ibaresinin iptal edilmesi, uzmanların ücret sorununu çözer mi?

375 sayılı KHK’nın Ek 11. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… uzman…” ibarelerinin iptal edilmesinin, üst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan uzman unvanlı meslek personelinin ücretlerine ilişkin beklentilerini karşılamayacağını, memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Çünkü;

1-Düzenlemede “uzman unvanlı meslek personeli” ibaresi yer almaktadır. “Uzman” unvanlı personel genellikle söz konusu kurumların özel düzenlemelerinde “meslek personeli” olarak tanımlandığından, iptal kararı verilmesi durumunda düzenlemenin alacağı son halde “unvanlı meslek personeli” ibaresi kalacağından, bu ibarenin söz konusu kurumlardaki uzmanları kapsamaya devam edeceğini düşünmekteyiz.

2-Üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan “uzman” unvanlı personele ilişkin iptal kararı verilmesi durumunda, (1’de belirttiğimiz durumun olmadığını varsayarsak) söz konusu personelin ücreti Başbakanlık Uzmanı emsal alınarak belirlenemeyecek. Ancak, üst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan personelden Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmayanların ücretlerinin nasıl belirleneceği aynı fıkranın (ç) bendinde düzenlenmiş olduğundan, iptal sonrası “uzman” unvanlı personel bu kapsama girmiş olacak ve Bakanlar Kurulu tarafından uzman (ve uzman yardımcıları) için (ç) bendi kapsamında emsal belirlenmesi gerekeceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan, üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayanların ücret sorununun; söz konusu Ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin birlikte yeniden düzenlenmesiyle veya (b) ve (ç) bentlerinin birlikte iptalleriyle ya da “375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin uzman unvanlı meslek personeli yönüyle iptali” şeklinde bir karar verilmesiyle çözülebileceğini değerlendirmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.