logo yeni

calisanlar2 copy

666 SAYILI KHK’NIN BAZI İBARELERİ İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiKamu görevlilerinin ücret ve mali haklarına kapsamlı değişiklikler getiren ve bu amaçla bazı kanun ve khk’larda değişiklik yapan 666 sayılı KHK’nın bazı ibareleri Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline karar verilen ibare, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlamış Murakıp/Murakıp Yardımcılarını ilgilendiriyor.

Olay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak göreve başlayan bir personelin, bu tarih ve öncesinde göreve başlayan aynı unvan ve görevdeki kişilerle mali haklarının eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak, itiraz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruda, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin Anayasa aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmişti.

Anayasa Mahkemesinin Kararı

22 Ekim 2015 tarihli toplantısında konuyu görüşen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen “666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi”nin tamamının değil, davacıyı ilgilendiren ve dava konusu olan “… murakıp ve …” ibarelerinin iptaline karar verdi.

375 sayılı KHK’nın Ek 11.Maddesi üst kurullar personeline emsal de belirliyor

375 sayılı KHK’nın Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların kadro ve pozisyonlarına14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarının; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına yapılan ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğine hükmedilmiştir.

Öte yandan, aynı fıkranın (ç) bendinde ise; (b) bendinde yer alan idarelere ait kadrolara 14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan personelden, (b) bendinde emsali belirlenmemiş olan personelin ücretlerinin hangi personel emsal alınarak ödeneceği hususu düzenlenmiş ve bu kapsamda Bakanlar Kurulu tarafından emsal personel belirlemesine gidilmiştir. Emsal personel için tıklayınız ...

Murakıpların sorunu çözüldü mü?

BDDK’da 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan murakıp/murakıp yardımcısı unvanlı personele ilişkin olarak verilen iptal kararı sonrası, söz konusu personelin Başbakanlık Uzmanı/Uzman Yardımcısı emsal alınarak ücretinin belirlenmesi yoluna gidilmeyecek. Ancak, Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmayan personelin aynı fıkranın (ç) bendi kapsamına girmesi nedeniyle, iptal kararı sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından BDDK murakıp /murakıp yardımcısı için (ç) bendi kapsamında emsal belirlenmesi gerekecektir.

Öte yandan, 14 Ocak 2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayan personelin ücret konusundaki sorunlarının çözüme kavuşturulmasının, Ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin birlikte yeniden düzenlenmesiyle mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.

İptal kararı sonrası düzenlemenin son hali

375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir."

...

ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.