logo yeni

calisanlar2 copy

İTFAİYE PERSONELİNE VE MİRASÇILARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

itfaiyeciYangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personeline ve ölen itfaiye personelinin mirasçılarına tazminat ödenecek.

Kamu görevlileri hakkında 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olacak mali ve sosyal haklara ilişkin belirlemelerin yapıldığı Toplu Sözleşmede, itfaiye personeline ve mirasçılarına bazı hallerde tazminat ödenmesi kararı da yer aldı. Buna göre, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılan itfaiye personeli hakkında da, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılanlar hakkında geçerli olan tazminat düzenlemesi uygulanacak.

Toplu Sözleşmede yer alan hükümde belirtilen düzenlemeye göre, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;

-Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında, (2016 yılı ilk altı ayılık döneminde 83.666 TL ),

-Diğer engelli hale gelenlere engellilik derecesine göre, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının 25 katından 75 katına kadar olan bir tutarda (2016 yılı ilk altı ayılık döneminde 20.917 TL ile 62.750 TL aralığında),

tazminat ödenecek. Bu düzenleme, itfaiye personeli hakkında 2016 yılı başından itibaren uygulanacak. 

Toplu Sözleşmede yer alan düzenleme

“Madde 43- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.”

6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddesi

"Madde 71 - Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;

a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında,

b) Diğer engelli hâle gelenlere engellilik derecesine göre  (a) bendindeki tutarın % 25'inden % 75'ine kadar bir tutarda, 

c) Engellilik derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın % 20'sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda,

Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

Devlet memuru olup da engelli hâle gelen veya ölenler hakkında genel hükümler uygulanır. Ayrıca, bu memurlar (c)  bendi hariç olmak üzere birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar.

Birinci fıkranın (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat, maddî ve manevî zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde tutulur.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, engelli hâle gelen ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresince karşılanır.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespit usulü, engellilik dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranları, ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir."

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.