logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN YARARLANACAK PERSONEL SAYISI ARTTI

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaKamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele ücret ödenmesi konusunda, kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarına ilişkin belirlemeler içeren Toplu Sözleşmede bazı hükümler yer aldı.

Toplu sözleşmede, fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak;

-Halen toplu sözleşme hükümlerine istinaden fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin aynı şartlarla fala çalışma ücretinden yararlanmasına,

-Halen çeşitli düzenlemelere istinaden fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin fazla çalışma ücretinde artışa gidilmesine ve/veya yararlanan personel sayısını artırılmasına,

-Daha önce fazla çalışma ücretinden yararlanmayan bazı personele 2016 yılından itibaren fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanmasına

yönelik kararlar yer aldı.

Toplu sözleşmenin fazla çalışma ücreti ödemesine ilişkin belirlemeleri

Fazla çalışma ücreti ödenecek personel Fazla çalışma ücretinin miktarı ile ödeme sınırı ve süresi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı taşra teşkilatında (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel (KYK yurtlarında görevli sözleşmeli personel dahil)

Kendilerine ilgili yıl bütçe kanununa göre ödenen saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı ödenecek.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan geçici personel Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlar Ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35’ini ve 2017 yılında ise %20’sini geçemez.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel

İlgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı ödenir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel Ayda 70 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel

Ayda 50 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personel

Ayda 50 saate kadar ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görevli sözleşmeli personelle birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlileri

Ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel (KYK yurtlarında görevli sözleşmeli personel dahil)

Kendilerine ilgili yıl bütçe kanununa göre ödenen saat başı fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı ödenecek.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personel

Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılacak. (2015 yılında, ayda 60 saat geçmeyecek şekilde ödeme yapılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen görev yapan öğretim elemanları ile idari personel

Ayda elli saati geçmemek üzere ilgili yılı bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %40’ını diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 15’ini geçemez. (2015 yılında, ikinci öğretimde idari personel sayısı sınırı %30, diğer birimlerde ise personel sayısı sınırı %10 olarak uygulanmaktadır)

Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel

Ayda 50 saati ve yılda 300 saati geçmeyecek şekilde ve ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %20’yi geçemiyor. (2015 yılında, ödeme yapılacak personel sayısı sınırı %10 olarak uygulanıyor)

4/C geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlar Ada 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yapmaları halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında çalışan sözleşmeli sanatçılar Saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında, ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (2015 yılında da bu şekilde ödeme yapılmaktadır.)

Not: 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL olarak belirlenmiştir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.