logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİNİN TEREDDÜTLÜ YÖNLERİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

dogum15 Mayıs’ta yürürlüğe giren Doğum Yardımı düzenlemesi ve konuya ilişkin olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme açıklaması, bu yardımın ödenmesinde oluşabilecek sıkıntıları gidermeyeceğe benziyor.

Doğum Yardımına ilişkin yasal düzenleme; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmasını öngörürken, konuya ilişkin ususl ve esasların henüz yürürlüğe girmemiş olması ise bazı belirsizlikleri beraberinde getirdi.

Düzenlemenin uygulanması konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bu belirsizlikleri giderecek ifadeler yer almadı.

Doğum yardımı düzenlemesi

Doğum yardımına ilişkin yeni düzenleme, 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer almıştı.

Kanunda yer alan düzenleme, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Doğum yardımı” başlıklı bir madde eklerken, 15 Mayıs 2015 tarihinden geçerli uygulanacak olan doğum yardımının ödenmesine ilişkin usul ve esasların ise altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirleneceğine hükmetmişti.

İlgili usul ve esaslar belirlenmeden “doğum yardımı” düzenlemesinin yürürlüğe girmesi, uygulamada bazı sıkıntıları yaratacağa benziyor.

Uygulamadaki belirsizlikler

Doğum yardımına ilişkin Kanun hükmü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına baktığımızda, memurunyeri.com olarak doğum yardımına ilişkin bazı belirsizlikler olduğunu görmekteyiz.

Kanuna göre, 15 Mayıs 2015 ve sonrası için; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak. Ancak, doğum yardımı miktarının canlı doğan çocuk sıralamasına göre değişiyor olması uygulamada tereddüt yaratacak.

Mevcut durumda cevabının açık olmadığını düşündüğümüz sorulardan bazıları şöyle olabilir:

**Çoğul gebeliğe bağlı doğumda, çocuk sayısına göre mi doğum yardımı yapılacak? Böyle yapılacaksa her çocuk için yapılacak yardım miktarı aynı mı, farklı mı olacak? Örneğin üçüz doğum yapılması durumunda (daha önce çocuk yoksa) 1.300 TL (300+400+600) mi ödenecek?

**Canlı doğum sonrası bebeğin ölmesi durumunda, daha sonra doğacak çocuklar için yapılacak yardımın miktarı (sıralama bakımından) değişecek mi?

**Çocuğu doğan anne veya babanın, önceki bir evlilikten dolayı da çocukları varsa, yeni doğan çocuk için ödenecek doğum yardımı miktarı değişecek mi? Örneğin, daha önceki evliliğinden 2 çocuğu bulunan kişiye, sonraki evliliğinde doğacak ilk çocuk 3 üncü çocuk sayılarak 600 TL’mi ödenecek? Boşanan çiftlerin her ikisi de aynı durumda olursa, her ikisinin de sonraki evliliklerinde doğacak ilk çocukları için 600 TL’mi ödenecek?

**Daha önceki evliliklerinden 1 çocuğu olan kişi ile 2 çocuğu olan kişinin evlenmesi durumunda, doğacak ilk çocukları için yapılacak doğum yardımının miktarı nasıl belirlenecek? Örneğin böyle bir durumda doğacak ilk çocuk için 400 TL mi, 600 TL mi ödenecek?

Bu ve benzeri sorular ise, Bakanlar Kurulu tarafından konuya ilişkin usul ve esaslar çıkarılıncaya kadar sıklıkla gündeme gelebilecektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının doğum yardımına ilişkin açıklaması

Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme

“Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.  

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

  • Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.
  • Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
  • Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.
  • Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.
  • Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.
  • Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.   

Doğum yardımı Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Doğum Yardımına ilişkin yasa maddesi

(633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)

“Doğum yardımı

EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.

(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.