logo yeni

AFAD PERSONELİNE SOSYAL DENGE TAZMİNATI İMKANI

Aktif . Yayınlanma Sendika

adalet3Yetkili memur sendikası ile imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli hakkında uygulanmayarak bu Kurum personeline sosyal denge tazminatı ödenmemesi üzerine açılan davada, AFAD personelinin kapsam dışında tutulmuş olmasında hukuka uyarlık görülmedi.

Çorum İl Özel İdaresi ile çoğunluğa sahip yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerinin Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline de uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde, İl Afet ve Acil Durum personelinin İl Özel İdaresi personeli olduğu, söz konusu personelin kapsama alınmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Davaya bakan Çorum İdare Mahkemesi;

-Çorum Valisi ile İl Özel idaresinde çoğunluğa sahip sendika olan Bem-Bir-Sen arasında 19.12.2012 tarihinde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personelinin İl özel İdaresi personeli olmadığı gerekçesi ile söz konusu sözleşmenin kapsamına alınmadığı,

-İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personelinin de sözleşme kapsamına alınması yönünde davalı idareye yapılan başvurunun reddedildiği,

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı olarak görev yapmak üzere il afet ve acil durum müdürlükleri kurulduğu, kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin kadro ve pozisyonlarıyla birlikte il özel idarelerine devredildiği, il afet ve acil durum müdürlükleri personelinin kadrolarının il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterileceği, bu nedenle İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüklerinin müstakil ve özerk bir yapısı bulunmadığı dolayısıyla anılan il müdürlüklerinde görev yapan personelin il özel idaresi kadrolarında görev yapan personel olarak değerlendirilmesi gerektiği,

-Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan kamu görevlilerini kapsayan sosyal denge sözleşmesi hükümlerinden, bu Kurumun kadrolarında görev yaptığı anlaşılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin de yararlandırılması gerektiği ve bu yönde bir değerlendirmenin, aynı kurum bünyesinde görev yapan personel arasında var olması gereken adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine de uygun olacağı

değerlendirmelerinde bulunularak, yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmeyerek iptaline Karar verdi.

Bu Karar ile, Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline sosyal denge tazminatı ödenmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

Söz konusu Karar:

 

T. C.

ÇORUM

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/477

KARAR NO: 2013/732

DAVACI: TÜRK YEREL HİZMET SEN

VEKİLİ:

DAVALI: ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

VEKİLİ:

D AVANIN ÖZETİ: Davacı sendika tarafından, davalı idare ile çoğunluğa sahip yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerinin Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline de uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; İl Afet ve Acil Durum personelinin İl Özel İdaresi personeli olduğu, söz konusu personelin kapsama alınmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin personel ile ilgili harcamalarının yasal düzenlemeler uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı bütçesinden karşılandığı, söz konusu kurumun bu yönde bir ödenek aktarımı olmadığı, husumetin ilgili kuruma yönetilmesi gerektiği, söz konusu personele bu yönde bir ödeme yapılmasının hukuken olanaklı olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Çorum İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacı sendika tarafından, davalı idare ile çoğunluğa sahip yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerinin Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline de uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 18. maddesinin 1. fıkrasında; “ İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.” hükmü, 3. fıkrasında; “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. İl özel idareleri, bu harcamaları karşılayacak ödeneği ilgili yıl bütçesinden tefrik etmek zorundadır. Bu şekilde tefrik edilecek ödenek tutarı her halükarda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde birinden az olamaz. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır. İl özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinden Başkanlıkça uygun görülenlere Başkanlık bütçesinden belirlenen tutarda yardım yapılabilir. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır.” hükmü, 4. fıkrasında; “İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir." hükmü, 5. fıkrasında ise; "Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. maddesinde; "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması" başlıklı 32. maddesinde; "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 15. maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Çorum İl Genel Meclisi'nin 06.12.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Çorum İl Özel İdaresi'nde görev yapan personele sosyal denge tazminatı ödenmesi konusunda sözleşme yapmak üzere İl Özel İdaresi'nin yetkilendirilmesine karar verildiği, bu kapsamda Çorum Valisi ile İl Özel idaresinde çoğunluğa sahip sendika olan Bem-Bir-Sen arasında 19.12.2012 tarihinde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personelinin İl özel İdaresi personeli olmadığı gerekçesi ile söz konusu sözleşmenin kapsamına alınmaması nedeniyle davacı sendikanın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personelinden kendi üyeleri adına sözleşme kapsamına alınması yönünde davalı idareye yapılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda aktarılan yasal düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, 5902 sayılı Kanunla, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırıldığı, bu kuruluşların görevlerinin anılan Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü ve bu Başkanlığın taşra teşkilatı olarak da il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı olarak görev yapmak üzere il afet ve acil durum müdürlüklerinin kurulduğu, ayrıca kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin de kadro ve pozisyonlarıyla birlikte il özel idarelerine devredildiği, il afet ve acil durum müdürlükleri personelinin kadrolarının il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterileceği, bu nedenle İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüklerinin müstakil ve özerk bir yapısı bulunmadığı dolayısıyla anılan il müdürlüklerinde görev yapan personelin il özel idaresi kadrolarında görev yapan personel olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idare bünyesinde görev yapan kamu görevlilerini kapsayan sosyal denge sözleşmesi hükümlerinden Çorum İl Özel İdaresi kadrolarında görev yaptığı sonucuna ulaşılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin de yararlandırılması gerektiği ve bu yönde bir değerlendirmenin, aynı kurum bünyesinde görev yapan personel arasında var olması gereken adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine de uygun olacağından, davacı sendika tarafından bu kapsamda yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 140,35 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 66 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 10/09/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.