logo yeni

calisanlar2 copy

TOPLU SÖZLEŞMEDE “107” KAZANIM VAR MI?

Aktif . Yayınlanma Sendika

107-memurunyeri.com-kazanimKamu görevlilerinin 2014 ve 2015 yıllarında yararlanacakları mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşmede, kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirmesi noktasında 107 konuda kazanımın hayata geçirilmesinin sağlandığı yönünde açıklamaların yapıldığı da görülmektedir.

Toplu sözleşme kazanımları diye belirtilen “107” konuya tek tek baktığımızda;

-50 konunun, halen kamu çalışanlarının yararlanmakta olduğu hususların yeniden sözleşme metninde yer almasından ibaret olduğu,

-11 konunun, tavsiye niteliği taşıdığı ve üzerinde çalışma yapılmasına yönelik ve kamu çalışanlarına mevcut haliyle herhangi bir etkisi olmayacak hususlar olduğu,

-Diğer konuların ise bir çoğunun ayrı ayrı kazanım olarak değerlendirilmesine imkan bulunmayan ve birbiriyle bağlantılı olan ve bir konunun karar bağlanmasının sonucunda ortaya çıkması kaçınılmaz olan konular olduğu

görülmektedir.    

Toplu sözleşmede yer alan tüm konuları memurunyeri.com olarak gruplandırdığımızda ortaya şu kazanım tablosu çıkmıştır.

TOPLU SÖZLEŞMEDE KAZANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN 107 KONU

***Halen uygulanmakta olan ve uygulanmasına devam edilecek olan konular

1- TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde vardiyalı teknik personelin temel ücretlerine ilave 50 TL ücret eklenmesi uygulamasına devam edilecek,

2- Enerji hizmetleri kolunda tehlikeli işyerlerindeki personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya devam edilecek,

3- Enerji ve madencilik hizmetleri kolundaki kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele koruyucu giyim malzemesi verilmeye devam edecek,

4- Enerji hizmetleri kolunda çalışan personelin çocukları işçilerde olduğu gibi okul servislerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek,

5- Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek,

6- Orman yangınlarıyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi uygulaması devam edecek,

7- Ulaştırma hizmetlerinde sağlığı tehdit eden işlerdeki personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya devam edilecek,

8- TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışanlara kendileri, eşleri ve 25 yaş altındaki çocukları için yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasına devam edilecek,

10. TRT'de verici istasyonlarında çalışan personel ile stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan personele koruyucu gıda yardımı verilmeye devam edilecek,

11- TRT'de TV ve radyo yayını için sabah 06.00'da nöbetine gelen personele kahvaltı verilmesi uygulamasına devam edilecek,

12-Büyükşehirlerde görev yapan posta dağıtıcısı personele ücretsiz fotoğraflı kart verilmek suretiyle ücretsiz ulaşım hakkından yararlanması uygulaması devam edecek,

13- Yerel yönetimlerle yapılan sözleşmelere bağlı olarak ödenen sosyal denge tazminatı tavan tutarı, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ü olarak uygulanmaya devam edilecek,

14- Yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin ek ödemesinin, 375 sayılı KHK'ye ekli I sayılı cetvelde belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesine devam edilecek,

15- Yataklı tedavi kurumlarındaki ve yatılı sosyal hizmetler kuruluşlarındaki sözleşmeli personel yemek servislerinden ücretsiz yaralanmaya devam edecek,

16- 112 acil sağlık hizmetlerinde acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı teknisyeni olarak görev yapan personelin performans puanlarına 10 puan fazladan ilave edilmesine devam edilecek,

17- Mesleki üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücreti üst öğrenimliler için ödenen ücret esas alınarak ödenmeye devam edilecek,

18- Tabip dışı sağlık person elinin ek ödemeleri aylıklarıyla birlikte ödenmeye devam edilecek,

19- Adli Tıp Kurumu ile tıp fakültelerinde görev yapanlara sırasıyla 2659 ve 2547 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ek ödemelerin aylıklarıyla birlikte ödenmesine devam edilecek,

20- 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan (sözleşmeli personel dâhil) personelin, ek ödeme tavan tutarının 50 puan artırım yapılmak suretiyle yüzde 200 olarak uygulanmasına devam edilecek,

21- Sağlık personelinin nöbet ücreti dini bayramlarda yüzde 20 artırımlı ödenmesine devam edilecek, 

22- Kadastro hizmetlerinde arazide fiilen çalışmak üzere görevlendirilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personele her gün için 200 gösterge rakamı üzerinden kadastro tazminatı ödenmesine devam edilecek,

23- Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'da zorunlu olarak gezici görev yapan kamu görevlilerime seyahat 23-  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı (sözleşmeliler dahil) personeline, Genel, Yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fazla çalışma yaptırılması halinde -seçim döneminde- 50 saati geçmemek üzere normal fazla çalışma ücretinin üzere 5 kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulaması devam edecek,

24- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda vekâleten yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlere, zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanamayanlar ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek,

25-Sağlık personelinin ek ödeme tutarının, 375 sayılık KHK'de kadro, görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş ek ödeme net tutarından az olmaması uygulaması devam edecek,

26- 4/C'li personel ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya devam edecek, 

27- Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek,

28-Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticiler daha fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek,

29- Rehber öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başında aldıkları ek ders ücreti ödenmeye devam edilecek,

30- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek,

31- Ek ders ücretinin yüksek lisan yapmışlara yüzde 5, doktora yapmışlara %15 artırımlı ödenmesine devam edilecek,

32- İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olması uygulamasına devam edilecek, 

33- İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek,

34- TRT'de verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği giyilmesi gereken giyim malzemesinin kurum tarafından karşılanması uygulaması devam edecek,

35- Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500, yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek,

36- Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek, 

37- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüze 20 artırım uygulanması devam edecek,

38- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek,

39- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki I sayılı cetvelin Genel İdari Hizmetleri Bölümünün 37'nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek,

40- Müze araştırmacısı, a rşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler' bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam olunacak,

41- 6245 sayılı Harcırah Kanunu 49'uncu maddesi kapsamında ödemesi yapılan Seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırının esas alınması uygulamasına devam edilecek,

42- Belediye ve mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları hizmet tahsisli konut sayılmaya ve bu konutlardan kira alınmamaya devam edilecek,

43- KİT personeli lojman kirasının yüzde 85'ini ödemeye devam edecek,

44-366 sayılı KHK kapsamında kıdem ücretinin ödenmesine esas sürelerin 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde uygulanmasına devam edilecek,

45- İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sınıfının GİH olarak uygulanmasına ve KİT'ler bağlı ortaklıklarda görev yapan ARFF ve İtfaiye memurlarının sosyal güvenlik işlemleri Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında yürütülmeye devam edilecek,

46- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurması uygulamasına devam edilecek,

47- Herhangi bir görevi vekâleten yürüten personelin ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekâlet edilen kadroya ilişkin matrahın esas alınması uygulamasına devam edilecek,

48- Sağlık hizmetleri sınıfında ek ödemeden yararlanan personele, ek ödeme dahil almış oldukları net ödeme tutarının 375 sayılı KHK uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitimi benzer olanların almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki farkın döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygulamasına devam edilecek,

49- Sözleşmeli personel yemek yardımından memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edecek,

50- Orman yangınlarına havadan müdahale eden personele her uçuş günü için 900 gösterge rakamı üzerinden yangın tazminatı ödenmesine devam edilecek.

***Üzerinde çalışma yapılması düşünülen konular

1-Tapu kadastro çalışanlarının mali sorumluluklarına ilişkin mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak Medeni Kanun'un 1007 nci maddesine yönelik yasal çalışma yapılacak,

2-Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına, zorunlu olarak çalıştırılanlara ise izin verilmesine dair Başbakanlık Genelgesi çıkarılacak,

3-Mahkemelerde görev yapan kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca yasal düzenleme çalışması yapacak,

4-Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapanlar için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacak,

5-Yükseköğretim kurumlarını genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilme çalışması yapılacak,

6-Eğitim-öğretim tazminatı konusunda yaşadıkları mağduriyetleri gidermek amacıyla alan adları değişen branş öğretmenleriyle ilgili olarak talim ve terbiye kurulu kararları dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılacak,

7-Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılacak,

8-Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda çalışan daire başkanlarının ek göstergelerinin 3.600'e yükseltilmesi konusunda yasal çalışma yapılacak,

9-TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunlar giderilecek,

10-Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası primi uygulamasına son verilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacak,

11-Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak.

***Diğer konular

1- 2014 maaş zammı: Kamu görevlilerinin aylıklarının belirlenmesinde kullanılan taban aylığı 1 Ocak 2014'den geçerli olmak üzere brüt 175 net 123 TL artacak.  Maaşlara zam yapıldığında, bu zammın etkisiyle ve buna paralel yapılması gereken düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen sonuçlar da ortaya çıkacak:

 *Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında 1 Ocak 2014'den geçerli olmak üzere taban aylıktaki artışa bağlı olarak net 146 TL artış olacak,

*1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi üzerinden- Emekli ikramiyelerinde 5.250 TL artış olacak,

*399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı; 01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde 4.203,56 TL'ye yükseltilecek,

*375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan personelin maaşı, ücret gösterge rakamları 2280 puan artırılmak üzere brüt 175 net 123 TL artacak,

*Ücretleri YPK Kararıyla belirlenmiş olan personelin temel ücret tutarı 1 Ocak 2014'den geçerli olmak üzere 160 TL artırılacak,

2- 2015 maaş zammı: Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için yüzde 3oranında zam yapılacak. Bu zammın etkisiyle ve buna paralel yapılması gereken düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen sonuçlar da ortaya çıkacak:

*Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için yüzde 3oranında zam yapılacak,

*Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,

*399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı; 01.07.2015 - 31.12.2015 döneminde 4.459,88 TL'ye yükseltilecek,

*Ücretleri YPK Kararıyla belirlenmiş olan personelin temel ücret tutarlarına 2015 yılının ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 3 oranında zam yapılacak, 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,

*Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat tutarının hesaplanmasında 13558 gösterge rakamı kullanılmaya devam edilecek, enflasyon farkı kaynaklı artış saklı olmak üzere bu kapsamda 2015 yılı birinci altı ayı için 1.072 TL, ikinci altı ayı için 1.104 TL ödenecek,

3- 4/C'li personelin ücretleri 1 Ocak 2014'den itibaren brüt 350 net 253 TL artacak,

4- 4/C'li personele memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde eş ve çocuk yardımı verilecek, bu kapsamda 4/C'li personel 1 Ocak 2014'den itibaren çalışmayan eş için 164 TL eş yardımı, 0 - 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 TL aile yardımı alacak,

5- Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 oranında artırılarak 60 TL olarak ödenecek,

6- Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı gösterge rakamı 10000'den 13000'e çıkarılmak suretiyle; yıllık vekâlet ücreti geliri üst sınırı yüzde 33 oranında artırılarak brüt 9.214 TL'den 11.979 TL'ye çıkarılacak,

7-  Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınacak ve İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler' bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2'nci sırasında öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılacak,

8- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları; 15.01.2014 itibariyle 75 TL ve 15.07.2014 itibariyle 75 TL olmak üzere 2014 yılında toplam 150 TL olacak şekilde artırılacak,

9- Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 110 TL artırılmak üzere 850 TL, 2015 Yılında ise 950 TL olarak ödenecek,

10-MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı 6 saat derse girmelerine ilişkin hüküm 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar olarak uygulanacak,

11-Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine, gece nöbeti tutmaları halinde 2 saat ilave ek ders ücreti ödenecek,

12-Yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenecek nöbet ücreti %50 artırımlı ödenecek,

13-Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelin (sözleşmeliler dahil), bu birimlerde fiilen çalıştıkları sürelere ilişkin ek ödemeleri, özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ödenecek,

14-Entegre hastanelerindeki özellik arz eden birimlerde çalışan personelin (sözleşmeliler dahil), ek ödeme tavan tutarı, ek ödeme tavan tutarı 50 puan artırım yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanacak,

15-Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarında çalışan personel, yüzde 40 oranında ek puan verilecek,

16-Tabip dışı personelden kurumca oluşturulan komisyon kararı ile resen görevlendirilenlere, asıl kurumu ile görevlendirildiği kurumun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme verilecek,

17-Sağlık tesisi kalite katsayısı, ek ödemelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacak, buna bağlı olarak sağlık personelin alabileceği ek ödeme tutarı artacak,

18-Emanet memurları kadrolarında bulunanlara, kendileri için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak ödenecek,

19-İcra memurlarının özel hizmet tazminat oranları 5 puan artırımlı olarak uygulanacak,

20- Büyükşehir Belediye Kanunu ile İl Özel idaresi Kanunu kapsamında personele 1.920 TL ve 2.765 TL tutarında ikramiye ödenmeye devam edilecek olarak ödenecek, bu tutarlar 1 Ocak 2015'de yüzde 3, 1 Temmuz 2015'de yüzde 3 arttırılacak,

21-  Tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo dağıtımını kurum aracıyla yapan personele ödenen ilave ücret 20 TL'den 50 TL'ye yükseltilecek,

22- PTT gişe memurlarına da aylık 50 TL'ye ilave ücret ödenecek,

23- TRT personeli, lojman kirası bedelinin yüzde 85'ini ödeyecek,

24- TRT'de yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanacak,

25- PTT'de merkez nüfusu yüz bini aşan yerleşim yerlerinde görev yapan mobil posta dağıtıcılarına, 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli ödenecek. (2013 yılı tayın bedeli gösterge rakamı üst sınırı aylık 2.100 = 161 TL olarak uygulanmıştır.)

26- PTT Başmüdürlerinin ücret ve tazminatları, 375 sayılı KHK II sayılı cetvelin 9'uncu sırasındaki göstergeler esas alınarak aynı KHK'nin ek 10'uncu maddesi uyarınca ödenecek,

27- TCDD'de kataner hattının geçtiği işyerlerindeki personele her ay 25 TL ilave ücret ödenecek,

28- ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalası, DHMİ ile birlikte koordineli değiştirilecek,

29- Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılamak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı genel müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yirmi beşi geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlanırlar. (Halen 50 saat olarak uygulanmaktadır)

30-Tarım ve ormancılık hizmetlerinde insan sağlığını tehdit eden işlerde çalışan personele koruyucu gıda yardımı yapılacak,

31- Enerji hizmetleri kolunda baraj, termik santral, fabrika, trafo vb iş yerlerinde çalışan personel ve aileleri sosyal servislerden ücretsiz yararlanacak,

32- MTA personeline ücretsiz yemek yardımı verilecek,

33- Enerji hizmetleri kolunda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan personele servis hizmeti sağlanacak,

34-Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine, öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek, (2014 yılı için 850 TL, 2015 yılı için 950 TL)

35-Yatılı Kur'an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere, her gece nöbeti için 2 saat ek ders ücreti verilecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.