logo yeni

657 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

istisnai-memur657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Teklifi ile;

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması,

-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 29 uncu maddesinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,

-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 üncü maddesinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin yürürlükten kaldırılması,

öngörülüyor.

Milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” nin gerekçesinde özetle şu hususlara yer verildi:

**657 sayılı Kanunun; memurların grev kararı vermelerini, grev düzenlemelerini ve bu yolda çalışma ve propaganda yapmalarını yasakladığını, Kanun teklifi devlet memurlarının ellerinden alınan grev hakkının verilmesinin amaçlandığı,

**4688 sayılı Kanunun, grevsiz bir toplu sözleşme düzeni getirdiği ve toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık olması halinde greve değil, zorunlu olarak hakeme gidildiği; oysa gerek ILO kuralları ile AIHM kararları ve gerekse Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin kararlarının, memurların grev hakkı olduğunu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya koydukları ve Kanun teklifi ile bu düzenlemelere uygun hükümler getirilmesinin amaçlandığı

**4688 sayılı Kanunun aynı zamanda kamu görevlilerinin önemli bir bölümünün sendika üyesi olmasını da yasakladığı ve kanun teklifi ile polislere de mahrum bırakıldıkları sendikal haklarının verilmesinin amaçlandığı

ifade edildi.

Kanun Teklifi metni ve kaldırılması veya değiştirilmesi öngörülen düzenlemeler:

23/7/1965 TARİH VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞÍŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 23/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan  düzenleme:

“Grev yasağı:

Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.

Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.”

MADDE 2- 25/6/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 29 - Genel Toplu Sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

Kamu İşveren Heyeti, Başbakanın görevlendireceği Başbakan yardımcısının başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur.

Genel toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibariyle en çok üyeye sahip üç konfederasyonunun belirleyeceği temsilcilerden olmak üzere yedi üyeden oluşur. Bu yedi temsilcinin belirlenmesinde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısı, yediye bölünmek suretiyle bir temsilcilik için gerekli üye sayısı belirlenir.

Her bir konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısı, bir temsilcilik için gerekli üye sayısına bölünmek suretiyle konfederasyonların Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetindeki temsilci sayıları tespit edilir. Bu işlem sonunda tam sayıları gösteren temsilci sayıları konfederasyonlara dağıtıldıktan sonra kalan temsilcilikler, arta kalan yüzdelik rakamların büyükten küçüğe doğru sıralaması esas alınarak konfederasyonlar arasında dağıtılır. Bu fıkra hükmüne göre her bir konfederasyonun belirleyeceği temsilci sayıları Devlet Personel Başkanlığınca ilgili konfederasyonlara bildirilir.

Genel toplu sözleşme, Kamu İşveren Heyeti ile görüşmelere katılan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet üyelerinin nitelikli çoğunluğu (toplam üye sayısının 2/3 oranı) arasında imzalanır.

Hizmet kolu toplu sözleşmesi görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, o hizmet kolunda en çok üyeye sahip ilk üç sendikanın temsilcilerinden oluşur. Heyetin oluşumu Genel Toplu Sözleşmedeki gibi hizmet kolu bazında belirlenir. Her bir hizmet kolu kapsamında toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet üyeleri, ilgili sendika tarafından genel toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Hizmet kolu toplu sözleşmesi, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında imzalanır.”

Değiştirilen Madde:

"Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi

Madde 29 –Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşur. Heyet Başkanı ve temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından onbeş gün önce konfederasyonlar tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Heyet Başkanlığı sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en

çok üyeye sahip ikinci sırada bulunan konfederasyon temsilcisi tarafından kullanılır. Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek temsilcinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde aynı hizmet kolunda en fazla üyeye sahip ikinci sırada bulunan kamu görevlileri sendikası temsilcisi Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil edilir.

Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.

Bu madde hükümlerine göre toplu sözleşmenin imzalanan bölümlerine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

MADDE 3- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 33- Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında sendikaların grev kararı alma, grev yapma hakkı saklı kalmak suretiyle imzalanır.

Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur. Görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde Kamu işveren Heyeti ya da Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu uyuşmazlık konularını inceler, gerektiğinde toplu sözleşme taraflarının temsilcilerini dinler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına tarafların katılması durumunda, bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına katılmaması durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.”

Değiştirilen Madde:

"Uyuşmazlık hali

Madde 33 –Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı, tutanağın kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik bölümleri ilgili sendika temsilcisi ile Kamu İşveren Heyeti Başkanı tarafından imzalanır.

Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.

Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.

Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hüküm:

Sendika üyesi olamayacak ve sendika kuramayacak olan kamu görevlilerinin sayıldığı maddenin (j) bendi yürürlükten kaldırıldı

“j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel”

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.