logo yeni

SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ROTASYONA TABİ TUTULABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sendika

yerdegistirmeBir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen sendika işyeri temsilcisi kamu görevlilerinin, “yer değiştirme suretiyle atama” uygulamaları kapsamında başka bir yere atanmalarının, kamu yararı ile hizmet gereklerine ve hukuka aykırı olmadığına hükmedildi.

Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, yer değiştirme suretiyle Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğüne Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak atanan personel tarafından; sendika iş yeri temsilcisi olduğunu ve atama ile sendikal çalışmalarının ve sendikal hak ve özgürlüklerinin engellendiğini de ileri sürerek, yapılan atamaya ilişkin işlemin iptali istemi ile açılan dava reddedildi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununda,  Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,” ifade eder denilmiş ve “Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi” başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında da “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” hükmüne yer verilmiştir.

 “Rotasyon sendikal faaliyette bulunma hakkını engellemez”

Davaya bakan Ankara 1. İdare Mahkemesi, memurların kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atanmasına imkan veren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerden hareketle;

** Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin belirlenen esaslar ve ilke kararları çerçevesinde, aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 10 (on) yılını tamamlayan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadrolarında görev yapanların hizmet alanlarının değiştirilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığı ve bu karar doğrultusunda tüm personelin rotasyona tabi tutulduğu,

** Davacının aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 10 (on) yıldan fazladır görev yapıyor olması ve personelin birimler arasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanmasının gerekli olması nedeniyle atama işleminin tesis edildiği,

** Davacının sendika iş yeri temsilcisi olmasının rotasyona tabi tutularak atamasına engel olmadığı gibi söz konusu atamanın davacının sendikal faaliyette bulunma ve sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkını engellemediği

değerlendirmesinde bulunarak, davaya konu atama işleminin kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığını belirtip davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2012/1360

KARAR NO : 2013/1018

DAVACI:

DAVALI: TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN ÖZETİ :Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğüne Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 24.07.2012 tarih ve 14368 sayılı işlemin; yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davanın devam ettiği, sendika iş yeri temsilcisi olduğu ve atama ile sendikal çalışmaları ve sendikal hak ve özgürlüklerinin engellendiği, kalp rahatsızlığı olduğundan Ankara'da süren tedavisinin olumsuz etkileneceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Uzun süre aynı hizmet bölgesinde görev yapan personelin yıpranmaması ve yerelleşmeden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi amaçlandığı, davacının 17 yıldır Ankara'da görev yaptığı, atandığı yerin tercihleri arasında olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğüne Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 24.07.2012 tarih ve 14368 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1.fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler " hükmüne yer verilmiştir.

20.06.2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4.maddesinde;"...i) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, j) (Değişik bent: 16/05/2012 - 28294 S.R.G. Yön./l. md.) Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,..."hükmü, 5.maddesinde;" (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak; a) Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması, b) Personelin birimler arasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması, c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken kadro sayısının aşılmaması, ç) Yapılacak atamalarda aile birliğinin korunması, ilkeleri esastır."hükmü, 7.maddesinde;M (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir. (Ek cümle: 16/05/2012 - 28294 S.R.G. Yön./2. md.) Genel Müdürlük tarafından otomasyon sistemi üzerinden atama gerçekleştirilebilir. (Ek cümle: 16/05/2012 - 28294 S.R.G. Yön./2. md.) Bu şekilde yapılacak atamanın takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan edilir. (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma suresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel, ek-2'de yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak, her yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında hizmet birimine verir. Hizmet birimleri başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 15-30 Nisan tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 1-15 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini ekleyerek, İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Bu tarihler dışında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. (Değişik cümle: 16/05/2012 - 28294 S.R.G. Yön./2. md.) Hizmet süresinin hesabında Eylül ayı sonu esas alınır. Bu tarih itibarı ile ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz. (3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak atama işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar." Hükmü, 9.maddesinde;"(l) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin ataması, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebi, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılır."hükmü, 12.maddesinde;" (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir, a) Sağlık durumu özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için; 1) Personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, zorunludur...."hükmü, 14.maddesinde;"...(3) Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır."hükmü, 15.maddesinde ise;"(l) Bu Yönetmelikteki özel hallere ilişkin istisnai hükümler hariç olmak üzere; 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personelin fiili hizmet süresi; a) 6 ncı bölgede iki yıl, b) 5 inci bölgede iki yıl, c) 4 üncü bölgede üç yıl, ç) 3 üncü bölgede dört yıl, d) 2 nci bölgede beş yıl, e) 1 inci bölgede beş yıldır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde Genel Müdürlük onayı ile bu süreler uzatılabilir...."hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 18.maddesinde;"...Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez..."hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 27.03.2012 tarihli makam olura ile atama komisyonu oluşturulduğu, komisyonun 28.03.2012 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı atama döneminde uygulanacak esaslar ve ilke kararlarını tespit ettiği, bu çerçevede Şube Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadrolarında görev yapanlar için aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 10 (on) yılını tamamlayan personelin hizmet alanlarının değiştirilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığı, bu kapsama giren tüm personelin atamaya tabi tutulduğu ve davacının da 13.04.2012 tarihinde atama istek formu doldurduğu, formda sağlık mazereti ve işyeri temsilcisi olduğundan rotasyondan muaf tutulmasını talep ettiği ve ilk 3 (üç) tercihi Ankara, 4.(dördüncü) tercihinin ise Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğü olduğu, bu tercihler kapsamında Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğü'ne Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna dava konusu 24.07.2012 Tarih ve 14368 sayılı işlemle atandığı, bakılmakta olan davanın da anılan bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılmakta olan uyuşmazlıkta, davacının 1. Hizmet Bölgesi olan Ankara'da 10.02.1993-17.09.2012 tarihleri arasında Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yaptığı, atama komisyonun 28.03.2012 tarih ve 1 sayılı kararı ile avın hizmet alanında ve mevcut unvanında 10 (on) yılını tamamlayan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadrolarında görev yapanların hizmet alanlarının değiştirilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığı ve bu karar doğrultusunda tüm personelin rotasyona tabi tutulduğu, davacının da bu kapsamda tercihte bulunduğu ve yine 1. Hizmet Bölgesi olan Bursa Gürsu Tapu Müdürlüğü'ne Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atandığı görülmekte olup; davacının aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 10 (on) yıldan fazladır görev yapıyor olması ve personelin birimler arasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanmasının gerekli olması nedeniyle tesis edilen atama işleminin kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan davacının sendika iş yeri temsilcisi olmasının rotasyona tabi tutularak atamasına engel olmadığı gibi söz konusu atamanın davacının sendikal faaliyette bulunma ve sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkını engellemediği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 138,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14.maddesi gereğince A.A.U.T uyarınca belirlenen 660,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 20/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.