logo yeni

KAMU PERSONELİNİN SORUNLARI YARIN MASAYA YATIRILIYOR

Aktif . Yayınlanma Sendika

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince oluşturulan Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanıyor. Her yıl mart ve kasım aylarında toplanması gereken ve mart ayında ilk toplantısını gerçekleştiren kurul, toplu sözleşmede çözümsüz kalan konuları görüşmek için toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında biraraya gelecek olan kurul, Devlet Personel Başkanı, yetkili 3 konfederasyonun genel başkanı ve hizmet kolunda en çok üyeye sahip 11 hizmet kolu sendikası başkanlarının katılımından oluşuyor.

Kurulun Perşembe günü başlayacak toplantısında, toplu sözleşmede çözümsüz kalan 161 konunun gündeme alınarak sonuçlandırılmaya çalışılacağı belirtiliyor.

Memurların 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında mayıs ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, sendikaların genel ve hizmet kollarına ilişkin 600'ü aşkın talebi olmuştu. Bu taleplerden bazıları toplu sözleşme ile karara bağlanırken, sendikaların 161 talebinin de Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda görüşülmesine karar verilmişti. 

Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülmesi beklenen  161 konudan bazıları: 

1)2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi,

2)Sözleşmeli personelin (399 sayılı KHK II sayılı Cetvel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve kurumsal sözleşmeli personelden isteğe bağlı olarak) ve 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması,

3)Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin genel idare hizmetleri sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi,

4)Kamu görevlilerinin kullandıkları kamu araçlarının trafik kazasına karışması halinde, zarar bedelinin kendilerine rücu edilmeksizin kurumlarınca karşılanması,

5)İtfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması,

6)Kamu görevlileri servis hizmeti için belirlenen 40 kilometre sınırının 100 kilometreye çıkarılması,

7)Sözleşmeli personelin, memurlara tanınan izin haklarından aynı şekilde yararlanması,

8)Örgütlenme önündeki engellerin kaldırılarak, 4688 sayılı kanun uyarınca sendika üyesi olamayacak personel kapsamının daraltılması,

9)Kılık kıyafet yönetmeliğinin hizmet gereği ve çalışanların talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

10)Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması, cinsel tacizin önlenmesi ve cinsiyet ayrımı yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması,

11)Personelin çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi ve retina kontrolü gibi uygulamalara son verilmesi,

12)8 Mart'ta kamu görevlisi kadınların ücretli izinli sayılması,

13)Kamu görevlilerinin 0-6 yaş grubuna giren çocukları için çocuk bakımevleri kurulması, 24 saat hizmet veren kurumlardaki çocuk bakımevlerinin günde 24 saat kesintisiz hizmet vermesi,

14)İşçi statüsündeki personelin, memurların amiri olarak çalıştırılmasının önlenmesi,

15)Gümrük çalışanlarının 12/12 veya 24/24 saat dilimlerinde çalıştırılmasına son verilmesi,

16)Öğretmen atamalarında yaş sınırının kaldırılması,

17)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı tedbir alınması,

18)Baletlerin ve Devlet Halk Dansları Topluluğu erkek dansçılarının askere celp ve sevklerinin, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilmesi,

19)TİGEM, EBK ve TMO'da cumartesi günleri yaptırılan zorunlu mesainin kaldırılması,

20)Müftülere resmi nikah kıyma imkanı verilmesi,

21)Eğitim kurumları yöneticilerinin haftalık girmek zorunda oldukları haftalık altı saat dersin üç saate indirilmesi,

22)Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında usta öğretici olarak çalışanlara kadro verilmesi,

23)Öğretim elemanlarına ilişkin 2547 sayılı kanunda öngörülen sicil sisteminin yürürlükten kaldırılması,

24)Araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırlamaların kaldırılması,

25)MEB kadrolarında görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmet Sınıfı haricinde kalan kadrolarda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan diğer personelden, bulundukları kurumda 3 yıl süreyle çalışanların; eğitim kurumundan MEB’e bağlı diğer eğitim kurumlarına istek ve ihtiyaç doğrultusunda bulundukları il içinde veya iller arasında yer değiştirmek suretiyle atanmalarının sağlanması,

26)Üniversitelerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelden, kadrolarının bulundukları üniversitelerde 3 yıl süreyle çalışanların; kadrolarının bulundukları üniversite içindeki diğer birimlere veya diğer üniversitelere istek ve ihtiyaç doğrultusunda yer değiştirmek suretiyle atanmalarının sağlanması,

27)Öğretim elemanı ve öğretmenlerden askerlik görevini yapmayanların tamamının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10. Maddesinin dördüncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılması ve temel askerlik eğitimini takiben kadrolarına göre üniversite veya eğitim kurumları emrine verilmesi,

28)Kamu görevlilerinin (sözleşmeliler dahil) raporla yaptırılması zorunlu olan ve kamu hastanelerinde yaptırılamayıp, özel polikliniklerde yaptırılan diş, protez, ortez tedavi ücretlerinin SGK tarafından ödenmesi,

29)Yer değiştirme suretiyle naklen atamalarda hizmet süresi sınırlarının kaldırılması,

30)Engelli personele gerekli araç- gereçlerin sağlanması ve çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi,

31)KİT’lerde unvan standardizasyonunun sağlanması,

32)Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,

33)Kurumlara verilen uzman yardımcısı kadrolarının %20 si oranında mevcut kurum personeline sınavla uzman yardımcılığına geçiş hakkı verilmesi,

34)ARFF(itfaiye eri) unvanlı personelin emeklilik hakları açısından belediyelerdeki itfaiye erleri gibi GİH sınıfında değerlendirilmesi,

35)Denetleme Şefi, Denetleme Memuru ve Gemi Sicil Memurlarının 655 sayılı KHK’dan kaynaklanan kadro, özel hizmet, elbise, seyyar görev tazminatı, yeşil pasaport ve silah taşıma ruhsatı hak kayıplarının giderilmesi,

36)DHMİ’den görev yapan müdür yardımcılarının 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvele alınması,

37)TCDD ve DHMİ’de ayni olarak yapılan giyim yardımının nakdi olarak yapılması,

38)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline servis hizmeti sağlanması,

39)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında mesai ücreti ödenmeksizin fazla çalıştırılan personele fazla mesai ücreti ödenmesi veya fazla çalışma yaptırılmaması,

40)Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan, din görevlilerine yönelik düzenlemenin yürürlükten kaldırılması,

41)İl ve ilçe idare kurullarında müftülerin de yer alması,

42)Vaiz, imam-hatip ve Kur'an kursu öğreticilerinin kariyer basamaklarına ilişkin şartların yeniden gözden geçirilmesi,

43)Yeni göreve başlayan din görevlilerine intibak eğitimi verilmesi,

44)Müftülüklerdeki murakıplık kadrosunun il müftülük müfettişi olarak değerlendirilmesi,

45)Hastanede yatarak tedavi gören hastalar için dini rehber görevlendirilmesi,

46)Cami lojmanlarının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılması,

47)Kur'an kursu ve cami giderlerinin genel bütçeden karşılanması,

48)Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an Kurslarına da akıllı tahta verilmesi,

49)Vekil imam ve müezzin-kayyımların kadroya alınması,

50)Belediye çalışanlarının aylıklarının zamanında ödenmesini teminen ilgili mahalli idarenin İller Bankasından gönderilen genel bütçe vergi gelirleri payından personel giderlerine ilişkin tutarın, söz konusu personele ödenmek üzere kesilmesi,

50)Yıllık izinlerin iş günü ve kademe esasına göre belirlenmesi, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi,

51)İtfaiye ve acil afet birimlerinde “kurbağa adam” olarak görev yapan personelin sertifika sorununun çözülmesi,

52)Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması,

53)Zabıta v.b. görev yapan personele göreviyle ilgili yargısal durumlarda avukat tahsis edilmesi, zabıta çalışanlarının görevleri gereği başta seyyar satıcılar olmak üzere gece kondu bölgelerinde yapmış oldukları görevlerden dolayı karşılaştıkları saldırılara karşı can güvenliğini sağlayıcı teçhizatların verilmesi,

54)AFAD çalışanlarının statülerinin belirlenmesi için çalışma yapılması,

55)KİT'lerde personel istihdamının bir önceki yıl görevden ayrılan personel sayısının belli bir oranı sınırlaması uygulamasının kaldırılması,

56)Bulundukları kadrolar itibariyle derece yükselmesi yapamayan personele, eğitim durumuna göre yükselebileceği en üst dereceye kadar ilerleyebileceği kadro sisteminin kurulması,

57)Özel sektörde ve statüsüne bakılmaksızın kamuda geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

58)Görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin yeniden değerlendirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki yaş sınırının kaldırılması ve sınavlarının düzenli olarak açılması. Kurumların unvan değişikliği sınavına esas olacak kadro sayısından az sayıda talep olması durumunda unvan değişikliği sınavına gerek kalmadan atanmasının sağlanması,

59)Uzman erbaşlıktan memurluğa atanan personelin uzman erbaşlıkta geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemesinde dikkate alınması ve uygulama birliğinin sağlanması,

60)Hizmet sınıflarının yeniden düzenlenmesi,

61)Belirli bir yaş sınırının üstünde olanlar tarafından yapılması yasaklanan kadro ve unvanlardaki kamu görevlileri (Posta Dağıtıcısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.) ile ağır ış kapsamında değerlendirilebilecek hizmetleri yürüten (Tren Teşkil Memuru, Vatman, Makinist vb.) kamu görevlilerinin yaşları itibarıyla yürütebilecekleri görevlere atanması,

62)Fiili hizmet zammının yeniden düzenlenmesi,

63)Kamu görevlilerine grev hakkı verilmesi ve siyaset yapma yasağının kaldırılması,

64)Kamu görevlilerinin kadro ve pozisyonları itibariyle görev tanımının yapılması,

65)Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması,

66)KİT'lerdeki sicil sisteminin kaldırılması,

67)İdari sözleşmelerle, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine aykırılık arz edecek düzenlemelerin getirilememesi,

68) Aynı kurum içerisinde aynı koşullar ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin yeniden düzenlenmesi,

69- Kamu görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile kendisinin veya eşinin, ana baba ve kardeşlerinin muayene ve tedavisi süresince memurun izinli sayılması,

70) 18 yaşını dolduran kamu görevlileri (sözleşmeliler dahil) çocuklarının öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları genel sağlık sigortası primi uygulamasına son verilmesi ve 25 yaşına kadar kamu görevlisinin kurumunca ödenmesi,

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.