logo yeni

calisanlar2 copy

2016 KASIM KPDK TOPLANTISINDA MEMUR-SEN TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEN KONULAR

Aktif . Yayınlanma Sendika

ali yalcin 2Yılın son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda yaptığı konuşmada, Kamu Personeli Danışma Kurulu gündemine alınması gereken konuları şöyle sıraladı:

• KİT'lerde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Temel Ücret Grupları

Toplu Sözleşmede yer alan; KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış, karara dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiş ancak aradan çok uzun bir süre geçmesine rağmen bir sonuç elde edilememiştir.  Bir anlamda toplu sözleşmenin gereği hala yerine getirilmemiştir. Bu çerçevede ivedi olarak sonuç ortaya konmalıdır.

• Havacılık Tazminatına İlişkin Kararın Yayımlanması

399 sayılı KHK’nın ek 2’nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışmaların 31.01.2016 tarihine kadar sonuçlandırılması ve izleyen aybaşından itibaren yeni oranlar üzerinden personele ödenmeye başlanması, bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması ve bu kapsamda ilave havacılık tazminatı ödenmesini içeren Toplu Sözleşme hükmünün bir an önce hayata geçirilmesi, YPK’ya gönderilen taslak derhal hayata geçirilmelidir.

2016 Yılında Sonuçlanması Öngörülen Üzerinde Çalışma Yapılacak Konular  ile diğer teklifler;

1.          Bazı İşçilerin Kamu Görevlisi ve Geçici Personelin Sözleşmeli Statüye Geçirilmesi

Verilen sözler ve atılan imzalar gereği kamu işvereninin, 23 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya koyma vakti gelmiştir. Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür. Bu toplu sözleşmeye tabi olma görevidir.  Bu kapsamda hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu personeli kapsamında bulunan vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin derhal yapılması gerekmektedir. Zaman irademizin Alanlara yönelmesini sağlama zamanı değil kamu işvereninin iradesini ortaya koyma zamanıdır.

2.           Ek Ödeme Kaynaklı Sorunların Giderilmesi

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C’li personelin almış olduğu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak Gelir Vergisi kesilmemesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin acilen giderilmesi elzemdir. 

3.      İşçilikte Geçen Sürelerin Memuriyette Değerlendirilmesi

İşçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusunda çalışmaların 2016 yılı sona ermeden sonuçlandırılması gerekmektedir.

4.      Kamu Görevlilerinin Kadro ve Derecelerindeki Sınırın Kaldırılması

Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında bir kanun değişikliğine gerek olmadan 657 sayılı Kanun’un verdiği cevazla toplu sözleşme hükmünün gereğinin ivedi olarak yerine getirilmeli, bu konuda Devlet Personel Başkanlığı nezdinde yapılan toplantılar gereği kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılmalıdır.

5.      Refakat İzni

Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığında yapılan çalışmalar ilgili Bakanlıklarca ivedi olarak sonuçlandırılmalı, kanun değişikliği söz konusu ise Başbakanlıda çalışmalar sunulmalıdır.

6.      Döner Sermayeye İlişkin Sorunların Giderilmesi

Sağlık çalışanlarının almış oldukları döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve döner sermayeden Gelir Vergisi kesintisinin yapılmaması için gerekli düzenlemeler derhal sonuçlandırılmalıdır.

7.      Fiili Hizmet Zammı Kapsamının Genişletilmesi

Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesinin bekliyoruz.

8.      İlave Özel Hizmet Tazminatı ile Ek Ödeme Artışından Yararlananların Kapsamının Genişletilmesi

Toplu sözleşmenin 35’inci maddesinde düzenlenen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II sayılı cetvelin “e” teknik hizmetler bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlara ödenecek tazminat kısmına,  düzenlenecek torba yasada geçecek şekilde; Teknik Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Teknik Uzman, Uzman Tekniker, Eksper, Çay Eksperi, Kimyager, Biyolog vb. teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin de  eklenmesi ivedi sağlanmalıdır.

Toplu sözleşme hükmünde yer alan koruma güvenlik personelinin yararlandığı ek ödeme artışında koruma güvenlik şefi, amiri, amir yardımcısı ve grup amir ve şefleri ile bunların yardımcıları da yararlandırılmalıdır.

9.      Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemeler

Yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret mantığı kapsamında Şube Müdürleri ve Şeflerin özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı unvandaki personel ile eşitlenmesi ivedi olarak yapılmalıdır. 

10.    Emekli İkramiyesine İlişkin Mağduriyetin Giderilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde veya sözleşmeli personel (SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesini derhal bekliyoruz.

11.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel

Bu personele yıpranma payının verilmesini, fiziki güç gerektiren görev ifa etmeleri nedeniyle bu personelden 45 yaşını doldurmuş olanları tahsil durumları ve unvanları dikkate alınarak memurluğa alınmasını sağlayacak düzenleme hemen yapılmalıdır.

12.    Giyim Yardımındaki Aksaklıkların Giderilmesi

Haberleşme hizmet kolunda uzun yıllardır uygulanmakta olan giyim yardımının TRT Genel Müdürlüğü’nün konuya olumsuz yaklaşımı neticesinde aksaklıklara uğramış olmasındaki mağduriyetin bir an önce giderilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz.

13.    KİT'lerdeki Sözleşmeli Personelin Yıllık İzinlerinin Ertesi Yıla Devri

KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılmasına yönelik toplu sözleşme hükmünün gereği derhal yerine getirilmeli,  kamu görevlilerinin izin sürelerinin gün esasıyla düzenlenmesinden kaynaklanan mağduriyet giderilerek verilen söz tutulmalıdır.

14.    Eğitim Kurumu Yöneticilerinden Müdür ve Müdür Baş Yardımcılarının ek ders ücreti mağduriyetinin giderilmesi

Öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilmesi müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücretlerinin düşük kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, müdür ve müdür başyardımcılarının yönetim karşılığı ek ders saatleri derhal artırılmalıdır.

15.    Kurs Merkezi Yöneticilerine Artırımlı Ek Ders Ücreti Ödenmesi

Kurs merkezlerinde görev yapan yöneticilere ödenen ek ders ücretinin öğretmenlerde olduğu gibi yüzde yüz artırımlı olarak ödenmesi ivedi olarak sağlanmalıdır.

16.    Stajyer Öğretmenlere Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ödenmesi

Eğitim öğretim yılı içerisinde ataması yapılan ve stajyer olarak göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili mevzuatı kapsamında ödenmesinde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ve 2016 yılında ataması yapılan öğretmenlere bu ödemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

17.    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personelinin Kadroya Alınması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışmaların başlatılarak diğer personelle birlikte kadroya geçirilmeleri bir an önce sağlanmalıdır.

18.    Lisans Tamamlama, Düzenleme ve Uygulamasının Hayata Geçirilmesi

Kamu görevlilerinin öğrenimlerine uygun alanlarda lisans tamamlayabilmeleri hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılarak uygulamaya dönük sistem ivedilikle hayata geçirilmelidir.

19.    Rotasyon Uygulamalarından Vazgeçilmesi

Toplu sözleşmedeki hüküm de dikkate alınarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı vb.) son dönemde yaygınlaşan rotasyon uygulaması kapsamının minimize edilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması ve bahsi geçen personelin rotasyon uygulaması kapsamından çıkarılması derhal sağlanmalıdır.

20.    SGK Başkanlığı bünyesindeki personelin mağduriyetlerinin giderilmesi

SGK bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin yer değiştirme yasağı, özre dayalı yer değiştirme hakkına sahip olmaması, doğum, ölüm, analık, süt izni vb izin haklarında süre bakımından yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve buna ilişkin ilgili esaslarda ve tip sözleşmelerde değişikliğin ivedi olarak yapılması gerekmektedir.

21.    TUİK’de 4/C’li Personelin Kadroya Geçirilmesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

22.    Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeline Havacılık Tazminatı Ödenmesi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışmalar derhal sonuçlandırılmalıdır.

23.    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bünyesinde Mülkiyet Uzmanlığı Kadrosu İhdas Edilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde mülkiyet uzmanlığı kadrosu ihdas edilmesi, kuruluş kanununda gerekli düzenleme yapılarak kadrolara öncelikle kurum içerisinden atama yapılması için yılı içerisinde sınav yapılması konusu derhal sonuçlandırılmalıdır.

24.    Yol Kenarı Denetleme Yapan Personele Denetim Memuru Unvanı Verilmesi

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan memurlar yol kenarı denetim istasyonlarında denetim memuru görevi yapmaktadırlar. Bu şekilde görev yapan memurlara denetim memuru unvanı derhal verilmelidir.

25.    Yüksek Kurum Uzmanlığına İlişkin Düzenleme Yapılması

26.05.1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışmalar ivedi sonuçlandırılmalıdır.

26.    Kültür ve Sanat Hizmet Kolundaki Kamu Görevlilerine İlave Mali Haklar

Kültür Sanat Hizmet Kolu çalışanlarından; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının, bakımında ve onarımında, korunmasında,  araştırma ve geliştirilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında fiilen görev yapanlara ilave ücret ödenmesi ivedi olarak sağlanmalıdır.

27.    Ek Göstergeye İlişkin Sorunların Giderilmesi

Mevcut ek gösterge düzenlemesinin ve oranlarının yardımcı hizmetler sınıfı personelinin de ek gösterge almasını sağlayacak şekilde her unvan için ek göstergelerin 800 puan artırılması ile Bölge Müdürleri, İl Müdürleri (Kültür, ASPB, PTT Başmüdürü ve benzeri), Daire Başkanları (Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları) ve üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600 ve üstü olacak şekilde düzenlenmesi ivedi olarak gerçekleştirilmelidir.

28.    Kadroya Geçirilen Sözleşmeli Personele Yönelik 5 Yıllık Kurumlar arası Nakil Yasağının Kaldırılması

657 sayılı kanunun geçici 41’inci maddesinde yer verilen kurumlar arası nakil yasağının ilgili kamu kurum ve kuruluşlar açısından kamu hizmetinin sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının bütün kamu görevlileri için kaldırılması yönünde düzenleme zaman kaybetmeden yapılmalıdır.

29.    Kadın Kamu Görevlilerine Yönelik Düzenlemeler ve Kadın İstihdamının Artırılması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için kreş ücreti ödenmelidir.

30.    Servis Hizmeti Sağlanmasına İlişkin Sıkıntının Giderilmesi

Bakanlıkların ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatındaki personelin servis hizmetinden faydalandırılmasına ilişkin Devlet Personel Başkanlığında yürütülen çalışmalar tüm kurumlar açısından çözüm üretecek şekilde sonuçlandırılmalıdır. 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.