logo yeni

2015 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YETKİLİ SENDİKA MEMUR-SEN'İN TÜM TALEPLERİ AÇIKLANDI

Aktif . Yayınlanma Sendika

toplu sozlesme 32016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-sen, masaya getireceği tüm taleplerini açıkladı.

İşte 2015 toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen tarafından masaya getirilicek talepler:

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

2016 – 2017 DÖNEMİ GENEL TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

MAAŞ VE ÜCRETLERE ZAM TEKLİFİMİZ; YÜZDELİK ZAM+TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI OLACAK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2016 yılında; Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL Zam+ 2015 yılı ekonomik Büyüme Oranının %50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar Refah Payı artışı+ Enflasyon farkı talep ediliyor.

2017 yılında; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı+Enflasyon farkı talep ediliyor.

GELİR VERGİSİ NEDENİYLE OLUŞAN MAAŞ/GELİR KAYBININ TELAFİSİ

Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Kayıplarının Telafisi; Kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını talep ediliyor. Böylece yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybını önlemiş olacak.

YAN ÖDEME KATSAYISI VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRILMASI TALEBİ

Uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesi talep ediliyor. Bu gerçekleştiğinde örneğin öğretmen için 18,86 TL olan yan ödeme tutarı 37,72 TL’ye çıkmış olacak.

2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE VERİLMESİ ARTIK GERÇEKLEŞMELİ

2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini talep ediliyor. Bu konuda seçim öncesinde Sayın Başbakanla yapılan görüşmede mutabık kalınmıştı. Toplu sözleşmede mutabakatın kazanıma dönüşmesi talep ediliyor.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ ADALETSİZLİK VE DÜŞÜKLÜĞÜN GİDERİLMESİ TALEBİ

Fazla çalışma ücretleri konusunda hem miktar hem de kapsam yönüyle adaletsizlik var. Bu çerçevede fazla çalışma ücretleriyle ilgili olarak, Büyükşehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde fazla çalışma ücreti saat başı 2,50-TL olmalı, mevcut çalışma ücretleri %50 artırılmalı, hafta sonları ve resmi tatillerde fazla çalışma ücreti 4 kat artırımlı ödenmeli.

AİLE YARDIMINDA ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ TALEBİ

Halen 177,30 TL olan eş yardımının 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,60TL olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 TL’ye çıkarılması talep ediliyor.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ SENDİKA ÜYESİ OLMAYI TEŞVİK, YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNİ İSE TAKDİR EDECEK DÜZEYE ÇIKARILMALI

Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleşme ikramiyesinin; yüzde 50 artırımlı (90 TL) yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 (120TL) olarak ödenmesi talep ediliyor.

HARCIRAH TUTARLARININ ARTIRILMASI TALEBİ

Mevcut Durum

2015

TEKLİF

2016

GÜNDELİKLER

2015 bütçe kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla

en az 32,00 – en fazla 43,00

60,00

(Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için)

ARAZİ TAZMİNATI

Derece ve kademe itibariyle

en az 12,50 – en fazla 13,00

20,00

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK ve YOL GİDERİ

İl içinde 100 gösterge rakamı İl dışında 200 gösterge rakamının aylık gösterge rakamıyla çarpımı

(yaklaşık olarak 8,00 – 16,00 TL)

Yol yardımı km’ye göre değişmekte

(4,00 – 8,00 TL arası)

60,00

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER

(Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenecek tutar Harcırah Kanunu kapsamında Bütçe Kanununda belirlenen tutardan az olmaz)

  1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.
  2. Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.
  3. Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir.

C – SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TALEPLER

Yemek yardımı

MEVCUT DURUM

a- Bütün kurum ve birimlerde yemek servisi yapılmamaktadır.

b- Yemek ücretinin bir bölümü kamu, bir bölümü kamu görevlisi tarafından karşılanmaktadır.

c- Kurumlar arasında uygulama farklılıkları var.

TEKLİF

a-Yemek servisi sunulan birim sayısının artırılması (idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde)

b- Yemek servisinin ücretsiz olması, yemek servisi sunulamayan işyerlerinde öğün başına kamu görevlilerine bir sonraki maaşlarıyla birlikte 6,00 TL ödenmesi.

c- Kurumlar arası uygulama farklılıkların (a) ve (b) bentleri uygulamaya konularak giderilmesi.

d- Yemek yardımına ilişkin tutarların Bütçe Kanunu’nda değil Toplu Sözleşmede belirlenmesi

Doğum Yardımı

MEVCUT DURUM

Doğum Yardımı Ödeneği
(2500 x 0,083084: 207,71 TL)

TEKLİF

10.000 x 0,083084: 830,80 TL

(çoklu gebelik haklinde doğum yardımı her çocuk için ayrı ödenir)

Ölüm Yardımı

MEVCUT DURUM

Ölüm Yardımı Göstergesi 9500

Eş ve çocuk ölümü durumunda 796,00 TL
Memurun kendisi için 1.592 TL

TEKLİF

Mevcut tutarlın iki katı artırılması,

Eş ve çocuk için 1.592, Memurun kendisi için 3.184 TL

Kreş Hizmeti/Kreş Yardımı

MEVCUT DURUM

YOK

(Kreşi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında piyasaya göre göreceli düşük ücret alınmaktadır)

TEKLİF

a-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş hizmeti sunulması (öncelikli olarak MEBê bağlı olmak kaydıyla(

b- Kreş hizmeti sunulamayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0 – 6 yaş grubundaki her çocuğu için; Büyükşehirler 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı verilmesi

***Bu yardımlar dışında Evlenme, Ulaşım ve Giyecek Yardımına ilişkin talepler de mevcuttur.

D – SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK TEKLİFLER

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı

EK GÖSTERGE

MEVCUT DURUM / TEKLİF

Tazminat Yansıtma Oranı (%)

8.400 ve yukarısı %240
7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200
6,400 (dahil)-7.600 (hariç) %180
4.800 (dahil)-6.400 (hariç) %150
3.600 (dahil)-4.800 (hariç) % 130 /%180
2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %70/%150
Diğerlerinde % 40/%120

*Makam ve görev tazminatı alanlar eski oranlar üzeriden devam eder.

Kıdem Aylığı

MEVCUT DURUM

Her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı.

(Yani 1,66 TL)

TEKLİF

Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması ve kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

( Yani 8,30 TL)

Ek Ödemelerin emekliliğe esas aylığın içinde sayılması

Yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanması ve ek göstergelerin 600 puan artırılması

Emeklilerin Aile Yardımı Ödeneğinden faydalandırılması.

KADROYA GEÇİŞ

  • KİT’ler ve kamuda çalışan, memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin sağlanması,
  • 4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personele kadro verilmesi, 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanması

Diğer Talepler

  • Mahkeme kararları çerçevesinde 4/C’li personelin ek ödemeden yararlanması
  • KİT’lerde temel ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
  • Sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devredilmesi
  • İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.