logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURUM PERSONELİNİN SORUNLARI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

mutsuzÖzelleştirme kapsamındaki kamu kurumlarında çalışan personelin naklen diğer kurumlara atanmalarında sorunlar yaşanması sebebiyle, bu sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının tespit edilmesi için TBMM’de araştırma komisyonu açılması için önerge verildi.

Milletvekili Celal DİNÇER ve arkadaşları tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına sunulan önergede özelleştirme kapsamındaki personelin sorunları şöyle özetlendi:

“Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Yasa uyarınca özelleştirme Kapsamında bulunan kuruluşlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların öncelikle bu kurum ve kuruluşlarda unvanlarına eşdeğer ve yakın kadro olup olmadığının araştırılması ve varsa bu kadrolara atanmaları, yok ise 4046 sayılı Yasanın 25.maddesiyle ihdas edilen genel idare hizmetleri sınıfında Memur Ünvanlı Kadrolarda Bakanlar Kurulu Kararıyla Kurumların Hiyerarşik Yapısı Bozulmadan değişiklik yapılmak suretiyle eski unvanlarına uygun veya eşdeğer hale getirilecek boş Kadrolara naklen atanmaları gerekirken, birçok çalışanın farklı unvanlarla ve/veya bulunduğu derecenin dört derece altına atandığı yolunda şikayetler alınmakta, yaşanan bu mağduriyetler yargıya taşınmaktadır.

Yasanın, özelleştirilen kurumlardaki personelin diğer kurum ve kuruluşlara nakledilmelerinde benimsediği ilkeler genel başlıkları ile yukarıda özetlendiği gibi olmakla beraber bu konuda çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Yasanın 22 nci maddesinde yer alan "durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlar" deyiminin yorumlanması ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 22 nci madde özelleştirilen kurumlardaki tüm personeli kapsamakla birlikte, sözleşmeli personel ve kapsam dışı personel statüsünde geçen süreler yönünden ayrıca geçici 9 uncu madde hükmü düzenlendiği için, konunun özelleştirilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personel için ayrı ayrı incelenmesi zorunludur.

Özelleştirilen kurumlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.2.1992 günlü 3771 sayılı Kanunla değişik 3/b. maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınan ve kadro, ünvan, derece ve sayıları 1 sayılı cetvelde gösterilen memurları esasen belli bir kadroyu işgal etmiş olduklarından bunların diğer kurumlara nakillerinde, 657 sayılı Yasanın 74 üncü maddesi hükmü de gözönünde tutularak, özelleştirilen kurumda işgal ettikleri kadro derecesine eşit bir kadroya atanmaları gerekir. Bunların istekleri halinde kazanılmış hak derecelerinin en çok üç alt derecedeki kadrolara atanmaları sözkonusu 74. madde hükmüne göre mümkün bulunmaktadır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.