logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRMEDEN ATANAN PERSONELİN ÜCRET ARTIŞI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

para2Özelleştirme uygulamaları kapsamında başka bir kamu kurumuna atanan personelin mali haklarının belirlenmesi sırasında, haklarında naklen atandıktan sonra kamu görevlilerine yapılan artışın  uygulanmaması üzerine açılan davanın reddedilmesini, Danıştay  hukuka uygun görmedi.

T.Telekomünikasyon A.Ş.'nde görev yapmaktayken özelleştirme uygulamaları kapsamında başka bir kuruma atanan davacının, yapılan mevzuat değişikliğiyle; özelleştirilen T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde iş mevzuatına tabi statüde çalışırken beş yıl içinde sözleşmesi feshedilenlere, o yıla kadar kamu görevlilerine yapılan artışlar dikkate alınarak belirlenecek ücretleriyle kamu kurumlarına nakil olanağı verilmesi üzerine, davalı idareye naklen atandıktan sonra 2006 yılı Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan artışın kendisinin T. Telekomünikasyon A.Ş.'ndeki net ücretine yansıtılmaması üzerine dava açılmıştı. Açılan dava, Çorum İdare Mahkemesi tarafından reddeilmişti.

Davaya temyiz aşamasında bakan Danıştay 5. Dairesi, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında özelleştirme mevzuatının uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/04/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınacağına ilişkin mevzuat hükmünden hareketle,  T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde görev yapmakta iken özelleştirme kapsamında başka kuruma atanan personele ödenecek ücretin nasıl hesaplanacağına yönelik düzenleme getiren 406 sayılı Kanunun Ek 29. maddesi hükmü dikkate alınarak bir inceleme yapılması ve karar verilmesi gerekirken, bu yolda inceleme yapılmaksızın davanın ilk derece Mahkemesi tarafından reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO     : 2010/862

KARAR NO: 2013/4277

TEMYİZ EDEN (Davacı) :

KARŞI TARAF  (Davalı)  : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

İSTEĞİN ÖZETİ: Çorum İdare Mahkemesinin 14/10/2009 günlü, E:2009/71,

K.2009/618 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

CEVABIN ÖZETİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde görev yapmaktayken 4046 sayılı Yasa uyarınca davalı idareye atanan davacı, 406 sayılı Yasanın Ek 29. maddesinde değişiklik yapılarak özelleştirilen T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde iş mevzuatına tabi statüde çalışırken beş yıl içinde sözleşmesi feshedilenlere, o yıla kadar kamu görevlilerine yapılan artışlar dikkate alınarak belirlenecek ücretleriyle kamu kurumlarına nakil olanağı verilmesi üzerine, davalı idareye naklen atandıktan sonra 2006 yılı Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan artışın kendisinin T. Telekomünikasyon A.Ş.'ndeki net ücretine yansıtamadığı savıyla bu yöndeki işlemin iptali ve parasal hak istemiyle dava açmıştır.

Çorum İdare Mahkemesinin 14.10.2009 günlü, E:2009/71, K:2009/618 sayılı kararıyla; 4046 sayılı Yasanın 22. maddesinde yer alan hükümler uyarınca, T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde hak ettiği mali haklarının nakledildiği kurumda da fark tazminat ödenerek korunduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 29. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında "Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; Türk Telekom da ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüz seksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belirtilen süre içinde Türk Telekom da çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç doksan (yüz seksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle) gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin tespiti ve kendi isteği ile nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir tarihinden itibaren yüz elli günü aşamaz (Değişik son cümle: 9.2.2006-5457 1. mad) Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız izin  bitiminden sonra Türk Telekom un tâbi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanun'un 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/04/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır." hükümleri yer almıştır.

Uyuşmazlık idare Mahkemesi tarafından 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde çözümlenmiş ise de, T. Telekomünikasyon A.Ş.'nde görev yapmakta iken özelleştirme kapsamında başka kuruma atanan personele ödenecek ücretin nasıl hesaplanacağına yönelik düzenleme getiren 406 sayılı Kanunun Ek 29. maddesi hükmü dikkate alınarak bir inceleme yapılması ve karar verilmesi gerekirken, bu yolda inceleme yapılmaksızın davanın reddine dair verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Çorum İdare Mahkemesince verilen 14/10/2009 günlü, E:2009/71, K:2009/618 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23/05/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

        

       (X) KARSİ OY

Dava, ilgilinin maaşının unsurları ve miktarı yönünden yapılan belirleme işleminden kaynaklanmakta olup bu işlemden doğan zararın karşılanması istemiyle birlikte açılmış iptal ve tazminat davasıdır. Bu sebeple de, dava açma süresinin İYUK.'nun 12., 7. ve 11. maddeleri esas alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, davanın açıldığı tarihten önceki son bir-kaç aylık maaş ödemeleri ve çeşitli tarihlerde yapılan geri almalar davacının ödenecek maaşının ilk kez belirlenmesinden bağımsız işlemler olmadığından, davacının bu hususta ilk ödemenin yapıldığı, ya da maaş hesaplama unsurlarında bir değişiklik olmuşsa, buna göre ilk ödemenin yapıldığı tarihte başlayan süre içinde dava açmadığı anlaşılmaktadır. 16.4.2008 tarihli başvurusu ise İYUK.'nun 11. maddesinde belirlenen süre içinde olmadığından dava süresini etkilememektedir.

Bu nedenle davanın süre aşımı yönünden reddi gerektiğinden, İdare Mahkemesi kararının gerekçesinin bu şekilde değiştirilerek onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.