logo yeni

CHP SEÇİM BEYANNAMESİNDE KAMU ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN VAATLER

Aktif . Yayınlanma mansethaber

CHPCHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, partisinin 2015 Genel Seçimine ilişkin bildirgesini açıkladı. Bildirgede, çalışanlara ve emeklilere ilişkin vaatler de yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisinin 2015 seçim bildirgesine ilişkin açıklama yapan Kemal KILIÇDAROĞLU, konuşmasında çalışanları ve emeklileri ilgilendiren konulardan da söz etti. CHP Seçim Beyannamesinde kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiren vaatlere şöyle yer verildi:

DEVLET MEMURLARI

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu sadeleştireceğiz.

• Personel yönetimini, özerklik, katılımcılık ve yönetişim ilkeleri doğrultusunda düzenleyecek ve denetleyecek merkezi bir birim kuracağız.

• Oluşturulacak yeni personel rejiminde, yerel birimlerin, kendilerinde çalışan ve çalışacak personel konusunda özerk olabilmelerini sağlayacağız.

• Devletin kendi çalışanına güven duymasını sağlayacağız.

• Kamuyu yeniden temel bir istihdam alanı haline getireceğiz.

• Tüm kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayacağız.

• Çalışanların kendileri ile ilgili konularda karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olacağı bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz.

• Kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.

BÜROKRASİDE LİYAKAT

Atamalar

• Kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakati esas alacağız.

• İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.

• Üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişi merkezi sınava tabi tutacağız.

• Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

• Eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasını esas alacağız.

• Siyasi kadrolaşmanın yarattığı olumsuzlukları gidereceğiz.

Yükseltmeler

• Yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihlere son vereceğiz.

• Yapacağımız yasal düzenleme ile görevde yükseltme ve unvan değişikliği için düzenli sınav yapılmasını sağlayacağız.

• Kadrosuzluk nedeniyle derece yükseltmesi gerçekleştirilmeyenlerin, öğrenim durumları itibarıyla yükseltilebilecekleri en üst kadro derecesine kadar gidebilmelerini sağlayacağız.

Yöneticiler

• Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getireceğiz.

• Üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ön koşul yapacağız.

• Kamudaki yönetici pozisyonlarının aşırı güç ve ayrıcalıklarla donatılmasına son vereceğiz.

Kamu Çalışanlarına İş Güvencesi Sağlayacağız

• Kamu hizmetlerinin tam zamanlı, güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından verilmesini sağlayacağız.

• ILO Sözleşmeleri ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda öngörülen istisnai haller dışında, kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.

• Kamuda esnek çalışma ve performans değerlendirme sistemine son vereceğiz.

• Mevcut performans değerlendirme sisteminin yerine, nesnel ölçütleri ve liyakati esas alan bir sistem geliştireceğiz.

• Keyfi cezalandırmaya dayalı yönetim anlayışına son vereceğiz.

• Zorunlu rotasyon adı altında yapılan sürgünlerin önüne geçecek, geçmiş uygulamaların yarattığı mağduriyetleri gidereceğiz.

Ücret Politikası

• Kamu çalışanlarının sayısını, maaşlarını ve çalışma koşullarını kademeli olarak OECD ülkeleri ortalamasına ulaştıracağız.

• Kamu çalışanlarının ücretlerinin hem iş yeri, hem ülke düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmesinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.

• "Eşit işe eşit ücret" ilkesini temel alacak, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliklerini ve ek ödeme farklılıklarını gidereceğiz.

• Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.

Kamu Çalışanlarının Sürekli Eğitim Almasını Sağlayacağız

• Kamudaki hizmet içi eğitimi niceliksel zorunlulukları yerine getirme amaçlı olmaktan çıkaracağız. Eğitimlerin niteliğini artıracağız.

• Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim birimlerinin, hizmet içi eğitimleri Merkezi Personel Regülasyon Birimi'nin eşgüdümünde vermesini sağlayacağız.

• Hizmet içi eğitimlerin özel eğitim kuruluşları veya eğiticiler tarafından verilmesinin yol açtığı ticarileşmenin önüne geçeceğiz.

• Tüm kamu çalışanlarını bireysel gelişim, kamu hizmeti hassasiyeti ve etik konularında standart bir eğitime tabi tutacağız.

• Memurların siyasi partilere üye olma yasağını kaldıracağız.

KAMUDA TAŞERON İŞÇİLER

• Kamuda taşeron işçiliğine, alt-işveren ve rödovans uygulamasına, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz.

• Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.

• Kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdamından dolayı özlük haklarında yaşamış oldukları kayıpları telafi edeceğiz.

• Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcisi ve sendika yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.

ÖĞRETMENLER

Öğretmen Yetiştirme

• Öğretmenliği yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getireceğiz.

• Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteleri fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız.

• En başarılı öğrencilerin Eğitim Fakülte ve Bölümlerini tercih etmelerini sağlayacak tüm politikaları hayata geçireceğiz.

• Öğretmen yetiştirmede temel yeterliliklerin değerlendirilmesini sağlam bir zemine oturtacağız.

• Formasyon eğitiminde özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini de gözetecek bir pedagojik donanımı tüm öğretmenlere kazandıracağız.

• Öğretmen yetiştirmede uygulama ve staj yapma olanaklarını artıracağız.

Öğretmen Niteliğinin Artırılması

• AB standartları uyarınca "Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini" yeniden hazırlayacak ve uygulayacağız.

• Meslek içi eğitim seminerlerini, eğitimcilerin görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağız.

• Yaşa bakmaksızın, isteyen tüm öğretmenlere lisansüstü ve doktora eğitimi için burs sağlayacağız.

Ekonomik Güvence ve Özlük Hakları

• Ücretli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Tüm öğretmenleri kadrolu olarak atayacağız.

• Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsünü, ek göstergelerini ve ek ders ücretlerini yükselteceğiz.

• Öğretmenlerin özlük haklarını özel bir yasayla güvence altına alacağız.

• Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayacağız.

Öğretmen Adaylarının Seçimi

• Öğretmen atamalarında, kayırma ve kadrolaşma amaçlı sözlü sınavları kaldıracak, başarı ve liyakati esas alacağız.

• Öğretmenlerin sosyal yaşantılarını ve eğitimlerini olumsuz etkileyen mevcut sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz.

Öğretmen Atamaları

• Atama bekleyen öğretmen sorununu kadrolu atamayla çözeceğiz.

• 140 bine yaklaşan öğretmen açığını kapatacağız.

• Birleştirilmiş sınıflı okullardaki 50 bine yakın öğretmen ihtiyacını karşılayacağız.

• Hiçbir öğretmen ve yöneticiyi üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutmayacağız.

• Okul yöneticilerinin ideolojik yaklaşımlarla atanmasına son vereceğiz.

SAĞLIK PERSONELİ

Sosyo-Ekonomik Güvence

• Tümüyle niceliğe dayanan performans sistemini nitelik göstergelerinden de yararlanacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Tüm sağlık çalışanlarının adil bir temel ücret almalarını sağlayacağız.

• Tüm sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını koruyacak, güvenceli olarak çalışmalarını sağlayacağız.

• Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.

İş Memnuniyeti ve Güvenli Çalışma Ortamı

• Sağlık personeline yönelik şiddeti yasal düzenlemelerle önleyeceğiz.

• Sağlık personeline eğitimlerine uygun kadrolar vereceğiz.

• Bütün hemşire ve ebelerin dört yıllık üniversite mezunu olmasını ve kendi alanlarında çalışmasını sağlayacağız.

• Sürekli hizmet içi eğitimlerle sağlık çalışanlarının dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesine olanak tanıyacağız.

EMEKLİLER

• En düşük emekli aylığını 1500 TL'ye yükselteceğiz.

• Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz.

• Çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumu kapatacağız.

• Emeklilerin, milli gelir artışından refah payı almasını sağlayacağız.

• Emekli aylıklarını gıda ürünlerinin enflasyonuna göre artıracağız.

• Emeklilere kamu çalışanları ile aynı oranda banka promosyonu verilmesini sağlayacağız.

• Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldıracağız.

• Adil bir intibak yasası çıkaracağız.

• Sosyal güvenlik kurumlarını gerçek anlamda tek çatı altında birleştireceğiz.

• Taban aylıklarındaki dengesizliği, memur emeklilerini temel alarak gidereceğiz.

• Katsayı ve gösterge sistemini yeniden düzenleyeceğiz.

• Emeklilikte yaş ile ilgili maddeye takılanların mağduriyetlerini gidereceğiz.

• Emekli sendikalarının önüne çıkarılan yasa dışı engelleri kaldıracağız.

• Yerel düzeyde Emekli Meclislerinin kurulmasını destekleyeceğiz.

• Yerel yönetimlerle birlikte emekli kulüpleri açacağız.

• Her türlü kültürel etkinlikte yaşlı indirimi uygulayacağız.

• Turizm Bakanlığı bünyesinde ve TÜRSAB iş birliği ile gerçekleştirilecek kültür turizmi projeleri ile emeklilerimize makul ücretlerle gezi ve tatil olanağı sağlayacağız.

• Sosyal tesis olanakları bulunmayan meslek grupları için yeni tesisler yapacak ve emeklilerimizin bu olanaklardan en geniş şekilde yararlanmasını sağlayacağız.

MHP'nin seçim beyannamesini Mayıs ayı başında açıklayacağı belirtilirken, AKP seçim beyannamesini geçen hafta içinde açıklamıştı.

AKP seçim beyannamesinde kamu çalışanları ilgilendiren hususlara buradan ulaşabilirsiniz. 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.