logo yeni

EMNİYET ADINA OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

polis 5Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okullar ile diğer fakülte ve yüksekokullarda (FYO) okutulan öğrencilerden, ilişiği kesilenler ile mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde ayrılanlardan, kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının alınmasına ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

“Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Ve Diğer Fakülte Ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik”,  öğrencilerin; Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, kendi istekleriyle veya herhangi bir sebeple öğrenim gördükleri okullardan ilişiklerinin kesilmesi veya mezun olup olmadıklarına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde ayrılmaları durumunda, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının tazmin esaslarını düzenliyor.

Bu Yönetmelikte yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

*Öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde kendilerine yapılan tüm ilaç ve tedavi bedelleri ile tesislerde kullanılan tüm malzeme, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile tesislerin boya-badana giderleri, hesaplanacak tazminata dahil edilmeyecek.

*Tahsil edilecek tazminatın miktarı, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak.

*Öğrencilerin kefalet miktarına esas tazminat tutarı, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak.

*Öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kendi isteğiyle veya herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrılanlar ile bunlardan mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, ilişiği kesilenlere, öğrenimleri süresince Devlet tarafından yapılan masraflar öğrencilere, velilerine ve kefillerine tazminat olarak ödettirilir. Bu tazminat, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak.

*1/7/2013 tarihinden itibaren haklarında öğretim masraflarının dört katı tazminat borcu çıkartılanların tazminatları da Polis Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki diğer giderler ile atış giderleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,”

Değiştirilen hüküm: “6) Uygulamalı eğitim ve sınav giderleri; atış giderleri, ek ders ve sınav ücretleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,”

Kaldırılan hükümler: “5) Öğrenci ilaç ve tedavi giderleri; öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde kendilerine yapılan tüm ilaç ve tedavi bedeli,”

“8) Bakım ve onarım giderleri; tesislerde kullanılan tüm malzeme, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile tesislerin boya-badana giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “4 (dört) ile çarpılması” ibaresi “4652 sayılı Kanunda belirtilen şekilde hesaplanması” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik yapılan cümle: “Tazminat miktarı; tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat miktarlarının toplanarak 4 (dört) ile çarpılması ile bulunur.”

Değişiklik yapılan cümle:

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “4 (dört) katı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik yapılan cümle: “Kefalet miktarının belirlenmesi; her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat miktarı, her yıl için %10 oranında artış yapılmak suretiyle, eğitimin azami süresi de dikkate alınarak 4 (dört) katı hesap edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 (dört) katı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik yapılan cümle:  “Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO olarak okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kendi isteğiyle veya herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrılanlar ile bunlardan mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, ilişiği kesilenlere, öğrenimleri süresince Devlet tarafından yapılan masrafların 4 (dört) katı, 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılarak; öğrencilere, velilerine ve kefillerine tazminat olarak ödettirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 – 1/7/2013 tarihinden itibaren haklarında öğretim masraflarının dört katı tazminat borcu çıkartılanlar hakkında bu Yönetmelik hükmü uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.