logo yeni

MEB DERSHANELERİN ÖZEL OKULA DÖNÜŞÜM GENELGESİ(2015/5) YAYINLADI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

milli egitim bakanligiMilli Eğitim Bakanlığı, özel dershanelerin okula dönüşümü sırasında yaşanan sıkıntıları önlemek amacıyla Genelge (2015/5) yayınladı.

Genelge (2015/5) ile özel öğretim kurumları haline dönüşecek olan dershanelerde aranan şartlar şöyle:

“İlgi (a) Kanun kapsamında faaliyette bulunmak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olan/verilen özel okullara ilişkin Bakanlığımıza ulaşan evrakın incelenmesinde bazı eksikliklerin tespit edilmesi nedeniyle işlem yapılamadığı, evrakın illere iade edildiği anlaşıldığından aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur,

1.Dönüşüm Programına alınan özel dershanelerden kurumlarını mevcut binalarında özel okula (okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise) dönüştürmek isteyen kurucu/kurucu temsilcisi;

a)Binalarını 1/9/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname (Ek. 1),

b)Özel dershanenin onaylı yerleşim planı,

c)Dönüşeceği okulun geçici yerleşim planı,

d)En az bir yıllık kira sözleşmesi

e)İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (k) ve (o) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte valilik veya kaymakamlıklara müracaat edecektir.

2.Açılmak istenen özel okullara maarif müfettişlerince, ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Yönerge hükümleri ile geçici yerleşim planı dikkate alınarak kontenjan belirlenecektir. Maarif Müfettişlerince yapılan incelemede özel dershanenin onaylı yerleşim planının; binanın mevcut yerleşim planına uygunluğu tespit edilecektir. Özel dershane olarak onaylı yerleşim planından farklı yerleşim planı uygulayan kurumların özel okula dönüşümle ilgili talepleri kabul edilmeyecektir.

3.Özel temel liseye dönüşüm talebinde bulunan kurucuların kurumlarında ikili öğretim yapmak istemeleri durumunda Maarif müfettişlerince düzenlenecek inceleme raporlarında ilgi (c) Yönerge hükümleri doğrultusunda kontenjan belirlenecektir.

4.Aynı binada birden fazla ve bitişik alt üst katlarda özel dershanesi bulunan kurucuların özel dershanelerini birleştirerek tek bir özel okul açmak istemesi durumunda birinci maddede belirtilen belgelerle birlikte valilik veya kaymakamlıklara müracaat edilecektir.

5.Özel dershane kurucularının dönüşüm programı kapsamında mevcut binalarında kat veya bölüm çıkararak ya da kat veya bölüm ilavesi yaparak özel okul açmak istemeleri durumunda müstakil binalarla ilgili ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Yönergede belirtilen şartlar aranacaktır.

6.Özel dershane kurucuları mevcut binaları dışında farklı bir binada okul açmak istemeleri durumunda binada, ilgilerde yer alan mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlar aranacaktır.

7.İlgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde de belirtildiği üzere, dönüşüm programına alman özel okul binalarının katları arasında başka bir birim/kurum bulunmayacaktır.

8.30/05/2015 tarihine kadar mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen özel dershaneler aynı anda 1/9/2015 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Faaliyetlerine devam eden bu özel dershaneler 1/9/2015 tarihinde Valiliklerce re'sen kapatılacaktır.

9.İlgi (b) Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince hazırlanan geçici yerleşim planına ve ilgi (e) Yönergeye göre özel okula dönüştürülen dershanelerde gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı 1/9/2015-15/9/2015 tarihleri arasında Valiliklerce denetlenecektir. Bu tarihe kadar okullarının yerleşimini geçici yerleşim planına uygun hale getirmediği tespit edilen özel okullar Bakanlıkça re'sen kapatılacaktır.

10.İkili öğretim yapılacağı belirtilerek kontenjanının iki katı kontenjan verilen özel temel liselerde öğrenci kayıtlarında ilgi (b) Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri doğrultusunda her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın % 30'unu geçemeyecektir. İkili öğretim yapacağını taahhüt ederek toplam kontenjanı buna göre belirlenen temel liselerin tekli eğitim yapmaları durumunda toplam kontenjanları ikiye bölünerek yeni kontenjanları düzenlenecektir.

11.Dönüşüm programına alman öğretim kurumlan hariç tüm özel okul binaları ile özel öğrenci yurt binalarının ilgi (a) Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ile 4250 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu aranarak düzenlenecek maarif müfettişleri raporunda belirtilecektir.

12.İlgi (c) Yönergenin 35 inci maddesi gereğince, mevcut özel öğretim kumullarının yerleşim planı değişikliği taleplerinde, kontenjan artırımının söz konusu olması halinde ilgi (c) Yönerge hükümleri uygulanacaktır.

13.Valiliklerce işlemleri tamamlanarak Bakanlığımıza gönderilen evrak tek bir dosya halinde ve PDF formatında taranarak gönderilecektir.

14.îlgi (a) Kanun kapsamında kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen özel okulların kurum tabelaları Milli Eğitim Bakanlığı Kuram Tanıtım Yönetmeliği ve Kuram Tanıtım Kılavuzunda belirtilen özelliklerde olacaktır. Kuram tabelalarında kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında onay almış olduğu isim kullanılacaktır. Onay almış olduğu isim dışında başka bir isim ve/veya kumcu şirketin adının kullanılmasına izin verilmeyecektir.

15.Özel okullar, ilgi (a) Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulayabilmektedirler. Valiliklerce, özel okulların öğrenci ve velileri yanıltıcı gerçeğe aykırı reklam ve ilanlarına ("Üniversiteye Hazırlık Koleji", "Sınavlara Hazırlık Lisesi", "Hem Dershane Hem Okul" vb.) izin verilmeyecektir.

16.Özel okullar, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesine göre Valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilecektir. Ancak bu sınavlarla ilgili reklam ve ilan verilmeyecektir. Her okul kendi internet sayfasında bu sınavların duyurusunu yapabilecektir. Valilik izni doğrultusunda resmi yazı ile diğer okullara bu sınavla ilgili bilgi verilebilecektir.

17.Özel okullar ilgi (a) Kanunun 11 inci maddesi kapsamında kurumlarını tanıtıcı mahiyette reklam ve Han verebilmektedir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesi ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ikinci maddesin de devletin istismara karşı çocukların korunması ile onların kişilik ve sosyal gelişimlerine yönelik her türlü tedbiri alacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda sayılan Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasaların hükümleri doğrultusunda özel okulların reklam ve ilanlarında kesinlikle öğrenci resimleri ile isimleri kullanılmayacaktır.

Valiliklerce yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek ilgili kurumlara bilgi verilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.