logo yeni

calisanlar2 copy

THY DE KADROLAŞMA VE ZARAR İDDİALARI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın Bos­na-Her­se­k’­te 19.7 mil­yon Eu­ro ba­tır­dı­ğı id­di­ası­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış­tı. Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si­ne ya­nıt ve­ren Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, id­di­ayı doğ­ru­la­dı. THY, 2008 yı­lın­da Bos­na-Her­sek Ha­va­yol­la­rı­’y­la or­tak ol­muş­tu. Şim­şek, “THY bu or­tak­lık­ta ko­nu­lan ser­ma­ye ka­dar kay­ba uğ­ra­mış­tı­r” de­di. An­cak bu­nun­la bit­me­di. Şim­şek, THY Bos­na-Her­sek Ofis Mü­dü­rü ola­rak ata­nan, THY ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di-­nas­yo­nu sağ­la­yan Ah­met Sa­lih Kan­su­’nun, AKP es­ki mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Kan­su­’nun oğ­lu ol­du­ğu bil­gi­si­ni de doğ­ru­la­dı. Şim­şek, Kansu­’nun “THY ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­na uy­gun bir per­so­nel ol­du­ğu içi­n” işe alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ora­n’­dan ye­ni id­di­alar

CHP’­li Oran, THY ile il­gi­li ye­ni id­di­ala­rı da Mec­lis’e ta­şı­dı. İd­di­aya gö­re; İran pa­ra­sı dö­vi­ze çev­ri­le­me­di­ği için THY, İra­n’­da da 20 mil­yon Eu­ro za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı. THY bu­na kar­şın yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­ya de­vam edi­yor. Oran, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten şu so­ru­la­ra ya­nıt is­te­di: “THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu ge­çen ayın or­ta­sın­da İra­n’­a zi­ya­ret­te bu­lun­du mu? THY’­nin İra­n’­da ka­lan 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­sı­nın ge­ri alın­ma­sı için mi bu zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di? Kur far­kı do­la­yı­sıy­la THY’­nin, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’nin ala­ca­ğı pa­ra­nın yüz­de 40 do­la­yın­da (20 mil­yon Eu­ro) de­va­lu­e ol­du­ğu du­yu­mu doğ­ru mu­dur? İra­n’­da bu ka­dar bü­yük mik­tar­da pa­ra bu­lun­ma­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir? Söz ko­nu­su 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­nın yüz­de 40’ı­na va­ran ka­yıp ya­şan­ma­sın­da THY’­nin do­lu­luk oran­la­rı­nın düş­me­me­si ama­cıy­la yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­sı­nın pa­yı ne­dir?”

Usul­süz­lük­ler bit­mi­yor

Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Oran, THY’­nin kö­tü yö­ne­til­di­ği­ni sa­vun­du. THY’­nin, grev ya­sa­ğı­na kar­şı çık­tık­la­rı için 305 ça­lı­şa­nı­nı ka­pı­nın önü­ne koy­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Oran, şun­la­rı söy­le­di: “THY, Tür­ki­ye­’nin göz­be­be­ği bir mil­li mar­ka ama AKP dö­ne­min­de bu de­va­sa ku­ru­lu­şu­muz, yan­daş­la­rın işe yer­leş­tir­di­ği, ehil ol­ma­yan in­san­la­rın yol aç­tı­ğı mil­yon­lar­ca Eu­ro­’luk za­rar­la gün­de­me gel­me­ye baş­la­dı. Ya­zık­tır bu mil­le­tin pa­ra­sı­na. Usul­süz­lük­le­ri sor­gu­la­dı­ğı­mız­da he­men ko­nu­yu çar­pı­tan­la­rı da bu­ra­dan şi­ka­yet edi­yo­rum. THY’­yi kö­tü yö­ne­te­rek mil­yon Eu­ro­’luk za­ra­ra yol aça­maz­sı­nız. Hak ara­yan 305 ki­şi­yi za­ra­ra yol aç­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le iş­ten atı­yor­su­nuz ama ken­di usul­süz­lük­le­ri­ni­zin had­di he­sa­bı yok, bu ne per­hiz bu ne la­ha­na tur­şu­su.”

RİZELİ OLAN THY’DE KOLAY İŞ BULUYOR!

TÜRK Ha­va Yol­la­rı­’n­da­ki kad­ro­laş­ma id­di­ala­rı­na ye­ni­le­ri ek­len­di. THY, yak­la­şık iki yıl ön­ce ku­ru­lan ve yer hiz­met­le­ri­ni ya­pan Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce­s’­e (TGS) ge­nel mü­dür ola­rak Ri­ze Ça­ye­li­’n­den ya­kı­nı olan Bay­ram Öz­çe­li­k’­i ge­tir­miş­ti. İd­di­aya gö­re; Öz­çe­lik gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na TGS’­yi eş, dost, ak­ra­ba ve hem­şe­ri­le­riy­le dol­dur­du. İş­te o isim­ler:
Rizeli Eği­tim Mü­dü­rü: Ba­rış Öz­türk (Öz­çe­li­k’­in sı­nıf ar­ka­da­şı)
Rizeli Özel Ka­lem Mü­dü­rü: Meh­met Şiş­man (Bayram Öz­çe­lik’­in kay­nı)
Rizeli Bil­gi İş­lem Mü­dü­rü: Ka­mil Kar­tal (Öz­çe­li­k’­in eniş­te­si). Kar­ta­l’­ın kı­zı ve oğ­lu da ge­nel mü­dür­lük­te ça­lı­şı­yor.
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü: Me­tin Ma­ran­goz (Öz­çe­li­k’­in Ça­ye­li­’n­den ta­nı­dı­ğı)
Rizeli Hu­kuk Bü­ro­su Mü­dü­rü: 26 ya­şın­da bir hanım.
Rizeli Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü: Şe­ref Ka­zan­cı (Ka­zan­cı­’nın ağa­be­yi Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­man. Şe­nol Ka­zan­cı ay­nı za­man­da AKP İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı es­ki Baş­ka­nı)
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Koordinatörü: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin da­yı­sı.
CHP ­Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, THY’­de­ki kad­ro­laş­ma­yı da Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Oran, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­dan Ri­ze­li olan­la­rın THY’­de işe alın­dı­ğı id­di­ala­rıy­la il­gi­li ya­nıt bek­li­yor.

Haber için; sozcu

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.