logo yeni

İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

toplanti-3İl genel meclis bulunan illerde il genel meclisinin, meclis başkanlık divanının, meclis ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında aşağıdaki hususlar da yer aldı:

*İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağıracak. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemeyecek.

**İl genel meclisi başkanı ve üyeleri, münhasıran kendileriyle veya ikinci derece dahil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamayacak.

**İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona ererken, özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine ise savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek.

**İl genel meclisi, kendisine Kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa ya da görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa, il genel meclisinin feshi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca işlem yapılacak.

**İl genel meclisi başkanı, oluşturulacak komisyonlarda üye olarak görev alamayacak.

**Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erecek ve süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “gibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bu maddenin son fıkrasında belirtilen usul dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar

MADDE 7/A – İl genel meclisi başkanı ve üyeleri, münhasıran kendileriyle veya ikinci derece dahil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Meclis üyeliğinin sona ermesi

MADDE 9/A – İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Meclisin feshi

MADDE 14/A – İl genel meclisi, kendisine Kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa ya da görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa, il genel meclisinin feshi için Kanunun 22 nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın dördüncü cümlesinde geçen “geri gönderme süresinin sonunda” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak görev alamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.