logo yeni

calisanlar2 copy

BİREYSEL BAŞVURUYA MAHKEME ENGELİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, bireysel başvuruda bulunacaklara “sözde” yardımcı olmak amacıyla, “Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu” ve bunun yanında 2 adet farklı (bilgisayarda ve daktilo ya da el ile dilekçelerini düzenleyecekler için) “Başvuru Formu” hazırlayıp internet sayfasında yayınladı.

Başvuruculara yol göstermek amacıyla hazırlanan kılavuz ve formlar, “herkese” tanınmış olan bireysel başvuru yolunu, adeta “başvuruda bulunmayın” dercesine, karmaşık hale getirmiştir. Zira, hazırlanan ve okunması zorunlu tutulan Başvuru Formu Kılavuzunu okumak, anlamak ve buna göre belirlenen usule uygun şekilde Başvuru Formunu doldurmak yüksek maharet gerektiriyor.

Kılavuzda belirtilen hususlara bakıldığında, başvurucuda bulunması gereken özelliklerden bazılarını şu şekilde ifade etmek mümkün:

Başvurucu, Anayasa hukukçusu bilgisine yakın seviyede anayasa ve hukuk bilgisine sahip olmalı:

“Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya karar vermeden önce Anayasa Mahkemesinin internet adresinden de faydalanarak;

-Anayasa’yı ve özellikle “Temel Hak ve Ödevler” başlıklı İkinci Kısmı,

-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve Sözleşme’nin eki Türkiye’nin taraf olduğu

protokolleri,

-30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45 ilâ 51. maddeleri,

-12/7/2012 gün ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi

İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84. maddeleri,

-“66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” kitapçığı

- ve bu Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu,

Dikkatle okunmalıdır.” 

Başvurucu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün öngördüğü başvuru usul ve esaslarını iyi kavramış olmalı: 

“Başvuru formunun Kanun ve İçtüzük’te öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde

doldurulmamasının başvurunun reddine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle başvuru formunun doldurulmasında aşağıdaki hususların göz önünde tutulması gerekmektedir:

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Formu veya başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçeyle yapılması zorunludur.” 

Başvurucu, Türkçeyi çok iyi düzeyde kullanabilmeli, tez ve rapor hazırlama tekniklerini bilmeli:

“Başvuru formunda sadece başvurunun esasına yönelik ve başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer verilmeli; başvuru formu, ekleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Bu nedenle başvuru formunun ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler tekrar forma yazılmamalı, ilgili belgeye atıf yapılmak suretiyle konu özetlenmelidir. Sayfa sayısının belirtilenden fazla olması durumunda, başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin eklenmesi gerekmektedir.” 

Başvurucu, “arşivcilik” bilgi ve becerisine sahip olmalı:

“(Formun ekine başvurunun esasına dayanak teşkil eden belgelerin başvuru formundaki sıra takip edilmek ve aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle eklenmesi gerekmektedir.)

-Başvurucunun ek olarak sunacağı belgeleri ya da onaylı örneklerini tarih sırasına göre numaralandırarak, her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlaması gerekir.

-Belgelerin asıllarının gönderilmesi hâlinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir.

-Anayasa Mahkemesine sunulacak belgelerin birbirine tutturmak için zımbalanmaması, yapıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.”

Sonuç olarak

Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre “herkes” bireysel başvuru hakkına sahiptir. Ancak önemli olan bir hakkın yazılı bir belgede ifade edilmesi değil, o hakkın olabildiğince kolay yollardan ilgilileri tarafından yararlanılabiliyor olmasıdır.

Bir hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenirken; toplumun eğitim düzeyinin, sosyal gelişmişlik seviyesinin, bireylerin ekonomik durumlarının ve benzeri birçok unsurun göz önünde tutulması, hakkın kullanımının zorlaştırıcı unsurların ortadan kaldırılmaya çalışılması da hukuk kurallarına bağlı devletlerin olmazsa olmazlarındandır.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bireysel başvuruda bulunacaklara, kolaylıklar diliyoruz.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.