logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU DENETÇİSİ ADAYLARI MİLLETVEKİLİ PEŞİNDE KOŞUYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

14.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda, 1 Kamu Başdenetçisi ile 5 Kamu Denetçisinin seçiminin TBMM tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, TBMM kamu denetçilerinin seçimi için aday adaylarının başvurularını 11 Ekim tarihinden itibaren kabul etmeye başlayacak ve başvurular 30 Ekim 2012 tarihinde saat 18.30’da sona erecek.

TBMM tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde konuya ilişkin yapılacak olan duyuruda, başvuru şartları ile başvuruda istenecek diğer belgeler ve başvuru usulü belirtilecek.

Başvuru için gerekli belgeler

Aday adayları başvuru dilekçesi ve ekindeki belgeleri TBMM'nin evrak birimine elden teslim edebilecekleri gibi posta yoluyla da iletebilecekler. Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacak.

Aday adayları, TBMM Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ekinde;

-Özgeçmişe,

-Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafa,,

-Onaylı nüfus cüzdanı örneğine,

-En az dört yıllık yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneğine,

-Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belgenin aslına,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesine,

-Uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belgeye,

-Sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslına

yer verecekler.

Adaylarda aranacak nitelikler

1 Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi adayı olacaklarda;

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını doldurmuş olmak.

c)Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç)Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak.

e)Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

f)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

şartları aranacak.

Seçilmeleri

Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, süresi içerisinde başvuran ve gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından, başdenetçi kadrosu için 3 aday, denetçi kadroları için ise 15 aday belirleyecek.

Genel Kurul, Başdenetçiyi gizli oyla ve üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçecek. Denetçileri ise açık oylamayla ve üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçecek. Seçilecek başdenetçi ve denetçiler 4 yıl süre ile görev yapacak.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.