logo yeni

ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ YETİŞTİRİLME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askeri-hakimAskeri hakim adaylarının seçimlerini, yetiştirilmelerini, staj sürelerini, görev ve sorumluluklarını, göreve bağlılık derecelerini, sicil işlemlerini, özlük haklarını, başarılı olmayanlar ile niteliklerini kaybedenler hakkında yapılacak işlemlerle ilgili esas ve usulleri düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

“Askeri Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”te yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Adaylar, Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenecek konularda Türkiye Adalet Akademisinde altı haftadan az olmamak üzere meslek öncesi eğitim programlarına katılacak.

**Adaylar, yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla Silahlı Kuvvetler dil okulları ile resmî veya özel yabancı dil kurslarına gönderilebilecek.

**Adayların, hakimler ve savcılar tarafından yetiştirileceği konular arasına “Soruşturmanın yürütülmesi,” ve “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların düzenlenmesi,” de eklendi.

**Adayların staj sırasında büro ve kalemlerde gördükleri işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumlu olması durumu kaldırıldı.

**Adaylar hakkında düzenlenecek belgelerde ve değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı.

**Adaylık süresi sonunda başarı gösterip kur'a ile hakim yardımcılığı veya savcı yardımcılığına atanacakların, kur’adan muaf tutulmasında, staj performans değerlendirme formlarının not ortalaması ile sicil notu ortalamasının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilecek puan esas alınacak.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Adaylar Askeri Adalet İşleri Başkanlığı emrine atanır ve aşağıda belirtilen yerlerde staj yaparlar:

1) Cumhuriyet Savcılığı,

2) Asliye Ceza Mahkemesi,

3) Ağır Ceza Mahkemesi,

4) Asliye Hukuk Mahkemesi,

5) Bölge Adliye Mahkemeleri,

6) Askeri Savcılıklar,

7) Askeri Mahkemeler,

8) Askeri Yargıtay Başsavcılığı,

9) Askeri Yargıtay Daireleri,

10) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,

11) Türkiye Adalet Akademisi.

Adaylar, Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenecek konularda Türkiye Adalet Akademisinde altı haftadan az olmamak üzere meslek öncesi eğitim programlarına katılırlar. Buralarda geçen süreler staj süresinden sayılır.

Adaylar, staj süresi içinde Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, staj süresinin altıda birini geçmemek üzere, yargısal faaliyete ilişkin resmi nitelikte kurs, seminer, sempozyum düzenleyen yerlere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilebilir. Buralarda geçen süreler staj süresinden sayılır.

Adaylar, yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla Silahlı Kuvvetler dil okulları ile resmî veya özel yabancı dil kurslarına gönderilebilirler. Bu durumda staj süreleri günlük altı saatten az olamaz.

Staj süresinin indirilmesi halinde stajın hangi yerlerde yapılmayacağı Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenir. Ancak adaylara her halde ilgili Kuvvet Komutanlığı askeri savcılığı ve mahkemesinde en az iki ay staj yaptırılır.

Adaylara adlî yargı yerlerinden hangilerinde ve ne kadar süre ile staj yaptırılacağı Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenir.

Adli yargı hâkimliği veya avukatlık stajlarını başarı ile tamamlamış olanların stajlarının tamamı askerî yargı yerlerinde yaptırılabilir.

Stajın kesintisiz yapılması esastır. Zorunlu hallerde staj bölünerek tamamlattırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinin (B) alt bendi ile (E) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B- Soruşturmanın yürütülmesi,”

“E- Tutuklama istemi, iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile diğer kararların düzenlenmesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Şekil ve kapsamı EK-C’de yer alan staj performans değerlendirme formu, daire amiri veya savcı veya kıdemli hâkim tarafından staj süresinin sonunda düzenlenerek Askeri Adalet İşleri Başkanlığına gönderilir.

Staj performans değerlendirme formuna ait tam not yüzdür. Staj performans değerlendirme formundaki her niteliğe on üzerinden not verilir. Notlar tamsayı olarak verilir. Niteliklerden herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiğinde, daire amiri veya savcı veya kıdemli hâkim tarafından staj süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin forma eklenmesi zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “fişler” ibaresi “staj performans değerlendirme formları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kuradan muaf tutulmaya esas başarı sıralaması, staj performans değerlendirme formlarının not ortalaması ile sicil notu ortalamasının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilecek puana göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-C başlığıyla birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.