logo yeni

HARP VEYA VAZİFE MALULÜ TSK MENSUPLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

gaziTBMM’ye sunulan kanun teklifi ile harp veya vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf veya sözleşmeli personelinden Subay ve Astsubay statüsünde olanların “Araştırmacı” kadrolarına atanması teklif edildi.

Mersin milletvekili Mehmet ŞANDIR tarafından hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde, bu statüdeki personelin tekrar atanmasında geçmiş görev ve unvanlarının gözetilmesi gerektiği ve bu sebeple bu personelin memur unvanı yerine araştırmacı unvanlarına atanmasının amaçlandığı belirtildi. Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf personeli iken, Terörle Mücadele ve diğer vazife malûlü statüsünde olup ta, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca kamu görevine tekrar atananların geçmiş görev unvan ve statüleri ile nitelikleri bu atamalarda gözetilmemektedir.

Anayasamızın Kanun önünde eşitlik başlığı altında yer alan l0.maddesi (Ek fıkra: 7/5/2010- 5982/1 md.); “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” şeklindedir.

Anayasamızın anılan 10. maddesi hükmüne rağmen, kamu görevine tekrar atanan Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf personelinin hak ettiği unvan ve statü yerine, kamu görevine yeni başlayan her memura verilen unvanlarla istihdam ediliyor olmaları durumu, bu personel için açık biçimde hak ve itibar kaybı oluşturmaktadır.

Terörle Mücadele kapsamında malûl olup ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlerine devam edenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca hem görev maaşlarını ve hem de vazife malûllüğü maaşlarını almaktadırlar.

926 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 32. Madde uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş personelin kamu görevine tekrar atanmaları durumuna bakıldığında rütbe ve unvanlarına bakılmaksızın “Araştırmacı” kadrolarına atandıkları görülecektir. Özlük hakkı olarak, sınıf ve rütbe bakımından karargâhta görev yapan emsallerinin maaşlarını aynen almaktadırlar.

6525 sayı ve 20/02/2014 tarihli Kanunun 41. Maddesi uyarınca, 4046 sayılı kanunun 22. Maddesi gereği, Özelleştirme sebebiyle diğer kamu kurumlarına atanan “Araştırmacı” kadrolu personelin durumuna baktığımızda, Müdür Yardımcısı, Müdür ve hatta daha üst unvanlı kadro sahibi iken “Araştırmacı” kadrolarına atanmış oldukları görülecektir. Özlük hakkı olarak, Müdür Yardımcısı maaşı esas alınarak bir düzenleme yapılmıştır.

Anayasamızın Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altında yer alan 61. Maddesi:

“Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmüne amirdir. “Gazi” unvan ve sıfatının itibarının korunması ve değerinin yükseltilmesi ve emsal alınabilecek diğer uygulamalar çerçevesinde bu hususta düzenleme yapılması zorunluluk teşkil etmektedir."

Kanun teklifinin metni: 

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde-1 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi, (A) fıkrası, (b) bendi ’ne aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

“2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf veya Sözleşmeli personelinden Subay ve Astsubay statüsünde olanların “Araştırmacı” kadrolarına atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır.” “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce harp veya vazife malûllüğü maaşı aldığı halde, kamu görevine tekrar atanmış ve halen çalışmakta olan eski/emekli Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf veya sözleşmeli personelinden Subay veya Astsubay statüsünde olanların talepleri halinde çalıştıkları kurum ya da kuruluşlarda “Araştırmacı” kadrolarına atanmaları ve istihdam edilmeleri sağlanır. “Araştırmacı” kadrosu olmayan kurumlarda bulunanların talepleri halinde atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaksızın öncelikle gerçekleştirilir.”

Madde-2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.