logo yeni

YENİ BİR KURUM TÜSEB, PERSONEL İSTİHDAM ŞEKLİ VE ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kurumBugün Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen torba yasa ile Sağlık alanında yeni bir kurum daha kuruluyor.

Yasa tasarısı ile temel olarak sağlık alanındaki Ar-Ge çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek amacıyla, kamu tüzel kişiliğine, bilimsel ve idari özerkliğe sahip, özel bütçeli ve merkezi İstanbul’da olan Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kuruluyor.

TÜSEB’in yapısı

Yasa tasarısında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının ; Başkan, Genel Sekreterlik ile Başkana bağlı olarak aşağıda sayılan enstitülerden oluşması planlanıyor.

a)Türkiye Kanser Enstitüsü.

b)Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü.

c)Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü.

ç)Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü.

d)Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü.

e)Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü.

TÜSEB personeli nasıl istihdam edilecek?

Yasa tasarısında, Başkanlık personelinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştırılması öngörülürken, personelinin kadro unvan ve sayıları da şöyle belirlendi:

Pozisyon Unvanı

Adet

Başkan

1

Başkan Yardımcısı

2

Enstitü Başkam

6

Genel Sekreter

1

Akademisyen (Profesör ve Doçent)

60

Araştırmacı (Doktora Derecesine Sahip)

90

Uzman (Yüksek Lisans Derecesine Sahip)

120

İdari, Teknik ve Sağlık Personeli

120

TOPLAM

400

Başkanlıkta çalıştırılacak personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranacak.

Diğer kurumlardan TÜSEB’e geçmek isteyenler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kuramlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilecek.

Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulurken, Başkanlıkta bu fikra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi onbeş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dahil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dahil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından onbeş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır.

Başkanlıkta çalışırken eski kurumlarına dönmek isteyenlerin durumu

Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kuramlarında öğrenim durandan, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar.

Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacaktan emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

Kamu personelinin TÜSEB’ te görevlendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili personel kanunlarına göre kadrolu olarak çalışanlar, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkan tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle TÜSEB’de görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler, kuramlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kuramlarınca ödenir, her türlü özlük haklan devam eder ve bunlara ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu personel aylıksız izinli olarak da birinci fıkra hükümleri uyarınca TÜSEB’de görevlendirilebilir ve bunların sosyal güvenlik ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Bu madde kapsamında görevlendirileceklerin sayısı toplam kadro sayısının yarısını geçemez ve bunların Başkanlıkta çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Başkanlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde de değerlendirilir.

TÜSEB Personeli ücretleri

Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sının Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Başkanlık kadrolarında çalıştırılanlar ve görevlendirilenler Ar-Ge, bilimsel faaliyetler ve uygulama gibi görev alanlarıyla ilgili yıllık periyotlarda performans değerlendirmesine tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucuna göre sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmamasına veya sözleşme bitiş süresinden önce feshine karar verilir.

Fikri ürün payı, teşvik ikramiyesi ve huzur hakkı

TÜSEB bünyesinde yürütülen projelerin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkan fikri ürünler üzerindeki haklar TÜSEB’e aittir. TÜSEB’in finanse ettiği veya ortak olduğu sözleşmelere dayalı olarak yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikri ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir. TÜSEB’e ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek net gelirin yüzde ellisini geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda fikri ürün sahiplerine pay verilir. Bu pay, ortaklık sözleşmesi kapsamında şirket hissesi, kâr payı ya da ciro paylaşımı şeklinde de verilebilir.

TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde yetmişbeşini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde belirlenen oranda proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.

Başkanlıkça görevlendirilecek hakem, panelist ve benzeri kişilere ayda altı güne kadar, her gün için 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı (10.000*0.076998=769,98) sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenir.

Yükseköğretim kuramlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanların TÜSEB’de çalıştıklan süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumlan dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kuramlarında geçmiş sayılır.

Söz konusu yasa tasarısı taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.