logo yeni

KAMU KURUMLARINA İŞÇİ ALIMINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

engelli2Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile; Kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli işçi istihdamına ilişkin hükümlerin bazıları değişmiş oldu.

Yapılan değişiklikler ile genel olarak özürlü ifadeleri engelli şeklinde değiştirilirken, eski yönetmelikte engelliler için aranan KPSS şartı EKPSS olarak değişitirilmiş oldu.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) EKPSS: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir."

Eski hali: Özürlülerin, özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuyla durumlarını belgelendirmeleri gerekir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "il veya şube müdürlüğünden" ibaresi "il müdürlüğü veya hizmet merkezinden", birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "il veya şube müdürlüğü" ibareleri "il müdürlüğü veya hizmet merkezi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İşçi taleplerine yapılacak başvurularda;

a) Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcı ve stajyer taleplerinde talebi veren kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek KPSS puan türü,

b) (a) bendi kapsamındaki talepler hariç olmak üzere, işçi taleplerinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuçları, münhasıran engelli işçi taleplerinde ise EKPSS sonuçları,

kullanılır."

Eski Hali: İşçi taleplerine yapılan başvuruda; müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcıları ve stajyerleri hariç, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan sınav sonuçları kullanılır.

 "Aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerin EKPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir."

Eski Hali: Bu kapsamdaki özürlülerin başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı aranmaz.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Özürlü" ibaresi "Engelli",

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "özürlü", "özürlülük" ve "özür" ibareleri sırasıyla "engelli", "engel" ve "engel",

c) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "özürlülerin" ibaresi "engellilerin",

ç) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "özürlü" ve "özürlüler" ibareleri sırasıyla "engelli" ve "engelliler",

d) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Özürlülere", "özür" ve "özürlüler" ibareleri sırasıyla "Engellilere", "engel" ve "engelliler",

e) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özürlüler" ibareleri "Engelliler", "Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca" ibaresi "en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş tarafından" ve dördüncü fıkrasında yer alan "özürlüler" ve "özür" ibareleri sırasıyla "engelliler" ve "engel",

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "KPSS'ye" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya EKPSS'ye" ibaresi eklenmiştir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "puanıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere ", aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla", ikinci fıkrasında yer alan "başarılı olmak veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "EKPSS'ye girmiş bulunmak ya da" ibareleri eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan "aynı tarihli KPSS puanları" ibaresi "istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan "KPSS" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya EKPSS" ibaresi eklenmiştir.

c) 11 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "KPSS" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve EKPSS", aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "KPSS puanından" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından", ikinci fıkrasında yer alan "KPSS'de" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya EKPSS'de" ibaresi eklenmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "KPSS puanının" ibarelerinden sonra gelmek üzere münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce münhasıran engelli işçi alımlarına yönelik ilan edilmiş ve alım süreci devam etmekte olan başvurular için Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre işlem yapılır."

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.