logo yeni

KAMU ÇALIŞANLARINI DA İLGİLENDİREN İKİ KANUNUN KISMEN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa-mahkemesi2014 yılı içerisinde yürürlüğe giren ve çok sayıda kamu personelini de yakından ilgilendiren iki kanunun, Anayasaya aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle kısmen iptaline ilişkin istem Anayasa Mahkemesinin gündemine alındı.

Kısmen iptalleri istenen “Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin Anayasaya aykırılık iddiaları, Anayasa Mahkemesi  tarafından ilk incelemeye tabi tutulacak.

Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 2014 tarihli toplantı gündeminde yer alan konular arasında, söz konusu iki kanunun iptali istemi de yer alıyor.

6.2.2014 günlü, 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;  (Kanun tam metni için tıklayınız…)

1- 8. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin “…mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına…” bölümünün,

2- 47. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesinin;

a- İkinci fıkrasında yer alan “gibi hususlarda” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine…” ve “…açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin…” ibarelerinin,

3- 48. maddesiyle 4734 sayılı Kanun’un 43. maddesine eklenen fıkrada yer alan “…yaklaşık maliyetin …” ve “…az ve %15’inden…” ibarelerinin,

4- 80. maddesiyle, 16.5.2006 günlü, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 30. maddesine eklenen fıkranın,

5- 85. maddesiyle, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) ve (r) bentleri ile (o) bendinde yer alan “...ve benzeri yöntemler kullanılarak...” ibaresinin,

6- 86. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

7- 87. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

8- 88. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraların,

9- 89. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) ve (d) bentlerinin,

10- 90. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen 6/A maddesinin,

11- 91. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;

 a- Değiştirilen (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

 b- Eklenen (4) numaralı fıkrasının,

12- 93. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte değiştirilen 9. maddesinin (5), (8) ve (9) numaralı fıkralarının,

13- 94. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen 9/A maddesinin,

14- 97. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un ek 1. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “...hâkim ve savcılar ise kendilerinin...” ibaresinin,

15- 100. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; (Kanun tam metni için tıklayınız…)

A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin;

 1- Birinci fıkrasının “…Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde…” bölümünün,

 2- İkinci fıkrasının,

 3- Yedinci fıkrasının,

B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesinin;

 1- Birinci fıkrasının;

 a- (b) bendinde yer alan “dershaneleri” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

 b- Değiştirilen (c) bendinin “...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim...” bölümünün,

 c- Değiştirilen (g) bendinin “Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla...”

bölümünün,

d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan “On iki yaş ve altındaki...” ibaresinin,

C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin,

E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın “…ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve…” bölümünün,

F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin;

 1- (3) numaralı fıkrasının,

 2- (7) numaralı fıkrasının;

 a- Birinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve …” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,

 b- İkinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,…” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,

 c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)” ibaresinin,

 3- (8) numaralı fıkrasının,

H- 26. maddesinin (d) bendinin,

I- 27. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasının “Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile…” ibaresinin,

2- (5) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan ‘ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları’ ve ‘Milli Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.” bölümünün,

b- (b) bendinin “…(g) bendinde yer alan ‘Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve…” bölümünün,

3- (7) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.