logo yeni

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

asgari ucretAsgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esasları da düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

**Yönetmelik kapsamında “işkolu” ibaresi yeniden tarif edildi.

**Asgari ücretin belirlenmesinde, ayrım yapılmadan herkese eşit davranılmasını hükme bağlayan “ücrette eşitlik ilkesi” başlıklı madde yeniden düzenlendi.

**İşçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre, asgari ücretin ayrı ayrı belirlenmesi kuralı kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliği ve değiştirilen hükümlerin eski hali:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,”

Eski hali:  f) İşkolu: 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 ıncı maddesi gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğünde belirtilen işkollarını,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 - Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.”

Eski hali: Madde 5-Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.”

Eski hali: Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.