logo yeni

YENİ BİR KADRO İHDAS EDİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

memur2Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olanların arşiv memuru kadrosu dışında ihdas edilecek yeni bir kadroda istihdam edilmeleri ve mali hakları bakımından kütüphaneci kadrosunda çalışanlarla aynı haklara sahip olmaları konusunda bir kanun teklifi verildi.

İstanbul milletvekili Süleyman ÇELEBİ tarafından hazırlanarak TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifi ile kütüphanecilik bölümü mezunlarının, ihdas edilecek olan “arşivci” kadrosuna atanmalarına imkan sağlanması öngörülüyor.

Kanun teklifinin gerekçesi ve metni:

Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik, Dokümantasyon-Enformasyon ve Arşivcilik), basılı ve elektronik ortamda kayıtlı her türlü bilginin toplanması, korunması, belirli tekniklerle düzenlenmesi, yeniden biçimlendirilmesi, iletilmesi ve erişime sunulmasına ilişkin işlem ve hizmetleri oluşturma, yürütme, yönlendirme ve geliştirme sürecidir. Arşivci ise sözü edilen bu işlem ve hizmetleri gerçekleştirme bilgi ve becerisi gibi nitelikli insan gücüne sahip meslek üyesidir.

Uygarlık sürecinin her aşamasında bilgi toplumun yapısı temelden değişmekte ve üretimin girdisi olan bilgi “çıktı” niteliği kazanmaktadır. Bu yüzyılda “bilgi ekonomisinden söz edilmekte, en büyük mücadelenin “bilginin denetimi” boyutunda yaşanacağı düşünülmektedir.

Ülkeler ekonomik strateji hedefini “bilgi” üzerine kurmakta, hizmetler sektörü ekonomideki en büyük paya ve bu sektördeki bilgi ağırlıklı meslekler de önemli oranlara ulaşmış bulunmaktadır. Bilgi toplumuna ilişkin olarak yapılan kestirimlerde Bilgi Yönetimi mesleğinin gelecek 20—30 yılda en önemli on meslek arasında yer alacağı öngörülmektedir.

Kısaca, günümüz kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri gibi bilgi merkezlerinde gerçekleştirilen işlemler ve verilen hizmetler uzmanlık düzeyinde teknik bilgi ve beceriye dayalı duruma gelmiştir. Bilgi merkezlerinde çalışan kütüphaneciler günümüzde teknik bilgi ve becerisi yüksek uzmanlar olmak zorundadırlar.

Günümüzün bilgi merkezleri teknolojinin en yoğun olarak kullanıldığı, işlemlerin ve hizmetlerin tümüyle teknolojiye bağlı olduğu kurumlardır. Bu kurumlarda işlemleri ve hizmetleri gerçekleştiren bilgi yöneticileri (kütüphaneci, arşivist ve dokümantalist) fiilen teknik uzman durumundadırlar.

4 Temmuz 2011 tarihli KHK ile teknik hizmetler sınıfına alınan kütüphanecilik bölümü mezunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığında “Arşiv Memuru” statüsünde Genel İdari Hizmetler Sınıfı’nda çalıştırılmaktadır. Arşiv Memurluğu kadrosu ise ortaokul mezunu, lise mezunu kütüphanecilikle ilgisi olamayan bölümlerden kişilerin atandığı bir statüdür.

Bu durum kütüphanecilik mezunlarının 4 Temmuz 2011 tarihinden buyana hak kaybı yaşamasına sebep olmaktadır.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilerek Kütüphanecilik mezunlarının eğitim gördükleri alan uygun olarak, 4 Temmuz 2011 tarihli KHK gereğince teknik hizmetler sınıfında ihdas edilen “Arşivci” kadrolarına atanmaları gerekmektedir.

Teknik hizmetler sınıfındaki arşivci kadrolarının açılması ve bu kadrolarda kütüphanecilik mezunlarının görevlendirilmesi hak kayıplarını giderecektir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 2- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. .

“GEÇİCİ 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Arşiv memuru” kadrolarında görev yapan ve üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olanlar “Arşivci” kadrolarına atanmış sayılır.”

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arşivci kadrosuna atananlara Teknik Hizmetleri Sınıfında kütüphaneci unvanlı kadroların özlük haklarına ilişkin hükümler uygulanır.”.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

SINIF

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO

ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

TH

Arşivci

1

233

-

233

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.