logo yeni

TBMM'YE BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

bilgi-edinmeTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılacak başvurulara ilişki esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yeni bir uygulama yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürülürğe girdi.

Yürürlüğe giren “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği” ne göre, yapılacak bilgi edinme başvurularına ilişkin usul ve esaslar özetle şöyle olacak:

TBMM Başkanlığına başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını ve ilgili birim kayıtlarında yer alan Kanun kapsamındaki her türlü verinin, aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine ya da işitmesine izin verilebilecek.

Başvuru usulü

Bilgi edinme başvurusu, gerçek kişiler tarafından başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi; tüzel kişiler tarafından tüzel kişinin unvanı, adresi, yetkili kişinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, şahsen, belgegeçer, posta veya elektronik posta ile yapılabilecek.

Elektronik posta ile yapılan başvurularda ayrıca, gerçek kişiler için başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası; tüzel kişiler için ise yetkili kişinin yetki belgesi ve T.C. kimlik numarası aranacak.

Başvurular:

  1. Şahsen veya kanunî temsilci aracılığıyla Büroya,
  2. Postayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği (Bilgi Edinme Bürosu) adresine,
  3. Elektronik postayla TBMM Başkanlığı İnternet sitesinde yayınlanan form aracılığıyla Büronun elektronik posta adresine,
  4. Başvuru formları kullanılarak Büronun belgegeçer (faks) numarasına ,

yapılabilecek.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği

Bilgi edinme başvurusu, ilgili birimlerin ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ya da belgelere ilişkin olmalıdır.

Konusu TBMM Kütüphanesi ve Arşivinde bulunan belgelere ilişkin olan başvurular, 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve işleme konulması

Başvuru dilekçeleri veya formları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildikten sonra Büro tarafından kabul edilir, gerekli şartları taşımayan başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

Belgelere Erişim

İstenen bilgi veya belge, TBMM’nin faaliyet alanı dışında başka bir kurum veya kuruluşta bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu, istenen bilgi ve belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine Büro tarafından gönderilir ve durum ilgiliye onbeş iş günü içinde bildirilir.

Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak mutlaka cevaplandırılır; başvurulara, elektronik posta veya belgegeçerle cevap verilebileceği gibi, istenilen bilgi ve belgenin niteliğine göre yazılı olarak da cevap verilebilir.

Bilgi veya belgelere erişim süreleri

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişim onbeş iş günü içinde sağlanır. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başka bir birimden sağlanması veya başvuru içeriğinin başka kurum ve kuruluşlardan görüş alınması durumunda, bilgi veya belgeye erişim süresi otuz iş gününe çıkarılır. Bu durum, gerekçeli olarak başvuru sahibine onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Erişim ücretleri

Erişimine imkân sağlanan bilgi veya belgelerin ilk otuz sayfasının kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

Otuz sayfayı geçen metin kopyaları ile CD, DVD veya video kaseti kopyalanmasını gerektiren talepler için inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesinde, Kurumda belgelerin çoğaltılmasına ilişkin belirlenmiş ücretlendirme kriterleri ve şekli esas alınır. Başvuru sahibi kendisine bildirilen ücreti belirtilen hesaba yatırır ve alındı belgesini şahsen, posta, belgegeçer veya elektronik posta ile Büroya iletir.

Başvuru sahibi, süresi içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösterir belgeyi sunmadığı takdirde, talebinden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda başvuru, Büro ve ilgili birim tarafından işlemden kaldırılır.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuranın adı ve soyadı: *

 

T.C. kimlik numarası:*

 

Yazışma adresi: *

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon numarası:

 

Belgegeçer numarası:

 

Başvurunun cevaplanma şekli

□ Posta        □ Elektronik posta     □ Belgegeçer

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.   Gereğini arz ederim.

Bilgi veya Belge İstemi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

1. Elektronik başvurunun işleme alınabilmesi için (*) işaretli alanlar mutlaka doldurulmalıdır.

2. Elektronik posta veya belgegeçer ile cevap isteniyorsa,  adres ve numara hatasız yazılmalıdır.

3. TBMM ile ilgili, açık, anlaşılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalıdır.

 


 

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Tüzel Kişiler için)

Tüzel kişinin unvanı:*

 

Tüzel kişinin adresi:*

 

Tüzel kişilik adına başvuranın T.C. kimlik numarası:*

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon numarası:

 

Belgegeçer numarası:

 

Başvurunun cevaplanma şekli

□ Posta        □ Elektronik posta     □ Belgegeçer

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.   Gereğini arz ederim.

Bilgi veya Belge İstemi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

1. Elektronik başvurunun işleme alınabilmesi için (*) işaretli alanlar mutlaka doldurulmalıdır.

2. Elektronik posta veya belgegeçer ile cevap isteniyorsa,  adres ve numara hatasız yazılmalıdır.

3. Tüzel kişi adına başvuran kişinin yetki belgesinin bir kopyası başvuruya eklenmelidir. Elektronik  ortamda yapılan başvurularda, belgenin taranmış kopyası başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir.

4. TBMM ile ilgili, açık, anlaşılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalıdır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.