logo yeni

ENGELLİ KAMU PERSONELİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

engelli2Engelli kamu personelin haklarında değişiklik öngören ve Eskişehir milletvekili Ruhsar DEMİREL tarafından hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Kanun teklifi ile kamu kurum ve kuruluşlarında “engelli” kadrolarında istihdam edilen personelin; emeklilik yıllarının engellilik oranına göre kademeli olarak düzenlenerek dezavantajı yüksek olan gruba yapılan haksızlığın engellenmesi, kademe ve derece işlemlerinin yeniden düzenlenerek emekli maaşlarında yaşanan düşüşün minimuma indirilmesi, yıllık izinlerinin yeniden düzenlenerek mağduriyetlerin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması, Asgari Geçim indirimi uygulamasından önce diğer memurlarla aralarında bulunan maaş farkının iade edilerek, sürekli artış gösteren giderlerinin karşılanmasına destek olunabilmesini amaçlanıyor.

Kanun teklifinin gerekçesi ve metni:

Devlet Personel Başkanlığı’nın Haziran 2013 verilerine göre Türkiye’de, kamu kurum ve kuruluşlarında 23.545 adet engelli kontenjanı halen boş bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engeli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise 2013 yılı Kasım ayı itibariyle, kamu kurumlarında istihdam edilmesi gereken engelli işçi sayısı 18.706’dır. Bu kadroların 11.184’ü dolu, 7.522’si boş durumdadır. 2013 Haziran itibariyle de 32.021 engelli, kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrosunda çalışmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında engeli kadrolarında memur olarak çalışan personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü Maddesine göre 5400 iş gününü (15 yıl) tamamladıklarında, emekli keseneklerinin ödenmiş olması şartıyla istekleri halinde emekli olabilmektedir.

Diğer kamu çalışanlarına göre dezavantajlı konumda olan engelli kadrosunda istihdam edilen personele, 15 yıllık çalışma süresi sonunda istekleri doğrultusunda emekli olabilme imkanının verilmesi pozitif bir düzenleme olmakta birlikte yeterli değildir. Yapılan düzenlemede engellilik oranlan dikkate alınmamış, %4 engelli memur ile %100 engeli memur aynı kategoride değerlendirilip her ikisine de 15 yılda emekli olabilme hakkı getirilmiştir. Ancak, çalışma hayatında %100 engelli bir kişinin karşılaştığı zorluklar ile %40 engelli bir kişinin karşılaştığı zorluklar aynı değildir. Bu noktada dezavantajı yüksek olan gruptan diğer gruba doğru kademeli bir düzenlemeye gidilmesi gereklidir.

Engelli kadrosunda çalışan personel, 15 yıllık hizmeti sonrasında isteği doğrultusunda emekli olabilmekte, dolayısıyla üçüncü, ikinci ve birinci dereceye ulaşana dek çalışması ve bu derecelerden emekli olması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle engelli personelin derece ve kademe işlemleri düzenlenerek emekli maaşlarındaki düşüşün minimum seviyede olması sağlanmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar; çalışılan ilk on yıl boyunca yirmi gün, onuncu yılım doldurduktan sonra ise otuz gün yıllık izin kullanabilmektedir. Sağlıklı devlet memurunun emekliliğe kadar çalışma süresi hesap edildiğinde, ilk on yıl toplam sürenin yarısı bile değildir. Engelli kadrosunda çalışan devlet memuru için ise on yıllık süre toplam sürenin 3/2 sini kapsamaktadır. Bu nedenle de engeli kadrosunda Çalışan memurların yıllık izinleri tekrar düzenlenmelidir.

Anayasamızın 50 inci ve 61 inci Maddeleri engellilerin istihdam ve çalışma yaşamına katılımına özel bir koruma getirmiş, toplumun diğer kesimlerine göre dezavantajlı durumda olan engellilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı da yine Anayasamızın 10 uncu maddesiyle güvence altına alınmıştır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 öncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 saplı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sigortalı olanlardan; engellilik oranı %40-59 olanlara en az 5400 gün (15 yıl), engellilik oranı %60-79 olanlara en az 4680 gün (13 yıl), engellilik oram %80-100 olanlara en az 3960 gün (11 yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır.”

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışan memurlar ile engelli personel kadrosunda çalışan memurlara her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.”

MADDE 3- Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin  (A) fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Engelli personel kadrosunda çalışanlar için, derecesi içinde en az 2 yıl ve bu derecenin 2’nci kademesinde 1 yıl bulunmuş,”

MADDE 4- Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Engelli personel kadrosunda çalışan devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti beş yıldan fazla olanlar için otuz gündür.”

MADDE 5- Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Bu Kanuna göre istihdam edilen engelli personele 1300 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ücret ödenir.”

MADDE 6- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.