logo yeni

KARİYER VE LİYAKAT İLKESİ YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL Mİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kariyerYapılan düzenlemelerle bazı personele kadro verilmesi ve bazı personelin hizmet sınıflarının değiştirilmesi yönünde adımlar atılırken,  sayıları 170 bini bulan ve aralarında Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunlarının da bulunduğu Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin mağduriyetlerinin giderilmemesi konusu Başbakana soruldu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Milletvekili Mehmet Ali EDİBOĞLU, verdiği soru önergesinde şu hususlardan söz etti:

Kamuda sayılan 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının birçok sorunlarının olduğunu ve bu sınıf çalışanlarına yapılan haksızlıkların giderilmesi amacı ile birçok girişimde bulunduğumuz halde hükümetiniz tarafından bir çalışma yapılmadığını gözlemlemekteyiz. Daha önce hükümetinizin ilgili bakanlarının cevaplaması için verdiğimiz son önergelerimize tatmin edici cevap verilmediği gibi maalesef bu sınıf çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir yol da kat edilememiştir.

Oysa bu sınıf çalışanları arasında binlerce Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi yapmış kalifiye kamu görevlileri mevcuttur. Hükümetiniz tarafından bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ilk çalışma 29.08.2005 tarihinde hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınmıştı. Öte yandan Çalışma Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’e verdiğim soru önergeme verilen cevapta ise en dikkat çekici husus; “Bu itibarla,2005 yılı toplu görüşmelerinde yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus sınavsız atanmaları hususu, 657 sayılı Kanunun kariyer ve liyakat ilkeleri ile ilgili hükümlerine aykırı bir durum Oluşturmakta olup, mezkûr Kanuna göre istihdam edilen yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin, ihtiyaca binaen olumlu değişikliklerin yapıldığı mevcut yönetmelik çerçevesinde hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına, bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının yapılmasına yönelik olarak Devlet Personel Başkanlığında herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır.” şeklinde olmuştur.

Ancak örnekleri olan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan Bekçi, İtfaiyeci ve 4B’li çalışanlarımızın mağduriyetleri mevcut kanunlarımıza Ek Madde konulmak suretiyle giderilmiştir. Şimdi aynı hassasiyeti kendilerini yetiştirmiş ve vasıflandırmış Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına da yapmak adalet ve hakkaniyet ölçüsü yanında vicdani bir sorumluluktur. Bu çalışan kamu görevlilerimizin beklentisi aslında hükümetinizin 2005 yılında toplu sözleşme sürecinde daha önce verdiği söze de dayanmaktadır.

Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11. Maddenin (b) bendinde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır. Oysa hükümetiniz tarafından böyle bir mutabakata imza atılması bu sınıf çalışanlarının umut Işığı olmuşken, aradan 9 yıl geçmesine rağmen mutabakat metnini hükümetinizin uygulamadığı bilinmektedir.

Böylece bu kamu görevlilerimizin umutları ve hayalleri ellerinden alınmıştır. Oysa bu sınıf çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek ilgili kanun maddesine bir ek yapmakla düzeltilebilecektir. Bunun birçok örneği, hükümetiniz tarafından uygulamaya konulmuştur.

Örneğin; Emniyet Teşkilatında bu mağduriyet 24/04/2008 tarihli 5757 sayılı KHK ile giderilmiş,  yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin b fıkrası kapsamında, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” geçici 1. maddesi hükmü gereğince belediyeler için yardımcı hizmetler sınıfına tahsis edilmiş bulunan itfaiye eri unvanlı kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın personel ile birlikte GİH sınıfına geçirilmiştir.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından Başbakanlığa sevk edilen kanun taslağına göre, belediyeler dışında kalan kamu kurumlarında çalışan personel için de benzer bir düzenlemeye yer verilmiştir. Tasan ile 190 sayılı KHK’ya ekli cetvellerde, itfaiyeci kadrolarının sınıfı GİH olarak değiştirilmektedir.

Yukarıda örneklerini verdiğimiz kanun değişiklikleri ile bir kısım çalışanların mağduriyetleri giderilmiş olup çalışanlarımız içerisinde ister ortaokul mezunu bekçi olsun ister yeni işe giren itfaiyeci olsun, fark etmeksizin kadro sınıfları değiştirilmiştir. Hatta 4B’lilerin kadroya alınmalarında da hiçbir ön koşul belirlenmemiştir. Sadece kanunun çıktığı an itibarıyla o an çalışıyor olmak dışında hiçbir koşul aranmamıştır.

Yine hükümetiniz tarafından kamuda taşeron Şirketlerde hizmet alım yolu ile çalışan işçilerimizin kadroya alınması yönünde açıklamalar gelmiştir. Elbette bizler de kendisini yetiştirmiş ve hak etmiş tüm çalışanların devlete hizmetinden sevinç duyarız. Ancak bunu yaparken başka bir kesimin hakkını gasp etmemek gerektiğini de savunmaktayız.

Sayılan 600 bin olan taşeron çalışanlarımız için mağduriyet kelimesi kullanırken, KPSS sınavına girip de 85 hatta 88 puan ile açıkta kalmış insanlarımız için mağduriyet kelimesi de kullanılmamaktadır. Bir taraftan 600 bin kişinin kadroya alınması için uğraşılırken diğer taraftan KPSS sınavından 70 puan ve üstü puan almış 1 milyonu aşkın atanamayan vatandaşlarımıza bu konuyu açıklamamız da mümkün değildir. Tabiidir ki gerek taşeron gerekse KPSS den 70 puan ve üstü almış tüm vatan evlatlarının kamuya hizmet etmesi hepimizin dileğidir. Ancak eşitlik ile adaleti birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının bu noktada eşitlik değil, Adalet isteği bulunduğu bilinmektedir.

Soru önergesinde yer alan sorular

Milletvekili EDİBOĞLU, konuya ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları sordu:

1- Yardımcı Hizmetler Sınıfında sayılan 170 bini bulan bu çalışanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Yukarıda örneklerini verdiğimiz bir takım kanun değişikliği ile bir kesim çalışanlarımızın mağduriyeti giderildiği gibi aynı kanun maddelerine ek yapılmak suretiyle Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda hükümetinizin görüşleri nelerdir?

3- Daha önce Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışıp da hükümetiniz tarafından GİH sınıfına geçirilen çalışanlarımız için Kariyer ve Liyakat ilkesine uyulmuş mudur? Yoksa ÇSGB Sayın Faruk Çelik’in ifade ettiği Kariyer ve Liyakat ilkesi sadece belirli bir sınıfa has bir ilke midir?

4- Yine Sayın Faruk ÇELİK tarafından tarafıma verilen cevap içerisinde “kanun değişikliği gerekmekte olup, şuan için bir çalışma bulunmamaktadır” denilirken bundan önceki yapılan kanun değişikliklerinde nasıl bir yol izlenmiştir, izlenen bu yolun bu sınıfın çalışanları için de izlenmesi hakkaniyet ilkesinin yanında vicdani sorumluluğu da içermesi ve yerine getirmesi gerekmez mi?

5- Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için bir takım personeller alınmakla birlikte YHS sınıfında çalışan binlerce Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları var iken, yeni alımlar yapılmak ve bu düzeyde kendini yetiştirmiş personellerin atıl bir durumda kalmasına neden olunmaktadır. Diğer taraftan hizmet alım yolu ile kamuda YHS sınıfının hizmet tanımı görevini yerine getiren taşeronların bile kadroya alınmasının hükümetiniz tarafından dillendirildiği bu ortamda, bu sınıfın mağduriyetlerinin giderilmemesi kamu vicdanını yaralamaz mı?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.