logo yeni

TORBA KANUN TASARISI UZMAN ERBAŞLAR İÇİN NELER GETİRİYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

uzman-erbasMeclis Başkanlığına gönderilen ve çeşitli kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören “Askerli Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, uzman erbaşlara ilişkin çeşitli düzenlemeler de yer alıyor.

Kanun Tasarının ilgili düzenlemelerinin aynı şekilde kabul edilmesi durumunda, uzman erbaşlar hakkında görülecek uygulamalardan bazıları şöyle:

**Askerlik hizmetini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların askerlikte geçirmiş oldukları süreler kademe ve derecelerinde değerlendirilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevleri sona ermiş olan uzman erbaşların askerlik hizmet süreleri de kazanılmış hak aylık derecelerindin tespitinde değerlendirilecek ve intibakları buna göre yapılacak.

**Uzman erbaşlara ek gösterge verilecek. Haklarında, eğitim durumlarına göre astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü oranında ek gösterge belirlenecek. Ancak bu rakam 2200 göstergeyi geçemeyecek.

**Askeri hizmetine ilişkin görevlerinden dolayı haklarında kamu davası açılanlardan beraat edenlerin, avukatlık masrafları Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar karşılanacak.

**Uzman erbaşlara ikramiye ödemesinde, bir tam yıldan eksik hizmet süreleri de dikkate alınacak ve bu süre için kıst ikramiye hesaplanacak.

**Uzman erbaşlar diğer birliklerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

**Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında uygulanacak yaş hadleri astsubayların yaş haddinden farklı olacak. Astsubaylığa geçen uzman erbaşlar hakkında, yaş haddi dışında astsubaylara ilişkin hükümler uygulanacak.

**Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında ilave bir kademe verilecek.

Öte yandan, Kanun Tasarısında, Uzman Erbaşların tamamının Astsubaylığa geçirileceğine ilişkin bir düzenleme ise yer almıyor. (Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili düzenlemeler çerçevesinde uzman erbaşların astsubaylığa geçişleri mümkün olabilmektedir. Meclise gönderilmiş olan Tasarıda ise, astsubaylığa ilgili mevzuat çerçevesinde geçmiş veya geçecek olanlara ilişkin bazı hususlar düzenlenmektedir.)

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 42- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 33- Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerin yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbeler                                                  Yaş Haddi

Astsubay Çavuş ve Kıdemli Çavuş                43

Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuş                      52

Başçavuş                                                   54

Kıdemli Başçavuş                                       55

Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay naspedilirler. Yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümler uygulanır.

MADDE 43- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 37- Bu Kanun ile eklenen ek 33 üncü madde, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hükmünün uygulanmasında, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 51- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.

MADDE 52- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ile aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri intibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez.”

“Ayrıca, Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

“Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenir.”

MADDE 53- 3269 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Geçici görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 54- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazammış hak aylık derece ve kademeleri, muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur.

Yapılan bu tespit dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Ancak, birinci fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmez.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.